Tilinpäätöstiedote 2007

Helsinki, FINLAND


SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN	PÖRSSITIEDOTE	                      
KIINTEISTÖT OYJ                                 

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2007           

SSK-konsernin tulos tilikaudella 2007 muodostui edellisvuotta pienemmäksi.   
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tilikaudella oli 291 TEUR (917 TEUR).
Liikevaihto oli 690 TEUR (783 TEUR).                      

LIIKETOIMINTA JA KIINTEISTÖKANTA                        

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n liiketoiminta koostuu kahden Porissa  
sijaitsevan kiinteistöyhtiön tilojen vuokraamisesta. Kiinteistöyhtiöt ovat   
Kiinteistö Oy Antintori ja Kiinteistö Oy Toejoen City.             
Kiinteistö Oy Antintori                             
Kiinteistö Oy Antintori on keskinäinen kiinteistöyhtiö, joka omistaa Porissa  
2339 m2:n suuruisen tontin ja tontilla sijaitsevat noin 6.307 m2:n toimisto-,  
hotelli- ja ravintolatilat sekä kellarikerroksen, jossa on varastotiloja ja   
paikat tällä hetkellä noin 55 autolle.                     
Kiinteistöyhtiön lähes kaikki tilat on vuokrattu. Suurin yksittäinen      
vuokralainen on Scandic Hotels Oy, jonka käytössä on noin 3500 m2 hotelli- ja  
ravintolatilaa. Kiinteistöyhtiön toimistotiloissa on vuokralla tällä hetkellä 7
eri vuokralaista.                                
Kiinteistö Oy Toejoen City                           
Kiinteistö Oy Toejoen City omistaa Porin kaupungilta vuokratulla tontilla    
sijaitsevan 691 m2:n suuruisen liikekiinteistön, joka on kokonaan vuokrattu   
vähittäiskauppatoimintaan.                           

TILIKAUDEN 1.1.2007 - 31.12.2007 TULOS                     

Tilikauden liikevaihto konsernissa oli 690 TEUR (783 TEUR) koostuen       
vuokratuotoista ja käyttökorvauksista. Vuokratuottojen määrä oli 619 TEUR (608 
TEUR). Konsernin voitto oli 224 TEUR (953 TEUR), tulos/osake 0,15 EUR (0,63   
EUR).                                      

Tuloksen lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen tuottojen pois   
jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.                  
PÄÄOMARAKENNE JA RAHOITUS                            
Konsernin oma pääoma oli 4409 TEUR, (4413 TEUR) ja omavaraisuusaste 98,7 % (95,0
%). Vieraan pääoman määrä oli 59 TEUR (240 TEUR). Pankkilainaa yhtiöllä ei   
31.12.2007 ollut. Oma pääoma osaketta kohti oli 2,90 EUR (2,90 EUR).      
Yhtiön likviditeetti on hyvä.                          

OSAKKEIDEN ARVON KEHITYS JA KAUPANKÄYNTI                    
Tarkasteluajanjaksona yhtiön osakkeiden kaupantekokurssi Helsingin Pörssissä  
vaihteli 3,66 eurosta 4,80 euroon (3,40 eurosta 4,81 euroon). Katsauskauden   
päätöskurssi oli 4,24 euroa (4,12 euroa). Osakkeiden kokonaisvaihto pörssissä  
1.1.- 31.12.2007 oli 47 789 kappaletta (61 040 kappaletta). Kokonaisvaihdon  
arvo oli 199 421 euroa (234 179 euroa).                     

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ                             
Hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Esa Haavisto,         
varapuheenjohtaja Nino Grönroos, varsinainen jäsen Jorma Tirri.         
Yhtiön toimitusjohtajana toimii VT Ilpo Pirilä. Konsernin palveluksessa ei tällä
hetkellä ole henkilökuntaa.                           
Yhtiön tilintarkastajana on PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö,       
vastuunalaisena tarkastajana KHT Mika Kaarisalo.                
Yhtiö noudattaa HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain
Keskusliiton joulukuussa 2003 antamaa suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) seuraavin poikkeuksin:       

Yhtiön hallituksen jäsenistä kukaan ei ole riippuvainen yhtiöstä, mutta kaikki 
kolme ovat riippuvaisia merkittävästä osakkeenomistajasta.           
Hallituksen jäsenten toimikausi poikkeaa suosituksen kohdan 12 mukaisesta yhden 
vuoden toimikaudesta. Hallituksen jäsenten toimikausi on määritelty yhtiön   
yhtiöjärjestyksessä ja yhtiöjärjestyksen muutoksesta voi päättää vain yhtiön  
yhtiökokous.                                  

KONSERNIRAKENNE                                 
SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj -konserniin kuuluvat keskinäiset     
kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Antintori ja Kiinteistö Oy Toejoen City sekä   
hotelli- ja ravintolatoimintaa aikaisempina vuosina harjoittanut SSK Interpori 
Oy, jolla ei enää ole toimintaa. Emoyhtiö SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj 
omistaa kaikki kolme tytäryhtiötään 100 %:sti.                 

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT                           
SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n tulevaisuus on riippuvainen liiketilojen
vuokraustoiminnan menestyksestä ja vuokrasopimusten jatkumisesta. Hotelli ja  
ravintolatilojen nykyinen vuokrasopimus on voimassa noin 3 vuotta. Osapuolten  
niin halutessa vuokrasopimus jatkuu tämän jälkeenkin 5 vuoden lisäkausin.    
Muut vuokrasopimukset ovat pääsääntöisesti toistaiseksi jatkuvia kuuden     
kuukauden irtisanomisajalla. Riskien hallintaan vaikutetaan neuvotteluteitse ja 
seurannalla.                                  

NÄKYMÄT                                     

Kuluvan tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan vuoden 2007 tuloksen     
kaltaiseksi.                                  

TAULUKKO-OSA                                  


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITULOSLASKELMA (TEUR)  |      2007 |     2006 |  muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO           |      690 |     783 |   -11,87 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot           |       7 |     500 |   -98,60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot             |      -124 |     -125 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut    |      -311 |     -311 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO-/TAPPIO       |      262 |     847 |   -69,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut    |       29 |      70 |   -58,57 |
| (netto)             |        |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN          |      291 |     917 |   -68,27 |
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA  |        |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot            |      -67 |      35 |   291,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA  |      224 |     953 |   -76,50 |
| VOITTO             |        |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE (TEUR)       |      2007 |     2006 |  muutos % |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT              |        |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |        |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt       |      2667 |     2790 |   -4,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |        |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset |      234 |     415 |   -40,96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypään arvoon         |      642 |     630 |     0 |
| tulosvaikutteisesti kirjattavat |        |       |      |
| rahavarat            |        |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat            |      925 |     818 |   13,08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ         |      4468 |     4653 |   -3,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA           |        |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMOYHTIÖN OMISTAJILLE KUULUVA  |        |       |      |
| OMA PÄÄOMA           |        |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma           |      2556 |     2556 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma         |      1853 |     1857 |   -0,22 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä       |      4409 |     4413 |   -0,09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT              |        |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat       |       0 |      0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat    |       25 |      46 |   -45,65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat       |       34 |     194 |   -82,47 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä         |       59 |     240 |   -75,42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ  |      4468 |     4653 |   -3,98 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN | osakepääoma | ylikurssi- | kertyneet | oma pääoma |
| PÄÄOMAN MUUTOKSISTA   |       |  rahasto | voitto-va |  yhteensä |
| (TEUR)          |       |      |    rat |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 1.1.2006   |    2556 |     7 |   1125 |    3688 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako       |       |      |   -228 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |       |      |    953 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 31.12.2006  |    2556 |     7 |   1850 |    4413 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 1.1.2007   |    2556 |     7 |   1850 |    4413 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako       |       |      |   -228 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |       |      |    224 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 31.12.2007  |    2556 |     7 |   1846 |    4409 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA (TEUR) |        2007 |        2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta   |        335 |        412 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat:     |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| -investoinnit aineellisiin     |         0 |         0 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin    |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| -investoinnit käypään arvoon    |         0 |        -630 |
| tulosvaikutteisesti kirjattaviin  |          |          |
| rahavaroihin            |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| -osakkuusyritysten myynti     |         0 |        750 |
--------------------------------------------------------------------------------
| -käypään arvoon          |         0 |        413 |
| tulosvaikutteisesti kirjattujen  |          |          |
| rahavarojen myynti         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta    |         0 |        533 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta       |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| -korollisten lainojen       |         0 |        -252 |
| takaisinmaksut           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| -emoyhtiön omistajille maksetut  |        -228 |        -228 |
| osingot              |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta     |        -228 |        -480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos         |        107 |        465 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUKUJA            |        2007 |        2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos (EUR)     |        0,15 |        0,63 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma (EUR)  |        2,90 |        2,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %         |        98,7 |        95,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit         |         0 |         0 |
| käyttöomaisuuteen (TEUR)      |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta          |         0 |         0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.              
Tilinpäätös julkaistaan 28.2.2008.                       
Varsinainen yhtiökokous pidetään 10.3.2008 klo 13 Scandic Hotellin tiloissa,  
Itsenäisyydenkatu 41, 28100 Pori.                        

HALLITUKSEN OSINGONJAKOESITYS                          
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 227.918,55 euroa eli  
0,15 euroa per osake ja että loppuosa voitosta kirjataan taseen vapaaseen omaan 
pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 13.3.2008. Hallitus esittää      
yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 20.3.2008 alkaen.            

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ                      

Porissa helmikuun 8. päivänä 2008                        

Esa Haavisto		Ilpo Pirilä                            


JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
Rahoitustarkastus                                

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                         

Laatimisperusta                                 

Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Omistetut         
sijoituskiinteistöt arvostetaan tilinpäätöksessä historialliseen alkuperäiseen 
hankintamenoon ja suunnitelman mukaisiin poistoihin perustuen.         
Osakepääoma, osakkeet Ja osingot                        
Yhtiön osakepääoma oli 31.12.2007 2 555 543,23 euroa ja osakemäärä 1 519 457  
kpl. Yhtiöllä on yksi osakelaji ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen     
yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön 
varoihin. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo 
on 1,68 euroa. Vasta-arvo ei ole tarkka arvo.                  
9.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 228 TEUR eli 0,15 
euroa per osake. Osinko maksettiin 21.3.2007.                  
Tuloverot                                    

Tuloslaskelman verokanta on 23,02 %, joka johtuu laskennallisten verosaamisten 
käsittelyn täsmentymisestä kuluvalla tilikaudella.