Årsregnskap og årsberetning 2007

Bergen, NORWAY


Styrets beretning

Forretningsidé og strategi

Selskapets forretningsidé er å tilby norsk og europeisk industri konkurransedyktige, sikre,
pålitelige, fleksible og langsiktige transporttjenester. Gjennom store volumer og langsiktige kontraktsporteføljer kan Wilson optimalisere seilingsmønsteret og sikre langsiktig og stabil inntjening.
 
Strategien som ligger til grunn for utøvelsen av selskapets forretningsidé er sentrert rundt utvikling og ekspansjon innen europeisk tørrlastbefraktning. Dette skjer gjennom å øke volumet av langsiktige fraktkontrakter, kjøp av skip, overta selskaper eller inngå i allianser med andre aktører.

Underliggende risiko avdekkes i første rekke gjennom høy kontraktsandel av samlet fraktvolum, noe som gir mindre variasjoner i konsernets inntektsstrømmer. Videre søkes det å oppnå en rimelig balanse mellom kontraktsporteføljen og skipningskapasitet.

Aktivitet

Wilsons hovedvirksomhet er befraktning og operasjon av mindre tørrlastskip i størrelse 1,500 - 10,000 dwt. Innenfor sitt virksomhetsområde er Wilson en ledende europeisk aktør. Pr 31.12.2007 opererte Wilsonsystemet 107 skip.
Wilson EuroCarriers, konsernets kjernevirksomhet, opererte pr. 31.12.2007 totalt 89 skip. 70 av disse var eiermessig kontrollert av Wilson og 19 var på timecharter. I tillegg opererte Bergen Shipping Chartering AS 15 skip, hvorav 2 eiet og 13 på vegne av eksterne eiere og Euro Container Line, et 50-50 joint venture med islandske Eimskip, 3 skip hvorav 1 eiet. Teknisk drift av konsernets egne skip utføres gjennom det heleide datterselskapet Wilson Ship Mangement.
I tråd med strategi og styrets uttalelser i fjor om fremtidsutsiktene er selskapets flåte økt gjennom 2007. I løpet av 2007 ble det inngått kjøp av i alt 16 skip hvorav 5 representerer en direkte økning i flåtens kapasitet. De øvrige 11 har vært en del av Wilson-systemet gjennom time charter / bare boat certepartier også før kjøpsavtalen ble inngått. 4 av de 16 skipene ble overtatt i januar/februar 2008 og ett vil bli overtatt i fjerde kvartal 2008. Samlet representerer de 16 kjøpene en direkteinvestering rundt MNOK 400. Selskapet har inngått kontrakt på 8 skip á 8.000 dwt ved kinesisk verft. I desember ble det inngått en betinget avtale med et kinesisk verft om et nybyggingsprogram på 8 skip á 4.500 dwt. Leveransene er stipulert å finne sted fra medio 2010 og til 2012 med kostpris eks. finans- og
byggeoppfølgingskostnader på MUSD 10,4 / skip. Forbeholdene forventes avklart og løftet i løpet av 1. kvartal i år.

Lastemengde og antall fraktoppdrag har i 2007 vært på nivå med 2006, men rateøkninger både i kontraktene og i spotmarkedet bidrar til at omsetningen øker med MNOK 172 til MNOK 1,831. Kontraktsandel som andel av brutto omsetning er fortsatt på et høyt nivå og utgjorde i 2007 ca 68 % (68 % i 2006).

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede.
Konsernet har en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Administrasjon, ansatte og arbeidsmiljø

Selskapet driver sin virksomhet fra Bradbenken 1 i Bergen og har i tillegg agentkontor i Reykjavik, Rotterdam og Duisburg samt hovedkontor for mannskap i Arkhangelsk. Wilson ASA har ingen egne ansatte og kjøper alle management tjenester fra Wilson Management AS og Wilson Ship Management AS. Konsernet sysselsatte ved årsskiftet i underkant av 1,400 personer hvorav rundt 1,250 seilende. Antall kontoransatte utgjorde 119 årsverk der 91 ved selskapets hovedkontor i Bergen.
Wilson Management AS har likestilling mellom kjønnene som målsetting og arbeider for det samme gjennom sin personal- og ansettelsespolitikk. Av de kontoransatte årsverk ved hovedkontoret i Bergen var det ved årsskiftet 37 kvinner og 54 menn.
Konsernet har to kvinnelig ledere og tre kvinnelige medlemmer i styret.
I 2007 var sykefraværet for kontoransatte 5.58 % fordelt mellom langtidsfravær 3.52 % og korttidsfravær 2,06 %.

Helse, miljø og sikkerhet

Wilson gruppen er tilnærmet utelukkende involvert i transport av tørrlastprodukter, der eventuelle utslipp fra last ikke forventes å ville gi særlig skade på miljøet. Ordinær drift av skipene medfører utslipp av bl.a. CO2, NOx og SOx til luft.
Eventuelle utslipp av skipenes bunkersoljer eller spilloljer som følge av havari vil også kunne medføre miljøskader.
Konsernet har etablert interne systemer og prosedyrer for å sikre at eksterne og interne regelverk blir fulgt. Prosedyrene er etablert for å sikre kvalitet i de tjenester som selskapet leverer samt for å forebygge uønskede hendelser.
I løpet av 2007 ble det foretatt 153 havnestatskontroller på skip drevet av Wilson Ship Management AS hvorav 1 av disse resulterte i tilbakeholdelse av skipet.
Det har i løpet av året vært 3 tilfeller av støtning mot flytende eller faste objekter som fordret garantistillelse fra rederiets side. Det er ikke registrert tilfeller av oljeutslipp eller annen miljøforurensning som følge av støtningene. I
2007 har det vært 2 tilfeller hvor rederiet har iverksatt assistanse/sleping, og det er registrert 10 personskader grunnet uhell ombord hvorav ett resulterte i dødsfall.

Fremtidsutsikter

Styret forventer en stabil inntjening for 2008. Selskapets kontrakter forventes å ville gi en jevn og god inntjening for flåten. Lange relasjoner med industrielle kunder har historisk bidratt til en høy fornyelsesgrad på kontraktene og styret forventer at dette også vil være tilfelle for inneværende år.
Prisutvikling på innsatsfaktorene er mer usikker enn på lenge. Kostnadsnivået for skipsdrift forventes å øke og herunder forventes det blant annet en betydelig økning i mannskapskostnader.
Styret legger likevel til grunn at kostnadene vil utvikle seg innenfor akseptable rammer for selskapet.
Det planlegges en jevn økning av flåten i 2008 i tråd med tidligere uttalte vekststrategi, dog under forutsetning av tilgjengelig tonnasje til regningssvarende priser.
Styret ser positivt på forslaget om ny beskatningsmodell for rederier i Norge og vil aktivt vurdere inntreden i slikt system.

Sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer

Wilsons kjernevirksomhet er å tilby europeisk industri sjøveis transportløsninger, primært gjennom fleksible behovskontrakter. Selskapet har fokusert på tørrlastbefraktning, et marked som er eksponert for globale økonomiske svingninger samt generell økonomisk utvikling hos importør. Isolert sett foregår selskapets aktiviteter i europeisk
farvann med innslag av transatlantisk operasjon.
Selv om aktivitetene således er sentrert om Europa vil etterspørselsutvikling i andre deler av verden påvirke selskapets handel gjennom svingninger i etterspørsel av produkter til selskapets kunder.
Markedet for mindre bulkskip i intra-kontinental operasjon vurderes imidlertid å være mindre eksponert for utvikling i verdenshandel enn markedet for større bulkskip i inter-kontinental operasjon.
I det korte bildet vurderes selskapets største usikkerhetsfaktor på inntektssiden å være transportbehov hos eksisterende kunder. Bortfall av nominasjoner fra kundene under eksisterende kontrakter vil sannsynligvis bidra til et
suboptimalt reisemønster.
På kostnadssiden vil særlig utviklingen i bunkerspriser, lønnskostnader til mannskap og kostnader ved dokking utgjøre vesentlige usikkerhetsfaktorer. Dog, gjennom bunkersklausuler har selskapet i stor grad klart å nøytralisere
effekten av prisstigning på bunkers.

Resultat pr. 31.12.2007

Konsernet oppnådde i 2007 netto driftsinntekter på MNOK 1,058 mot MNOK 936 i 2006, tilsvarende en økning på 10 %. Økningen kommer som følge av et godt marked, både under kontraktsfrakt og spot, samt som en følge av kapasitetsøkning.
Gjennomsnittlig TC rate pr. dag har gått fra NOK 30,038 i 2006 til 33,336 i 2007.
Driftskostnader eks. avskrivninger har i samme periode økt med MNOK 12, primært som en følge av økt aktivitetsnivå gjennom flere skip, men også som en følge av generell kostnadsutvikling for ordinære
skipskostnader. Administrasjonskostnader har i 2007 økt betydelig, fra MNOK 94 til MNOK 115. Økningen
er relatert til realøkning og konsolidering av datterselskaper.
Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) viser en økning på MNOK 98, fra MNOK 294 i 2006 til MNOK
392 i 2007. Selskapets langsiktige vekststrategi gir seg utslag i et betydelig løft i EBITDA. Økning i driftsresultat kommer som en følge av flere eide skip i arbeid, godt uttak under kontraktene, godt prisnivå i kontraktene og et jevnt godt spotmarked.
Videre har selskapet evnet å ytterligere forbedre lastekombinasjonene, noe som har gitt en enda høyere apasitetsutnyttelse på flåten i 2007; 87 % mot 86 % for 2006.
Netto finanskostnader viser MNOK 110 for 2007 mot MNOK 25 for 2006. Økningen er i første rekke relatert til urealisert verdiending på finansielle instrumenter som påvirker posten med kostnader stor MNOK 71. Posten oppstår primært som følge av USD terminsikringsforretninger der selskapet sikret NOK-verdi av deler av fremtidig USD driftsutgifter samt ca 50 % av effektive nybyggingskontrakter. Nivået for sikringsforretningene er tilfredsstillende, men ligger over NOKUSD-sluttkurs pr 31.12.2007.
Verdiendringen er urealisert og representerer det potensielle tapet selskapet ville fått dersom samtlige sikringsforretninger var gjort opp pr.
31.12.2007. Netto rentekostnader øker med MNOK 16 grunnet økt rentenivå og økning i skipslån.
Konsernets årsresultat pr. 31.12.2007 før minoritens andel er MNOK 111, hvilket gir en resultatnedgang på MNOK 9 i forhold til samme periode i 2006.
Konsernets netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjør MNOK 297 i 2007 og er i det all vesentligste disponert til skipsinvesteringer.
Summen av kontantstrøm fra operasjonelle og finansielle aktiviteter har redusert konsernets bankbeholdning med MNOK 33 i løpet av 2007.

Finansiering og kapitalstruktur

I balansen pr. 31.12.2007 utgjør rentebærende pantegjelds- og leasingforpliktelser til sammen MNOK 1,009 (MNOK 838 pr. 31.12.2006). Økningen kommer som følge av skipsinvesteringer i 2007 der det ble inngått avtale om kjøp av i alt 16 skip hvorav 11 var overtatt pr. 31.12.2007.
Konsernets bokførte egenkapital er MNOK 626 pr 31.12.2007 (MNOK 549 pr. 31.12.2006). Bokført egenkapital som andel av bokført totalkapital er 29.5 % og selskapets målsetning om bokført egenkapital på 30 % er således ikke oppfylt pr.
31.12.2007. To fremtidige skipskjøp som er kapitalisert øker konsernets totalbalanse, samt urealisert verdiendring i finansielle instrumenter som er ført over resultatregnskapet, reduserer bokført egenkapital.
Verdianslagene for eide skip gir samlet merverdi på ca. MNOK 540 utover bokførte verdier. Bareboat-arrangementer med kjøpsopsjon for WILSON, har anslagsvis MNOK 30 i verdi utover den balanseførte leasingforpliktelsen.

Finansiell risiko

Valutarisiko
Selskapet er utsatt for valutarisiko da omsetningen i første rekke er i NOK og EUR mens deler av kostnadene prises i USD, herunder primært bunkers.
I 2007 ble mannskapskostnadene også oppgjort i USD, men hoveddelen av disse vil i løpet av første halvår 2008 bli konvertert til EUR. En konvertering av mannskapskostnader fra USD til EUR bidrar til selskapets målsetning om å oppnå best mulig balanse mellom inn- og utbetalinger i samme valuta. Utover naturlig match på valutastrømmene benytter selskapet seg av terminforretninger for å sikre seg nivå på valuta som kjøpes/selges.

Renterisiko
Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået. Renterisikoen knytter seg primært til langsiktig gjeld.

Kredittrisiko
Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, og historisk har det vært lite tap på fordringer. Som i 2006 har det i 2007 ikke vært vesentlige tap på krav.

Likviditetsrisiko
Selskapets likviditetsposisjon pr. 31.12.2007 besto av bankinnskudd samlet MNOK 112 samt ikke benyttet driftskreditt MNOK 50. Selskapet har et flervaluta konsernkontosystem som bidrar til styring og optimalisering av konsernets valutaposisjoner. Likviditeten ansees som tilfredsstillende.

I løpet av 2008 foreligger det kjøpsopsjonsavtaler på to skip som kan utøves i første halvår. Det er sannsynlig at disse vil bli erklært. Dersom avtalen om nybygg innen 4,500 dwt segmentet sluttføres vil denne fordre en kontantinnbetaling fra Wilson rett etter endelig kontraktsinngåelse. Det forventes imidlertid ikke at nybyggingsprogrammet eller andre skipskjøp vesentlig vil endre konsernets likviditetsrisiko.

Aksjonærforhold

Selskapets aksjekapital på NOK 211,080,000 består av 42,216,000 aksjer à NOK 5 som er fullt innbetalt. Selskapet ble børsnotert 17. mars 2005.
Pr 31.12.2007 hadde selskapet 233 aksjonærer. 20 av konsernets ansatte eier aksjer i Wilson tilsvarende 0.03%. Selskapets 10 største aksjonærer eier totalt 92.28 % av selskapets aksjer.
Gjennom Caiano AS og nærstående kontrollerer Kristian Eidesvik og nærstående totalt 81.3 % av Wilson ASA. Omsetning og aktivitet i aksjen er begrenset.

Årsresultat og egenkapital

Regnskapet for selskapet viser et overskudd stort NOK 59,033,000 for 2007 mens konsernet viser er overskudd stort NOK 105,479,000 etter skatt og minoritetsinteresser. Styret er meget godt fornøyd med konsernets driftsmessige resultat for 2007. Den langsiktige strategien gir seg utslag i økt omsetning og EBITDA. Urealisert negativ verdiendring i finansielle instrumenter trekker ned årsresultatet, men styret finner likevel årets resultat akseptabelt.
Selskapets aksjekapital utgjør NOK 211,080,000 mens netto bokført egenkapital utgjør NOK 361,959,000
etter foreslått utbytte. Konsernet viser netto bokført egenkapital pr. 31.12.2007 på NOK 625,887,000.

Disponeringer

Av det regnskapsmessige overskuddet i Wilson ASA for 2007 på NOK 59,033,000 foreslås NOK 42,216,000
utbetalt som utbytte og NOK 16,817,000 overført til annen egenkapital. Utbyttenivået ligger over tidligere uttalt målsetting om utbetaling som utbytte til aksjonærene på 25-30 % av konsernets resultat etter skatt grunnet det underliggende gode driftsresultatet.


Styret for Wilson ASA med datterselskaper Bergen, 20. februar 2008

Attachments

Årsregnskap og årsberetning 2007