4. kvartal 2007 rapport

Bergen, NORWAY


Oppsummering 4. kvartal 2007

Historisk høy kvartalsvis EBITDA
Historisk høy kvartalsvis EBITDA
- EBITDA utgjør MNOK 115 i kvartalet (MNOK 77 i 4. kvartal 2006)
- Netto TC rate pr dag var NOK 34,638 i 4. kvartal mot NOK 34,398 i 3. kvartal og NOK 30,446 i 4. kvartal 2006
- Resultat før skatt og minoriteter er MNOK 48 i 4. kvartal tilsvarende NOK 1.14 pr aksje mot MNOK 37  tilsvarende NOK 0.86 pr aksje i 4. kvartal 2006
- Inngått nybyggingskontrakt for 8 skip à 4,500 dwt
- Konsernets resultat etter skatt er for 2007 MNOK 111 (MNOK 120 i 2006)
- Styrets forslag til utbytte for 2007: NOK 1.00 pr aksje

Wilson ASA - Virksomhetsbeskrivelse

Wilsons hovedvirksomhet er befraktning og operasjon av mindre tørrlastskip i størrelse 1,500 - 10,000 dwt. Innenfor sitt virksomhetsområde er Wilson en ledende europeisk aktør. Pr 20.02.2008 opererer Wilsonsystemet 107 skip, hvorav 77 er eiermessig kontrollert av selskapet.
Wilsons strategi er å tilby norsk og europeisk industri konkurransedyktige, sikre, pålitelige, fleksible og langsiktige transporttjenester. Gjennom store volumer og langsiktige kontraktsporteføljer kan Wilson optimalisere  seilingsmønsteret og sikre langsiktig og stabil inntjening.

Resultat 4. kvartal 2007

Selskapet oppnådde i 4. kvartal 2007 skipsinntekter på TC basis på MNOK 280 mot MNOK 230 i 4. kvartal
2006. Økningen kan knyttes opp mot et stabilt høyt aktivitetsnivå og god inntjening fra kontraktene. Selskapet har i kvartalet også hatt flere skip i operasjon enn i tilsvarende periode i 2006.

Til tross for et økt aktivitetsnivå ligger konsernets driftskostnader (eks.avskrivninger) i kvartalet på tilsvarende nivå som i 4. kvartal 2006 og utgjør MNOK 175. En økning i andre driftskostnader skip og i administrasjonskostnader
blir oppveid av tilsvarende reduksjon i TC og BB betaling på innleid tonnasje og nedgang i mannskapskostnader. Sistnevnte kan tilskrives en lavere USD-kurs i 4. kvartal 2007 mot 4. kvartal 2006. NOx-avgift er inkludert i 4. kvartal 2007 med brutto MNOK 4.

Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) utgjør MNOK 115 i kvartalet mot MNOK 77 i 4. kvartal 2006.
Kvartalets EBITDA er historisk høyt.

Netto finanskostnader summerer seg til MNOK 14 i 4. kvartal 2007 mot MNOK 3 for 4. kvartal 2006.
Verdiendring finansielle instrumenter gir i kvartalet et positivt bidrag på MNOK 10 mens samlet disagio belaster kvartalet med MNOK 13. Kvartalets rentekostnad er MNOK 15.

Konsernets resultat før minoriteter og beregnet skatt utgjør MNOK 64 i 4. kvartal 2007 mot MNOK 47 for 4. kvartal 2006.

Marked

Selskapet har hatt god inntjening fra kontraktene i kvartalet og COA-andelen utgjør 69 % i 4. kvartal mot 65 % i 3. kvartal og 66 % i 4. kvartal 2006. Inntjeningen fra kontraktsmassen sammen med et godt spotmarked, særlig for selskapets største skip, bidrar til den gode inntjeningen.

Aktivitetsnivået målt i antall seilingsdager er i 4. kvartal økt med 2 % i forhold til 3. kvartal, noe som primært kan tilskrives en økning av flåten i perioden.

Finansiering og kapitalstruktur

I balansen pr 31.12.2007 utgjør rentebærende pantegjelds- og leasingforpliktelser til sammen MNOK 1,009 (MNOK 988 pr 30.09.2007 og MNOK 838 pr. 31.12.2006). Økningen kommer som følge av opplåning
på tonnsaje overtatt i perioden.

Konsernets bokførte egenkapital utgjør pr 31.12.2007 MNOK 626 (MNOK 582 pr 30.09.2007 og MNOK
549 pr 31.12.2006). Bokført egenkapitalandel utgjør dermed 29.5 % (28.5 % pr. 30.09.2007 og 31.2 % pr
31.12.2006). Wilsons uttalte målsetning om minimum 30 % bokført egenkapital er således ikke oppfylt pr
31.12.2007. To av skipskjøpene i 2007, ett finansiert ved bareboat certeparti (MV Wilson Calais) og ett p.t. ikke overtatt (MV Wilson Lahn) er kapitalisert og øker selskapets totalbalanse, samt at årets urealiserte negative verdiendring finansielle instrumenter, som ført over resultatregnskapet, reduserer egenkapitalen.

Konsernets likviditetssituasjon er god med bankinnskudd pr. 31.12.2007 tilsvarende MNOK 112 i tillegg til ubenyttet driftskreditt på MNOK 50.

Investeringer

Selskapet har i 4. kvartal inngått kontrakt med et kinesisk verft for bygging av 8 skip á 4,500 dwt. Skipene vil bli levert i 2010-2012 og ha en samlet kostpris til verft på rundt MUSD 83. Avtalen er inngått med ulike forbehold, herunder enighet på gjensidige garantistillelser. Forbeholdene forventes avklart i løpet av 1. kvartal 2008.

Wilson har i kvartalet også inngått avtale om kjøp av 4 skip for samlet MEUR 17. To av skipene ble overtatt i januar og to av skipene i februar 2008.

I 2007 som helhet har selskapet inngått avtale om kjøp av 16 skip for samlet rundt MNOK 400, eks
nybyggingskontraktene.


Ordrereserve

Wilsons kontraktsdekning er tilfredsstillende og ordrereserven pr 31.12.2007 utgjør ca NOK 1.9 milliarder. Ordrereserve er definert som forventet fremtidig uttak under selskapets løpende behovskontrakter (COA) i den avtalte kontraktsperioden. Den totale kontraktsmengde i 2008 for allerede inngåtte kontrakter er ca 11.5 millioner tonn, noe som er ca 1 millioner tonn høyere enn det som ble løftet under kontrakt i 2007.

Selskapet har lange og gode relasjoner til kundemassen med tilnærmet 100 % suksessrate på kontraktsfornyelser. En vesentlig del av årets kontraktsfornyelser fant sted i 4. kvartal. Resultatet av årets fornyelser har vært positivt med en gjennomsnittlig prisøkning på ca 5 % p.a.


Utsikter fremover

Styret forventer at selskapets inngåtte kontrakter vil bidra til en stabil inntjening for 2008. Opprettholdes kapasitetsutnyttelsen forventer styret et inntektsnivå på linje med 2007. Selv om prisutvikling for innsatsfaktorene er mer usikker enn på lenge, forventer selskapet likevel en stabil utvikling i driftsresultatet.

Det planlegges for en jevn økning av flåten i 2008 i tråd med selskapets uttalte vekststrategi. Styret ser positivt på forslaget om ny beskatningsmodell for rederier i Norge og vil aktivt vurdere inntreden i slikt system.

Prinsipper for kvartalsregnskapet

Kvartalsregnskapet er utarbeidet etter internasjonale regnskapsstandarder (IAS 34).Styret i Wilson ASA

Bergen, 20. februar 2008

Attachments

4. kvartal 2007 rapport