Fondsbørsmeddelelse nr. 13, Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008


Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten
for perioden 1. januar - 30. juni 2008 for Investea German High Street II A/S.

Koncernens resultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat for 1.
halvår 2008 udgør DKK 3,1 mio. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende. 

Udlejningsaktiviteten i ejendommene er forløbet meget tilfredsstillende.
Tomgangsprocenten er fortsat lav, under 2%. 

Positiv udvikling i lejeindtægterne.

Renten er fastlåst i 2007 på et attraktivt niveau, hvilket betyder, at
koncernen ikke er påvirket af den finansielle uro. Den fastlåste rente har også
betydet en besparelse på renteomkostningerne. 

Forventning om årsresultat på DKK 6,0 - 6,5 mio. før skat og værdireguleringer
for hele 2008, en opjustering på DKK 0,5 mio. i forhold til tidligere
forventninger. 

Halvårsrapporten er vedhæftet og kan desuden downloades på selskabets
hjemmeside www.ghs2.investea.dk 

Yderligere information:
Jørgen Hauglund, Adm. direktør, 4547 7500

Attachments

ighs2_halvarsrapport_2008 nr 13.pdf