GSF første halvår 2008 og presentasjon Q2 2008

Bergen, NORWAY


Grieg Seafood Konsern  - Utvikling i 2Q 08
 
Den samlede utviklingen av Grieg Seafood under andre kvartal ble som forventet. Det midlertidige tilbakeslaget i Finnmark under første kvartal ble snudd fra minus 3,9 NOK/kg til pluss 2,90 NOK/kg.
 
På grunn av høyere produksjonskostnader i alle regioner som en følge av en økning i fôrkostnader, strøm og høyere rentesats, ble det samlede resultatet for selskapet ikke tilfredsstillende. Kostnadsøkningen vil resultere i at produksjonskostnadene blir høyere enn forventet for generasjonene som skal slaktes i 2008 og 2009.
 
Saltvannsproduksjonen ble hemmet pga lavere temperaturer, noe som vil ha negativ innvirkning på veksten i 3 av 4 regioner, og vil resultere i en reduksjon i slaktevolumet på 7% sammenlignet med tidligere prognoser for 2008. Den generelle helsesituasjonen har blitt forbedret, og dødeligheten er lavere enn budsjettert i 3 av 4 regioner.
 
Infrastrukturinvesteringene i økt smoltproduksjon og nye sjølokaliteter utvikler seg i henhold til planen.
 
Laksemarkedet har generelt sett vært godt i andre kvartal. De fleste lakseprodusenter har opplevd redusert vekst og markedsbalanse er forbedret i perioden. Det økonomiske klima har så langt ikke påvirket etterspørselen etter oppdrettslaks, noe som indikerer at de økte produksjonskostnadene kanskje kan komme til å bli kompensert i markedet.
 
Den planlagte utvidelsen av produksjonskapasitet kommer til å fortsette som planlagt med økt fokus på fortjeneste i alle regioner. Hastigheten i utbyggingen vil bli justert i henhold til driftsmessig yteevne i hver enkelt region for å sikre en forsvarlig finansiering.

Attachments

GSF Q2 2008 presentasjon GSF Q2 2008 rapport