FUSJON I DATTERSELSKAP

Bergen, NORWAY


Styrene i Wilson Shipowning AS og Actinor Bulk AS er i dag blitt enige om fusjon mellom selskapene
med Wilson Shipowning AS som det overtakende selskap og Actinor Bulk AS som det overdragende
selskap.
 
Wilson ASA eier i dag samtlige aksjer i Wilson Shipowning AS. Caiano AS eier samtlige aksjer i Actinor Bulk AS. Caiano AS eier 79,77 % av aksjene i Wilson ASA. For Wilsons del involverer den foreslåtte fusjon kun det skipseiende datterselskap i gruppen.

Actinor Bulk AS eier skipet `Wilson Fjord` som p.t. er på bareboat certeparti til Wilson. Formålet med fusjonen er å konsolidere driften i selskapene til ett selskap.

Det foreslåtte bytteforholdet i fusjonen medfører at det må utstedes 473 nye aksjer pålydende NOK 1 000 i Wilson Shipowning AS til Caiano AS. Verdsettelsesprinsippene er fortrinnsvis basert på meglerverdier av skip i de to selskaper. Det foreslåtte bytteforholdet innebærer at Caiano AS vil få en eierandel på ca. 0,56 % (473 aksjer) i Wilson Shipowning AS etter gjennomføring av fusjonen. De resterende aksjene eies fremdeles av Wilson ASA.

Forslaget om fusjon behandles av generalforsamlingene i både Wilson Shipowning AS og Actinor Bulk AS 13. oktober 2008.

Fusjonen innebærer at Wilson Shipowning AS overtar Actinor Bulk AS sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser i sin helhet i henhold til bestemmelsene i aksjeloven kapittel 13, mot at aksjeeieren i Actinor Bulk AS mottar fusjonsvederlag i form av aksjer i Wilson Shipowning AS.

Gjennomføring av fusjonen er betinget av godkjenning av de to generalforsamlingene samt avklaring med kreditorer.

Selskapene tar sikte på å gjennomføre fusjonen innen utgangen av desember 2008.