GSF - Resultat og presentasjon Q3 2008


Grieg Seafood ASA - 3. kvartal 2008
 
 
 
Hovedtrekk - 3. kvartal 2008
 •    God resultatvekst. EBIT før biomassejustering økt til 60,3 MNOK i kvartalet mot 4,8 MNOK i Q3 2007.

 •    Konsernets driftsinntekter økt til 436,3 MNOK (+38%).

 •    Slaktevolum på 13,510 tonn (+25%) i kvartalet. Forventet slaktevolum i 2008 på 54,000 tonn.

 •    Underliggende resultatforbedring i 3 av 4 regioner. Resultatet i Rogaland er fortsatt negativt påvirket av PD-utbruddene i 2007/2008.

 •  
  Resultat tredje kvartal 2008
  Grieg Seafood har i tredje kvartal oppnådd et driftsresultat før biomassejustering på 60,3 mill nok, sammenlignet med 4,8 mill nok i 3, kvartal 2007. Driftsresultatet er det beste som et oppnådd etter at selskapet ble notert på Oslo Børs. Konsernets driftsinntekter økte til 436,3 mill nok i tredje kvartal, en økning på 38% sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Konsernets EBIT/kg før biomassejusteringer økte fra 0,44 NOK/kg i 3Q 2007 til 4,46 NOK/kg i 3Q 2008. EBITDA marginen i kvartalet ble 20,3%.

  Den sterke forbedringen i resultatene kommer som et resultat av et godt laksemarked i perioden, spesielt i USA og Storbritannia, men også innenfor EU. Den biologiske produksjonen viser også en større stabilitet som spesielt har ført til en sterk resultatfremgang i Canada og Finnmark i perioden. Resultatet i Rogaland er fortsatt negativt påvirket av PD-utbruddene i 2007/2008 som har ført til høy produksjonskostnad og lav tilvekst, også i tredje kvartal. Resultatet fra Shetland er i kvartalet preget av lav produksjon som følge av lav vanntemperatur.
   
  Slaktevolumet i kvartalet var 13,510 tonn sløyd vekt, en økning på 25% fra tilsvarende periode i fjor. Forventet slaktevolum for hele 2008 er redusert til 54,000 tonn (56,000). Årsaken er svakere enn forventet tilvekst i Norge og Shetland som følge av PD-situasjonen samt lavere sjøtemperaturer.
   
  Finansielle forhold
  Grieg Seafood har identifisert et kapitalbehov i størrelsesorden 150 - 200 MNOK ut over etablerte rammer for å kunne gjennomføre den planlagte vekststrategien. Selskapet har en konstruktiv dialog med bankene for å sikre denne finansieringen. Ettersom bankene i dagens finanssituasjon vil kreve økt sikkerhet, har selskapets to største aksjonærer Grieg Holdings og Halde Invest forpliktet seg til å yte et ansvarlig lån på inntil 100 MNOK for å sikre denne tilleggsfinansieringen.
   
  Som en del av diskusjonen rundt den utvidede lånerammen har banksyndikatet bekreftet å gi en waiver på covenant kravene i eksisterende låneavtale. Denne waiveren gjelder til utgangen av juni 2010. Per i dag vurderer selskapet det som sannsynlig at man vil være nær brudd på et av covenant kravene for deler av 2009. Dersom selskapet vil bryte de opprinnelige covenant kravene, vil dette gi en økt kostnad på i underkant av 2 MNOK per kvartal i den perioden covenant kravene er brutt.
   
   
  Fremtidsutsikter
  Grieg Seafoods organiske vekststrategi ligger fast. I tiden fremover vil selskapet øke fokus på å realisere synergier og systematisere arbeidet med interne forbedringsprosjekter for å oppnå lavere produksjonskostnader og økt produktivitet. Bedret lønnsomhet gjennom sterkere markedsorientering og satsing på markedssegmenter som vil gi en prispremie vil fortsette.
   
  Det er vanskelig å forutsi med sikkerhet effekten av den globale økonomiske krisen på etterspørselen etter laks. En viss svekkelse må påregnes. Samtidig er etterspørselen etter mat betydelig mindre konjunkturutsatt enn annen konsumentetterspørsel. Laks har et godt fotfeste hos konsumenter som sunn og god mat og den relative prisingen av laks i forhold til annen fisk er også gunstig.
   
  Tilbudsveksten på laksemarkedet synes å bli klart svakere enn den har vært tidligere. Dette skyldes sykdomssituasjonen, spesielt i Chile, men også i Norge, samt svakere tilvekst i flere av produksjonsområdene. Dette bør bidra til at den globale markedsbalansen forblir god.
   
  Forventet slaktevolum i 2009 er 63,000 tonn. For å gi tilstrekkelig prioritet og fokus på drift og lønnsomhet vil styret senke veksttakten noe. Forventet slaktevolum i 2010 vil være i intervallet 70-75,000 tonn. Det er styrets vurdering at en slik revisjon av veksttakten ikke vil gå på bekostning av selskapets inntjening i 2010. Fokus på organisk vekst som verdidriver er ikke endret. Selskapets organiske vekstpotensiale tilsier fortsatt en kapasitet på mer enn 80,000 tonn.
   
  For ytterligere informasjon, kontakt:
   
  Adm. direktør Morten Vike (Mobil: 994 911 65)
  Finansdirektør Eirik Bloch Haugland (Mobil: 959 03 150)
   
  For ytterligere informasjon, se www.griegseafood.no.

  Attachments

  GSF Q3 2008 rapport GSF Q3 2008 presentasjon