Tilbaketrekking av melding om meldepliktig handel


Meldingen om meldepliktig handel av i dag, 20.11.2008 trekkes tilbake, da Per Grieg jr er ikke primærinnsider i Grieg Seafood ASA. Transaksjonen er ikke meldepliktig etter verdipapirhandelloven § 5 - 12.