Årsregnskabsmeddelelse 2008 for perioden 1. januar - 31. december 2008


Bestyrelsen har dags dato vedtaget vedhæftede årsregnskabsmeddelelse 2008 for
perioden 1. januar - 31. december 2008. 

Koncernens driftsresultat før værdiregulering af investeringsejendomme og skat
for 2008 udgør DKK 5,4 mio. Ledelsen anser driftsresultatet for
tilfredsstillende. 

Lejeindtægter i hele 2008 på DKK 46,5 mio.

Værdireguleringer, netto, udgør DKK -15,7 mio., svarende til en nedskrivning af
ejendomsværdierne med ca. 2%. 

Årets resultat udgør DKK -8,6 mio., et resultat, der er kraftigt påvirket af
værdireguleringer. 

Udlejningsaktiviteten i ejendommene er forløbet tilfredsstillende, med en række
lejeforhøjelser, der dog blev delvist modgået af en stigende tomgang i årets
sidste kvartal. 

Koncernens finansiering er ikke væsentligt påvirket af den globale finanskrise
og vækstkrise, idet koncernens lån er optaget med en resterende tilsagnsperiode
på 9 år, og renten er fastlåst for yderligere ca. 6,5 år. 

Kursen på selskabets aktier udviklede sig negativt som følge af et generelt
faldende aktiemarked, hvorved ”rabatten” i forhold til selskabets indre værdi
blev forøget betydeligt. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede eller til selskabets adm.
direktør, Jørgen Hauglund, på telefon 45 47 75 00. 

Med venlig hilsen
Investea German High Street II A/S

Hans Thygesen
Bestyrelsesformand

Attachments

meddelelse 270309 nr. 21.pdf arsregnskabsmeddelelse 2008 ighsii.pdf