Indberetning i medfør af Værdipapirhandelsloven § 28a


I henhold til Værdipapirhandelslovens § 28a skal Investea German High Street II
A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes
transaktioner med selskabets aktier og dertil hørende papirer.

Attachments

meddelelse-insider 21092009 nr 41.pdf