Statusuppdatering visar lovande data cancervaccinet INTUVAX™ vid behandling av njurcancer

SWEDEN


Pressmeddelande
130520 

Immunicum AB (publ) presenterar en statusuppdatering med lovande data från en klinisk fas I/II-studie med cancervaccinet INTUVAX™ vid behandling av metastaserad njurcancer. Två patienter med dålig prognos uppvisar hittills en genomsnittlig överlevnad på ca 11 månader som kan ställas mot förväntad medianöverlevnad på 5 månader.

Immunicum AB (publ), ett svenskt noterat bolag som utvecklar terapeutiska cancervacciner, påbörjade i februari 2012 en klinisk fas I/II-studie på njurcancer med sitt ledande cancervaccin INTUVAX™. Den 21:a maj 2013 presenterar VD på Immunicum en uppdatering av kliniska data på Avanza Banks Börsdag.

Den kliniska prövningen skall totalt inkludera 12 patienter med metastaserad njurcancer varav 9 har behandlats hittills. Behandlingen består av två intratumorala injektioner/vaccinationer med INTUVAX™ med två veckors mellanrum varefter den cancerdrabbade njuren, som en del av standardbehandling, opereras bort.

Injektion med INTUVAX™ har inte haft någon negativ inverkan på patienternas allmäntillstånd och inga allvarliga biverkningar har rapporterats. Ingen patient har hittills ansetts behöva tilläggsbehandling med etablerade njurcancerläkemedel och samtliga patienter är fortfarande vid liv. 

En av patienterna som tillhör undergruppen med dålig prognos har hittills uppvisat en progressionsfri överlevnad som överstiger 8 månader vilket kan jämföras med en förväntad progressionsfri överlevnad på ca 2,5 månader hos obehandlade patienter. 

- Även om vi fortfarande inte kan uttala oss säkert om vaccineffekten så ser hittills uppnådda resultat väldigt uppmuntrande ut” säger VD Jamal El-Mosleh. Dessutom förefaller INTUVAX™ vara befriad från de besvärande biverkningar som till exempel extrem trötthet, kräkningar, smärtsamma munsår och förhöjt blodtryck, som är vanligt förkommande vid behandling med etablerade läkemedel mot njurcancer. 

För de fyra patienter som har behandlats med en högre dosering av INTUVAX™ har en statistiskt säkerställd (P< 0.01) immunologisk effekt noterats i form av en övergående sänkning av antalet ”naturliga dödarceller” (NK-celler) i blodet i samband med vaccinationerna, något som antyder att NK-cellerna rekryteras till vaccinationsplatsen. Dessutom har immunhistokemiska undersökningar visat en massiv infiltration av potentiellt cytotoxiska T celler  (CD8+ T celler) i 3 av 7 undersökta njurtumörer (bortopererade i samband med nefrektomi). Däremot har ingen ökad infiltration av CD8+ celler noterats i omkringliggande frisk njurvävnad, vilket indikerar att infiltrationen och immunsvaret är tumörspecifika. Infiltrationen av CD8+ T celler i en borttagen metastas har också undersökts och även här har man noterat en kraftig infiltration av dessa celler i tumörvävnaden, vilket indikerar att immunsvaret verkar i hela kroppen och inte bara lokalt i vaccinerad tumör. 

- Dessa immunologiska fynd stämmer väl med förväntad verkningsmekanism, säger Immunicums forskningschef, docent Alex Karlsson-Parra.

Immunicums patenterade vaccin bygger på över 30 års forskning inom området transplantationsimmunologi och aktiverar kroppens egna immunförsvar för att angripa farliga substanser som tumörceller. Immunicums aktier handlas sedan den 22 april 2013 på NASDAQ OMX First North under kortnamnet IMMU.

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

Tel: 08-503 000 50. www.gwkapital.se.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 0703-31 90 51, jamal.elmosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ):

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX™ och INTUVAX™, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av dendritceller från friska blodgivare så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums metod har bevisad effekt i djurstudier och studeras nu på människa i kliniska studier.

www.immunicum.se