Kallelse till extra bolagsstämma i Hexatronic Scandinavia AB (publ) och beslutsförslag rörande riktad nyemission för förvärv av Proximion AB.

Gothenburg, SWEDEN


Aktieägarna i Hexatronic Scandinavia AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 29 augusti klockan 15.00 på bolagets kontor, Exportgatan 47 B, Hisings Backa.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 23 augusti 2014.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB fredagen den 22 augusti, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier
  8. Stämmans avslutande

Ärende 7 - Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om riktad nyemission av lägst 1.889.126 och högst 2.073.684 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med lägst 94.456,30 och högst 103.684,20 kronor. Betalning för de nya aktierna ska ske genom tillskjutande av aktier i Proximion AB. Vid full anslutning i emissionen kommer bolaget att tillföras 41.570 aktier i Proximion AB till ett värde av cirka 39.400.000 kronor, vilket värde kan komma att ändras i bolagets balansräkning beroende på gällande redovisningsregler.  Rätt att teckna aktier ska tillkomma aktieägarna i Proximion AB.

_____________________

 

Styrelsens fullständiga förslag avseende ärende 7 jämte handlingar enligt 13 kap 6-8 § § aktiebolagslagen kommer från och med den 15 augusti 2014 att hållas tillgängliga hos bolaget, Exportgatan 47 B, 422 46 Hisings Backa, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Hisings Backa i augusti 2014

Hexatronic Scandinavia AB (publ)

 

 

Styrelsen


Attachments

Kallelse till extra bolagsstämma 2014-08-29