Hexatronic Scandinavia AB : Kommuniké från extra bolagsstämma den 29 augusti 2014

Gothenburg, SWEDEN


Enligt kallelse publicerad den 15 augusti 2014 i Dagens Industri och i POST- och INRIKES Tidningar samt på bolagets hemsida, avhölls extra bolagsstämma i Hexatronic Scandinavia AB (publ) den 29 augusti 2014 för att besluta om apportemissionen i samband med förvärvet av Proximion AB.

Extra bolagsstämman beslutade om en riktad nyemission av lägst 1.889.126 aktier och högst 2.073.684 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med lägst 94.456,30 och högst  103.684,20 kronor.

Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma samtliga aktieägare i Proximion AB. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är Hexatronic Scandinavia AB:s (publ) förvärv av samtliga aktier i Proximion AB, där en del av köpeskillingen ska utgöras av nyemitterade aktier i Hexatronic Scandinavia AB (publ).

Betalning skall ske genom tillskjutande av apportegendom enligt styrelsens redogörelse.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigades att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering.

Samtliga beslut var enhälliga.

 

Hisings Backa den 1 september 2014.

  

Göran Nordlund

Styrelseordförande

Hexatronic Scandinavia AB

Org nr 556168-6360

Exportgatan 47 b

422 46 Hisings Backa

 

För eventuella frågor kontakta:

 Göran Nordlund, Styrelseordförande            070-433 13 20


Hexatronic Scandinavia AB (publ) är en teknikkoncern specialiserad på produkter och lösningar för bredband och kommunikation över optisk fiber. I koncernen finns bolagen Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (Hudiksvall, www.hexatronic.com ), Hexatronic Elektronik och Data AB (Göteborg, www.hexatronic.se ), Memoteknik AB (Skellefteå, www.memoteknik.se ) och The Blue Shift AB (Stockholm, www.tbsoptics.com ). Alla koncernens ingående bolag utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och system för bredbandskommunikation. Bolagen säljer sina produkter till operatörer, telekombolag, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Koncernen har sitt säte i Göteborg och har ca 120 st anställda. Hexatronic omsatte 357 mkr på 9 månader per Q3 räkenskapsåret 2013/14 (per 31 maj 2014) med en EBITDA marginal på 12%. Koncernen är listad på Nasdaq OMX First North under tickern HTRO. För mer information se www.hexatronicscandinavia.se


Attachments

Hexatronic  - Kommuniké från extra bolagsstämma den 29 augusti 2014