LIDDS AB: LIDDS presenterar bokslutskommuniké för 2014

Helsingborg, SWEDEN


FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER - DECEMBER 2014)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 1,8 MSEK (1,1)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -1,8 MSEK (-1,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (-0,11)

PERIODEN (JANUARI - DECEMBER 2014)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
 • Kostnaderna uppgick till 7,0 MSEK (4,0)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -7,1 MSEK (-3,9)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,57 kr (-0,41)
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Som ett led i den fortsatta utvecklingen av en storskalig tillverkningsprocess för Liproca® Depot har LIDDS kontrakterat Recipharm AB att utföra en förstudie, med ambition om ett fördjupat samarbete mellan bolagen.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER HELÅRET 2014

 • En genomförd nyemission tillförde LIDDS totalt 28,2 MSEK efter emissionskostnader.
 • LIDDS aktie listades på NASDAQ First North den 31 juli.
 • En vetenskaplig artikel om den fysiologiska, lokala vävnadsspridningen av den aktiva substansen i Liproca® Depot efter lokal injektion i prostatakörteln publicerades i september i den ansedda amerikanska vetenskapliga tidskriften Molecular Pharmaceutics.
 • LIDDS har under 2014 fått sju nya nationella patent godkända. Bolagets viktigaste patent för sin drug-delivery-teknologi beviljades under året i Sydkorea och Kanada och är därmed godkänt i tio länder. LIDDS har fem patentfamiljer och totalt hade 23 nationella godkännanden erhållits vid utgången av 2014.
 • Den första delen av studien LPC-003 med Liproca® Depot genomfördes med positiva resultat. Effekten på biomarkören PSA, prostatavolym och metabolisk aktivitet var tydlig och cellatrofin i sjuk och frisk vävnad låg i linje med förväntningarna. Inga hormonellt relaterade bieffekter noterades.
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Monica Wallter tillträder som ny vd den 16 mars.
 • Arbetet med att utvärdera möjligheterna att med hjälp av LIDDS drug delivery-teknik utveckla en ny och förbättrad läkemedelsprodukt baserat på cancerläkemedlet doxorubicin har startat. Formulerings- och frisättningsförsök genomförs för närvarande vid säkerhetslaboratoriet på Uppsala Universitet.
 • Fyra patienter har hittills inkluderats i den utvidgade delen av studien LPC-003, varav tre patienter har erhållit behandling. Inklusion av ytterligare patienter pågår fortfarande, men i långsammare takt än beräknat. Resultat från studien bedöms kunna presenteras under den senare delen av andra kvartalet 2015.
 • Det amerikanska patentverket, USPTO, har beviljat ett patent samt lämnat en så kallad Notice of Allowance för ytterligare en patentansökan kopplad till Liproca® Depot. Dessutom har ett patent avseende den specialdesignade injektor som används under administrering av Liproca® Depot godkänts i Australien och ett patent kopplat till den teknologiplattform som är grunden för bland annat Liproca® Depot godkänts i Japan.
   

RESULTAT I KORTHET

  Q4 Q4 Helår Helår
KSEK 2014 2013 2014 2013
Rörelsens intäkter 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -1,8 -1,1 -7,0 -4,0
Rörelseresultat -1,8 -1,1 -7,0 -4,0
Periodens resultat -1,8 -1,1 -7,1 -3,9
         

Attachments

LIDDS presenterar bokslutskommuniké för 2014