Serendipity godkänns för notering på Nasdaq First North Premier

Stockholm, SWEDEN


Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

Pressmeddelande
27 februari 2015

Serendipity Innovations AB (publ) ("Serendipity" eller "Bolaget") har erhållit slutligt godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First North Premier efter det att spridningskravet uppfyllts.

Första dag för handel med Serendipitys preferensaktier på NASDAQ First North Premier är planerad till den 4 mars 2015. Bolagets preferensaktier kommer att handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.

Inför noteringen offentliggjorde Serendipity ett erbjudande om teckning av preferensaktier. Intresset har varit stort både från allmänheten och från institutionella investerare och erbjudandet blev väsentligt övertecknat. Inom ramen för erbjudandet som omfattande högst 1 750 000 preferensaktier till en teckningskurs om 100 kronor per preferensaktie, har cirka 1 800 privatpersoner och institutionella investerare tilldelats preferensaktier i Serendipity. Totalt tillförs Bolaget 175 Mkr före emissionskostnader.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av noteringen och som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Serendipity innovations hemsida, www.sdip.se. Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Serendipity i samband med noteringen.

Serendipity Innovations Certified Adviser på NASDAQ First North Premier kommer att vara Erik Penser Bankaktiebolag AB. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdip.se

Serendipity Innovations AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, VD, 070-718 70 61, saeid@sdip.se
Amin Omrani, Investor Relations, 070-798 36 39, amin@sdip.se

Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services.

Informationen lämnades för offentliggörande den 27 februari 2015.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Serendipity. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Serendipity för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Serendipity och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Carnegie företräder Serendipity och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Serendipity för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahallandet av rådgivning i samband med Erbjudandet. Ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, lämnas av Carnegie avseende fullständigheten, riktigheten eller verifieringen av informationen i detta pressmeddelande och innehållet i pressmeddelandet utgör inte, och ska inte heller förlitas på, som ett löfte eller en utfästelse från Carnegie i detta avseende, varken historiskt eller avseende framtiden. Carnegie påtar sig inget ansvar för att pressmeddelandet är korrekt, fullständigt eller verifierat och frånsäger sig följaktligen i största möjliga utsträckning, under tillämplig lag, allt ansvar, oavsett om sådant ansvar grundas på skadeståndsrättslig, kontraktsrättslig eller annan grund, vilket Carnegie annars skulle kunna ha avseende pressmeddelandet eller information som tillhandahållits i samband med Erbjudandet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Serendipitys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framatriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framatriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


Attachments

PM_godkänns_för_notering