LIDDS AB: Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2015

Helsingborg, SWEDEN


LIDDS AB meddelar idag valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2015.

LIDDS valberedning har tillsatts på initiativ av bolagets styrelse och består av Bertil Allard (valberedningens ordförande), Bengt-Åke Bengtsson samt LIDDS styrelseordförande Michael Oredsson. Bertil Allard och Bengt-Åke Bengtsson föreslogs som ledamöter i valberedningen av fyra av bolagets största aktieägare, Wikow Venture AB, T-bolaget AB, P.U.L.S. AB samt Länsförsäkringar Skåne, som vid utgången av 2014 innehade aktier motsvarande 27,4 procent av rösterna i LIDDS. Bertil Allard och Bengt-Åke Bengtsson äger även privat aktier i LIDDS.

Valberedningen föreslår följande:

 • Att ett arvode skall utgå med 120 000 kr till ordförande samt 60 000 kr per ledamot för det kommande året.

  Att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter.
 • Nyval av följande styrelseledamöter:

  Jan Törnell (ordförande)
  Inga-Lill Forslund
  Susanna Urdmark
  Maria Forss
  Anders Bjartell

De nuvarande styrelseledamöterna Michael Oredsson (ordförande), Roland Bengtsson, Peter Ström och Stefan Appelgren har avböjt omval.

Valberedningens motivering
Utifrån de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning har valberedningen diskuterat styrelsens storlek och sammansättning, vad avser till exempel branscherfarenhet, medicinsk kompetens, internationell erfarenhet och mångfald. Valberedningen har också gjort en bedömning beträffande varje ledamots möjlighet att ägna styrelseuppdraget tillräckligt med tid och engagemang. Som underlag för sitt arbete har valberedningen bland annat haft en utvärdering av styrelsen och dess arbete samt tagit del av styrelseordförandens redogörelse för företagets verksamhet, mål och strategier. Valberedningen har även tagit hänsyn till att LIDDS verkställande direktör Monica Wallter har lång erfarenhet från ledande positioner i börsnoterade bolag.

Valberedningen anser att den föreslagna styrelsesammansättningen präglas av mångsidighet och bredd avseende de föreslagna ledamöternas kompetens och erfarenhet inom strategiskt viktiga områden för LIDDS, såsom företagsutveckling och bolagsstyrning, medicinsk fackkunskap inom områdena onkologi och urologi samt finans- och kapitalmarknad. Valberedningen har tagit hänsyn till behovet av en väl fungerande styrelsesammansättning avseende mångfald, utbildning och erfarenhet, för att optimera förutsättningarna för ett fullt utnyttjande av LIDDS potential.

Presentation av de föreslagna ledamöterna

Jan Törnell
Född 1960.15 års erfarenhet av exekutiva roller inom läkemedelsindustrin i olika länder. Professor med läkarbakgrund. CEO i Oncorena AB och Innoext AB. Tidigare Global Vice President Strategy för AstraZeneca Oncology & Infection. Professor i fysiologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Styrelseordförande i Glactone Pharma AB och styrelseledamot i Diaprost AB. Partner i P.U.L.S. och ledamot av investeringskommittén. 

Inga-Lill Forslund
Född 1954. Ekonomutbildning med marknadsföringsinriktning från Uppsala universitet. Leg. Barnmorska.  Mångårigt försäljnings- och marknadsansvar från läkemedelsindustrin, bland annat affärsområdesansvar för Urologi, Global Marketing på Ferring Pharmaceuticals. Har innehaft flera olika kommersiella roller inom AstraZeneca, bland annat med ansvar för ett antal produktlanseringar. Seniorkonsult på Lisberg Executive Search och Boyden International. VD i eget fastighets- och konsultbolag. Styrelseerfarenhet från flera Life science-bolag.

Susanna Urdmark 
Född 1971. Master in Medical Sciences, Boston University School of Medicine, Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Vice vd och finanschef på Bluefish Pharmaceuticals. Tidigare Portfolio Manager för Handelsbanken Global Equity Healthcare Fund, 2005-2007, Senior Equity Research Analyst, Pharmaceuticals and Biotechnology, Handelsbanken Capital Markets, 2001-2005, Senior Equity Research Analyst Biotechnology vid Carnegie Investment Bank, 2001 och 1996-1998.

Maria Forss
Född 1972. Ekonomie magisterexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Concordia University, Montreal. Verksam som Vice President Business Development & Global Marketing på det svenska noterade bolaget Vitrolife sedan 2012. Maria Forss har under 20 år arbetat med produktutveckling, affärsutveckling och marknadsföring av läkemedel i globala roller på AstraZeneca samt i det virtuella bolaget Duocort Pharma, där hon som VD och projektledare hade i uppdrag att ta ett nytt läkemedel från kliniska studier till regulatoriskt godkännande och försäljning av bolaget. Hon har erfarenhet av produktutveckling av läkemedel från tidig fas till kommersialisering och från flera styrelseuppdrag inom läkemedels- och medicinteknikbolag.  

Anders Bjartell 
Född 1959.Professor och överläkare i urologi vid Skånes Universitetssjukhus sedan 2006. Disputerad i Medicinsk cellforskning. Europeisk specialistexamen i Urologi. Visiting Investigator vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York, 2005-2007. Associate Editor för European Urologi, 2005-2012. Ansvarig för kliniska prövningar i prostatacancer vid urologkliniken SUS Malmö sedan 2007. Nationell huvudprövare för flera nya läkemedel mot prostatacancer under senare år. Forskargruppsledare för urologisk cancerforskning vid Institutionen för translationell medicin vid Lunds universitet. Publicerat över 200 vetenskapliga originalartiklar. H-index 39. Har erfarenhet av styrelsearbete inom europeisk urologi, stiftelser och Life science.

För mer information, vänligen kontakta:
Bertil Allard, valberedningens ordförande, +46 (0) 705 15 77 00, e-post bertil@allardusa.com

LIDDS målsättning är att utveckla mindre biverkningstyngda läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar.  Bolagets längst framskridna projekt - prostatacancerprodukten Liproca® Depot - har redan visat mycket goda resultat i kliniska prövningar. LIDDS unika drug delivery-teknologi frisätter läkemedel lokalt i nära anslutning till tumören, vilket kan leda till lindrigare biverkningar och färre doseringstillfällen. Eftersom LIDDS teknologi kan utnyttja läkemedelssubstanser som redan godkänts av myndigheterna, minskas utvecklingsrisken samt tiden och kostnaden för att nå fram till marknadsgodkännande.  
För mer information, besök www.lidds.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 mars 2015.  Erik Penser Bankaktiebolag är LIDDSs certified adviser.


Attachments

Valberedningens förslag till ny styrelse inför LIDDS årsstämma 2015