KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIDDS AB

Helsingborg, SWEDEN


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I LIDDS AB

Aktieägarna i LIDDS AB, org.nr. 556580-2856, kallas till årsstämma på Kullagatan 8 i Helsingborg tisdagen den 21 april 2015 kl. 15:00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget onsdagen den 15 april 2015, samt har anmält sig till bolaget senast onsdagen den 15 april 2015 skriftligen till LIDDS AB, Kullagatan 8, 252 20 Helsingborg. Anmälan kan också göras per e-post till perola.forsberg@liddspharma.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Aktieägare eller ombud får ha med sig ett eller två biträden vid bolagsstämman. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste i god tid före den 15 april 2015, då omregistreringen måste vara verkställd, begära det hos sin förvaltare.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakter ska lämnas senast på stämman, men helst genom insändande av kopia redan dessförinnan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida (www.lidds.se) och fullmaktsformulär skickas också till de aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Förslag till dagordning

0. Stämmans öppnande.

1. Val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande årsredovisningen och revisionsberättelsen.

7.  Beslut om:

  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning;
  2. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

9. Fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden.

10. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.

11. Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

13.   Stämmans avslutande och bemyndigande.

Beslutsförslag

Punkt 1: Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelseordföranden Michael Oredsson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Punkt 8: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Inför årsstämman har det på initiativ av styrelsen sammankallats en valberedning som jämte styrelsens ordförande har bestått av Bengt-Åke Bengtsson och Bertil Allard. Valberedningen föreslår att fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter utses, för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att ett registrerat revisionsbolag utses till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 9: Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningen föreslår att ett styrelsearvode om sammantaget 360 000 kronor ska utgå, att fördelas med 120 000 kronor till styrelseordföranden och med 60 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 10: Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår nyval av Jan Törnell, Inga-Lill Forslund, Susanna Urdmark, Maria Forss och Anders Bjartell som ordinarie styrelseledamöter. Michael Oredsson, Roland Bengtsson, Peter Ström och Stefan Appelgren har avböjt omval. Valberedningen föreslår vidare nyval av Jan Törnell som styrelseordförande.

Information om ledamöterna som föreslås för nyval finns på bolagets hemsida (www.lidds.se).

Valberedningen föreslår slutligen att MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs till revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11: Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att inrätta en valberedning inför årsstämman 2016. Valberedningen föreslås bestå av tre ledamöter, vilka är representanter för de två största aktieägarna per den siste september, jämte styrelsens ordförande. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen. Vidare föreslås att instruktion och arbetsordning för valberedningen antas.

Punkt 12: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädeserätt ska antalet aktier som ska kunna emitteras sammanlagt högst uppgå till ett antal motsvarande tio procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman samt ska emissionskursen vara marknadsmässig. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

Punkt 13: Stämmans avslutande och bemyndigande

Styrelsen föreslår att envar av bolagets styrelseordförande och verkställande direktör bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga vid registrering hos Bolagsverket.

Särskild beslutsmajoritet

Giltigt beslut enligt punkt 12 fordrar att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 11-12 hålls tillgängliga på Kullagatan 8, 252 20 Helsingborg och på bolagets hemsida www.lidds.se senast från och med tisdagen den 31 mars 2015 och kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 12 462 822. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Helsingborg i mars 2015

LIDDS AB

Styrelsen


Attachments

Kallelse till Årsstämman i LIDDS AB