Värdeökning inom Serendipity Innovations affärsområde Venture Management bidrar till bolagets intjäning med cirka 26 Mkr

Stockholm, SWEDEN


Pressmeddelande
23 mars 2015

Ökningen föranleds av en värdeförändring i Voff Science AB, där en riktad nyemission till externa investerare skett, vilket resulterat i en omvärdering av bolaget. Voff Science AB är ett av portföljbolagen i Serendipity Ixora AB. Värdeökningar i Ixora påverkar i sin tur resultatet i Serendipity Innovations och affärsområdet Venture Management, i detta specifika fall med cirka 26 Mkr.

"Intjäningen från affärsområdet Venture Management skiljer sig från bolagets två andra affärsområden då vinsterna ej realiseras periodbundet utan vanligtvis infaller en eller ett par gånger per år. Den nu aktuella värdeförändringen har en relativt stor positiv påverkan på resultatet i Serendipity Innovations men är i sig inte av extraordinär karaktär och ligger helt i linje med ordinarie verksamhet inom detta affärsområde", kommenterar Saeid Esmaeilzadeh, medgrundare och vd för Serendipity Innovations.

Serendipity Innovations preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Serendipity Innovations Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdip.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, VD, 070-718 70 61, saeid@sdip.se
Amin Omrani, Investor Relations, 070-798 36 39, amin@sdip.se

Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services.

Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2015.


Attachments

PM_Värdeförändring_Venture_Management