Kommuniké från Serendipity Innovations årsstämma 2015

Stockholm, SWEDEN


Pressmeddelande
11 juni 2015

Årsstämman i Serendipity Innovations AB (publ), 556672-4893, ägde rum onsdagen den 10 juni 2015 i IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst och ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2014.

Årsstämman beslöt om vinstutdelning till aktieägare av befintliga preferensaktier uppgående till 8 kronor per preferensaktie, totalt 14 000 000 kronor, vilket är i enlighet med villkoren för preferensaktierna som stipuleras i bolagsordningen. Resterande vinstmedel överfördes i ny räkning. Avstämningsdagar för den beslutade vinstutdelningen ska enligt årsstämmans beslut vara den 15 juni 2015, den 15 september 2015, den 15 december 2015 och den 15 mars 2016 (utbetalning med två kronor per preferensaktie vid vartdera tillfället). Utbetalning görs genom Euroclear Sweden AB:s försorg och beräknas ske den tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag.
 
Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt val av styrelse
Årsstämman beslöt att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslöt om omval av Ashkan Pouya, Cecilia Gunne och Bengt-Arne Vedin samt nyval av Håkan Gustavsson till styrelseledamöter. Ashkan Pouya omvaldes som styrelsens ordförande för samma period.

Arvoden till styrelseledamöter och till revisorn
Årsstämman beslöt om arvode till styrelsen om 250 000 kronor, varav 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor till var och en av övriga ledamöter.
 
Till bolagets revisor ska arvode utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av stamaktier av serie A, stamaktier av serie B, preferensaktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, till det maximala antalet aktier som bolagsordningen medger, att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Godkännande av vissa tidigare överlåtelser och emissioner
Årsstämman beslöt att godkänna vissa tidigare och kommande överlåtelser och emissioner vilka enligt 16 kap. aktiebolagslagen kräver beslut av bolagsstämman. Dessa överlåtelser och emissioner har beskrivits i styrelsens fullständiga beslutsförslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida: www. sdip.se.
 
Serendipity Innovations preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Serendipity Innovations Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdip.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, VD, 070-718 70 61, saeid@sdip.se
Amin Omrani, Investor Relations, 070-798 36 39, amin@sdip.se

Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services.

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juni 2015.
 


Attachments

Kommuniké från Serendipity Innovations årsstämma 2015