Serendipity offentliggör rapport för jan-juni 2015 samt planer på renodling och förenkling av verksamheten bl.a. genom försäljning av inkubatorn, namnbyte och ändringar av styrelse och ledning

Stockholm, SWEDENPressmeddelande
20 augusti 2015

Delårsrapporten finns från och med i dag den 20 augusti tillgänglig på bolagets hemsida, www.sdip.se.

 
Första halvåret i korthet:
  • Bolagets totala intäkter under det första halvåret uppgick till 202,8 Mkr jämfört med 76,9 Mkr för motsvarande period förra året.
  • Det är framförallt affärsområdet Technical Services där två förvärv genomfördes under tredje kvartalet 2014 och ett i januari 2015, som bidragit till intäktstillväxten
 
Styrelsens förslag till renodling och förenkling av strukturen:
En arbetsgrupp bestående av Serendipity Innovations styrelse och ledning samt en ägarkommitté bestående av ett antal större aktieägare har sett över Serendipity-koncernens struktur och verksamhet. Arbetsgruppen har kommit fram till vissa förslag till förändringar som bland annat syftar till att skapa en enklare och tydligare struktur som återspeglar verklig arbetsfördelning och ansvar samt förenklar kommunikationen gentemot aktieägare, media och intressenter. Styrelsen avser att föreslå dessa förändringar till extra bolagsstämmor i Serendipity Innovations och det delägda dotterbolaget Serendipity Ixora (som har samma styrelse och ledningsgrupp som Serendipity Innovations). Kallelser till dessa extra bolagsstämmor förväntas offentliggöras under innevarande kvartal.
 
De förändringar som planeras innebär bland annat det följande:
  • Verksamhetsområdet Venture Management, som består av Venture Creation och Venture Growth, föreslås säljas till dotterbolaget Serendipity Ixora.
  • Serendipity Innovations föreslås att ändra namn till Sdiptech
  • Styrelsen i Serendipity Innovations föreslås bestå av Ashkan Pouya (arbetande ordförande), Saeid Esmaeilzadeh (arbetande ledamot) samt den nye ledamoten Mikael Lönn 
  • Som ny VD föreslås Jakob Holm som för närvarande är vice VD. CFO för bolaget blir som tidigare kommunicerats Carl Johan Åkesson
  • Värdet på Venture Management-verksamheten beräknas uppgå till drygt 200 Mkr. Därutöver finns det en upparbetad men ej realiserad vinst i Venture Growth-verksamheten som uppgår till cirka 84 Mkr.
  • Betalning föreslås att ske dels genom en kontant betalning motsvarande den upparbetade vinsten i Venture Growth-verksamheten, dels genom en riktad nyemission, till Serendipity Innovations, av en ny röststark aktieklass i Serendipity Ixora.
 
Serendipity Innovations preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Serendipity Innovations Certified Adviser på NASDAQ First North Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdip.se
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, VD, 070-718 70 61, saeid@sdip.se
Jakob Holm, Vice VD, 076-161 21 91, jakob@sdip.se
 
Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services.
 
Informationen lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2015.

Attachments

Serendipity offentliggör rapport för januari–juni 2015 Serendipity Innovations delårsrapport januari-juni 2015