Kv3 2015 Kvartalsrapport januari−september


Kv3 - Rekordhög försäljning & accelererad omvandling

Höjdpunkter tredje kvartalet 2015

 · Försäljning om 3.819 (3.669) Mkr med ett rörelseresultat om 240 (221) Mkr
inklusive förvärvsrelaterade transaktionskostnader och negativa valutaeffekter
men före engångsposter
 · Engångsposter uppgick till -652 (0) Mkr och inkluderade -700 Mkr i
omstruktureringskostnader och 48 Mkr hänförligt till omvärderingar av Paprika &
Splay
 · Resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till -365 (163) Mkr med ett
resultat per aktie om -5,44 (2,67) kr
 · Resultatet för verksamheter under avveckling (CTC Media) uppgick till -18
(73) Mkr
 · Totalt resultat uppgick till -384 (236) Mkr med ett resultat per aktie om
-5,71 (3,76) kr
 · Kassaflödet från rörelsen uppgick till 278 (238) Mkr
 · Nettoskuld om 2.134 (928) Mkr, motsvarande 1,4x senaste 12 månaders EBITDA
(justerat för engångsposter)
 · Strategiska investeringar i tre digitala verksamheter och en utökning av
viktiga internationella sporträttigheter

Finansiellt sammandrag

+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|(Mkr)             |  2015|  2014|  2015|  2014|  2014|
|                |jul-sep|jul-sep|jan-sep|jan-sep|jan-dec|
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Nettoomsättning        | 3.819| 3.669| 11.674| 11.375| 15.746|
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Förändring exklusive      |   5%|  12%|   2%|  13%|  11%|
|valutaeffekter         |    |    |    |    |    |
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Organisk förändring exkl    |   3%|   5%|   1%|   4%|   4%|
|valutaeffekter         |    |    |    |    |    |
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Rörelseresultat före      |  240|  221|  835|  812| 1.290|
|engångsposter         |    |    |    |    |    |
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Marginal före engångsposter  |  6,3%|  6,0%|  7,1%|  7,1%|  8,2%|
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Engångsposter *        |  -652|   0|  -575|  -155|  -155|
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Totalt rörelseresultat (EBIT) |  -412|  221|  260|  658| 1.135|
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Periodens resultat, kvarvarande|  -365|  163|  158|  436|  816|
|verksamheter          |    |    |    |    |    |
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Resultat per aktie före    | -5,44|  2,67|  2,15|  6,41| 11,75|
|utspädning, kvarvarande    |    |    |    |    |    |
|verksamheter (kr)       |    |    |    |    |    |
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Periodens resultat,verksamheter|  -18|   73|  -282|  266|  357|
|under avveckling **      |    |    |    |    |    |
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Totalt resultat        |  -384|  236|  -124|  702| 1.172|
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Totalt resultat per aktie före | -5,71|  3,76| -2,08| 10,40| 17,10|
|utspädning (kr)        |    |    |    |    |    |
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Nettoskuld           | 2.134|  928| 2.134|  928|  362|
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Kassaflöde från den löpande  |  278|  238|  762|  784| 1.040|
|verksamheten, kvarvarande   |    |    |    |    |    |
|verksamheter          |    |    |    |    |    |
+-------------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+

* Omfattar en engångspost för realisationsvinsten från försäljningen av Sappa på
77 Mkr i första kvartalet 2015 och -700 Mkr i omstruktureringskostnader samt 48
Mkr hänförligt till omvärderingar av Paprika & Splay i Kv3 2015. Engångsposten
för Kv2 2014 omfattar en icke-kassaflödespåverkande nedskrivning av MTGs andel i
den ukrainska satellit-TV-plattformen på -159 Mkr, kostnader på -70 Mkr
relaterade till omstruktureringar i organisationen och andra kostnader, samt en
nettovinst på 76 Mkr från försäljningen av Zitius i Sverige.
** MTG har omklassificerat sitt ägande i CTC Media från ”andel i intressebolag”
till ” verksamhet under avveckling” eftersom MTGs ägarandel i CTC Media
förväntas säljas. Jämförelsetal avseende tidigare rapportperioder för 2014 och
2015 återfinns på www.mtg.com.

Koncernchefen har ordet

Lönsam tillväxt
Försäljningen nådde en rekordnivå för ett tredje kvartal som en följd av högre
tittarnivåer, god kundtillströmning och ökade marknadsandelar. Till detta skall
även läggas ett antal nya och spännande digitala verksamheter. Vinsten ökade
trots de avsevärda negativa valutaeffekter vi fortsätter att stå inför och vi
har levererat ytterligare ett kvartal av lönsam tillväxt för koncernen.

Accelererad omvandling
Vår strategiska omvandling har nu accelererat. Vi implementerar ett storskaligt
omstruktureringsprogram som ska föra våra lokala verksamheter närmare
konsumenterna, samt över tid generera 600 miljoner kronor i besparingar som till
största delen kommer att återinvesteras. Vi har gjort betydande framsteg när det
gäller att lösa situationen i Ryssland före årets slut. CTC Media har nått en
definitiv överenskommelse att sälja 75% av affärsverksamheten och vi arbetar
även tillsammans med våra rådgivare för att hitta lösningar för våra ryska betal
-TV-verksamheter. Vi har investerat 1,2 miljarder kronor i tre marknadsledande
digitala aktörer inom olika snabbväxande kategorier av video online samt
investerat i nyckelrättigheter inom sport- och studioavtal för flera år
framöver. Detta skapar förutsättningar för oss att utveckla våra varumärken och
produkter för att leverera ännu mer premiuminnehåll på fler plattformar och
skärmar.

Positivt momentum
Resultatet från våra nordiska verksamheter under denna omställningsperioden
understryker våra underhållningsprodukters kvalitet och popularitet, då våra
skandinaviska mediehus levererade högre tittartidsandelar på samtliga marknader
för första gången på två år och Viaplay fortsätter att driva vår
abonnenttillväxt. Detta kompletteras av ett positivt momentum på våra marknader
i central- och östeuropa samt en organisk tillväxt om 42 procent i digitala
intäkter för koncernen.

Vassare fokus
Vi kommer att fortsätta verkställa vår omvandlingsplan samt se över våra innehav
för att säkerställa att vi fokuserar på de produkter och verksamheter som har
störst potential för MTG. Vi är idag en mer effektiv koncern där relevans och
utförande är centralt för allt vi gör.


Jørgen Madsen Lindemann
VD & koncernchef

"Vi formar framtidens underhållning genom att skapa och växa communities runt
varumärken, innehåll och tjänster som konsumenterna älskar."

Telefonkonferens

Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid
Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande
nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:     +46 (0) 8 5033 6539
Storbritannien: +44 (0) 20 3427 1901
USA:         +1 646 254 3361

Pinkoden för konferensen är: 9248214. För att lyssna på konferenssamtalet online
och för mer information besök: www.mtg.com.
* * *

Frågor?
www.mtg.com
Facebook: facebook.com/MTGAB
Twitter: @mtgab
press@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)
investors@mtg.com (eller Matthew Hooper +44 7768 440 414)

Stockholm, 22 oktober 2015

Jørgen Madsen Lindemann, VD & koncernchef

Modern Times Group MTG AB
Skeppsbron 18
P.O. Box 2094
SE-103 13 Stockholm, Sweden
Organisationsnummer: 556309-9158

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell
underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och
inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion
och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands
ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA”
och ”MTGB”).

Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som MTG ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015
klockan 07.30 CET.

Attachments

10222125.pdf