Evli Pankki toteuttaa listautumisannin: Osakeanti ylimerkittiin 5,1-kertaisesti

Helsinki, FINLAND


EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.11.2015, KLO 9.00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Evli Pankki Oyj:n ("Evli" tai "Yhtiö") listautumisanti ("Listautumisanti") on päättynyt onnistuneesti. Yhtiön hallitus keskeytti listautumisannin merkintäajan Listautumisannin ehtojen mukaisesti ylimerkinnän vuoksi 23.11.2015 klo 16.00.

Listautumisannissa tarjottiin alustavasti enintään 1.800.000 Yhtiön uutta B-sarjan osaketta institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja eräissä muissa maissa ("Instituutioanti") ja enintään 300.000 Yhtiön uutta B-sarjan osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ("Yleisöanti") (tarjotut osakkeet yhdessä "Tarjottavat Osakkeet").

Listautumisannissa annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 10.712.838 Tarjottavasta Osakkeesta eli listautumisanti merkittiin 5,1-kertaisesti. Instituutioannissa annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 8.297.311 osakkeen edestä ja se merkittiin 4,6-kertaisesti. Yleisöannissa annettiin merkintäsitoumuksia yhteensä 2.415.527 osakkeen edestä ja se merkittiin 8,1-kertaisesti.

Tasatakseen ylimerkinnän jakaumaa Instituutioannin ja Yleisöannin välillä Yhtiön hallitus päätti allokoida 100.000 Tarjottavaa Osaketta Instituutioannista Yleisöantiin siten, että Yleisöannin koko kasvaa 400.000 Tarjottavaan Osakkeeseen ja Instituutioanti vastaavasti pienenee 1.700.000 Tarjottavaan Osakkeeseen. Ylimerkintä Yleisöannissa on näillä päivitetyillä osakemäärillä 6,0-kertainen ja Instituutioannissa 4,9-kertainen. Yhtiö saa listautumisannissa yhteensä yli 2.500 uutta osakkeenomistajaa.

Yhtiön hallitus päätti Tarjottavien Osakkeiden liikkeeseen laskemisesta ja merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien osakemerkintöjen ja maksujen hyväksymisestä Listautumisannin ehtojen ja allokaatioehdotuksen mukaisesti 25.11.2015.

Hallitus hyväksyi Listautumisannin ehtojen mukaisesti maksetut merkintäsitoumukset 100 Tarjottavaan Osakkeeseen saakka per sijoittaja ja leikkasi tätä suurempia merkintöjä ylimerkinnän takia. Tämän määrän ylittävältä osalta hallitus jakoi Tarjottavia Osakkeita merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa, mutta huomioi Listautumisannin ehtojen mukaisesti myös merkintäsitoumuksen antaneen tahon aseman Yhtiön asiakkaana ja allokoi näille sijoittajille enemmän Tarjottavia Osakkeita suhteessa näiden merkintöjensä kokoon kuin muille Listautumisantiin osallistuneille sijoittajille.

Hyväksytyistä osakemerkinnöistä lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumuksen antaneille sijoittajille arviolta 25.11.2015.

"Olemme erittäin tyytyväisiä listautumisantimme tulokseen. Kerätyt varat mahdollistavat Evlin kasvustrategian toteuttamisen ja toiminnan laajentamisen. Pyrimme tasaamaan voimakasta ylikysyntää muokkaamalla Yleisö- ja Instituutioannin jakaumaa, jotta kaikille uusille omistajille saataisiin mahdollisimman oikeudenmukainen ja kohtuullinen allokaatio. Kiitän kaikkia merkintäsitoumuksen tehneitä Evliä kohtaan osoitetusta luottamuksesta. Tervetuloa osakkeenomistajiksi Evli Pankkiin", kommentoi Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki.

Osakkeiden merkintähinta listautumisannissa oli 6,75 euroa osakkeelta. Yhtiö kerää listautumisannilla yhteensä noin 14,2 miljoonaa euroa ennen kuluja ja Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 23.313.920 osakkeeseen, joka jakautuu 16.971.136 A-sarjan osakkeeseen ja 6.342.784 B-sarjan osakkeeseen. Listautumisannissa liikkeeseen lasketut 2.100.000 osaketta vastaavat noin 9,0 prosenttia Yhtiön osakekannasta ja 0,6 prosenttia äänimäärästä listautumisannin toteutumisen jälkeen.

Leikattujen merkintöjen osalta merkintämaksut palautetaan sijoittajille merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille arviolta 1.12.2015. Palautettavalle merkintähinnalle ei makseta korkoa.

Listautumisannissa merkityiksi hyväksytyt ja maksetut osakkeet merkitään kaupparekisteriin ja kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 1.12.2015.

Kaupankäynti Evli Pankki Oyj:n osakkeilla alkaa arviolta 2.12.2015 kaupankäyntitunnuksella "EVLI" ja osakkeiden ISIN-koodi on FI4000170915.

Listautumisannin pääjärjestäjänä toimi Alexander Corporate Finance Oy ja Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Borenius Oy.

Evli Pankki Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9304 tai 050 553 3000
Henrik Andersin, hallituksen puheenjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. (09) 4766 9200 tai 0400 406 391

Evli lyhyesti

Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Yhtiö tarjoaa varainhoitopalveluita, erilaisia pääomamarkkinoihin liittyviä palveluita, kuten osake- ja muiden sijoitustuotteiden välitystä, markkinatakausta ja sijoitustutkimusta, sekä Corporate Finance -palveluita.

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Nämä kirjalliset materiaalit eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiöntarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Alexander Corporate Finance Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti Jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010 Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.