WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2016

FINLAND


Wulffin liikevaihto laski ensimmäisellä kvartaalilla

Tämä on tiivistelmä Wulff-Yhtiöt Oyj:n tammi-maaliskuun 2016
osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän
pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa http://www.wulff.fi/fi/wulff-yhtiot+oyj/etusivu.

KESKEISTÄ KATSAUSKAUDELLA 1.1. - 31.3.2016

 · Liikevaihto oli 15,5 milj. euroa (19,2 milj. euroa). Liikevaihto laski -19,2
prosenttia edellisvuodesta.
 · Tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,2 milj. euroa (0,4 milj. euroa) eli
-1,3 prosenttia (2,0 %) liikevaihdosta.
 · Liikevoitto (EBIT) oli -0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa) eli -2,0
prosenttia (1,0 %) liikevaihdosta.
 · Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,06 euroa (-0,01) tammi-maaliskuussa.
 · Konsernin vuoden 2016 liikevoittoa koskeva näkymä säilyy ennallaan.

KONSERNIJOHTAJA TOPI RUUSKA

”Olemme panostaneet alkuvuonna vahvasti kilpailukykyymme ja uudistaneet
toimintaamme ja käytäntöjämme. Aloitetut projektit ovat vaatineet investointeja,
jotka ovat vaikuttaneet tulokseemme. Samalla alkuvuoden myynti ei ole vastannut
odotuksiamme ja olemme jääneet liikevaihtotavoitteestamme. Uskomme kuitenkin
koko vuoden 2016 olevan meille myönteinen: nyt tehdyt investoinnit ovat tärkeitä
kilpailukykymme kehittämiseksi. Kotimaisuus, kestävä kehitys, kustannustehokkuus
ja asiakkaiden kohtaaminen ja palveleminen heidän haluamissaan kanavissa ovat
teemoja, joiden ympärille rakennamme toimintaamme tänäkin vuonna.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Tammi-maaliskuussa 2016 liikevaihto oli 15,5 milj. euroa (19,2 milj. euroa).
Tammi-maaliskuussa tulos ennen poistoja (EBITDA) oli -0,2 milj. euroa (0,4 milj.
euroa) eli -1,3 prosenttia (2,0 %) liikevaihdosta. Tammi-maaliskuussa liiketulos
(EBIT) oli -0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa), eli -2,0 prosenttia (1,0 %)
liikevaihdosta. Toimialalle ja konsernille on tyypillistä, että tulos ja
kassavirta kertyvät vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Henkilöstökulut tammi-maaliskuussa 2016 olivat 3,5 milj. euroa (3,8 milj.
euroa). Liiketoiminnan muut kulut olivat 2,0 milj. euroa (2,3 milj. euroa) tammi
-maaliskuussa. Henkilöstökulujen ja liiketoiminnan kulujen kehitykseen vaikutti
edelleen onnistuneet kustannussäästötoimenpiteet. Wulff jatkaa kulurakenteen
läpikäymistä osana jatkuvaa uudistamista kannattavuuden parantamiseksi.

Rahoitustuotot ja -kulut olivat tammi-maaliskuussa nettomääräisesti -0,01 milj.
euroa (-0,01 milj. euroa), sisältäen korkokuluja 0,03 milj. euroa (0,07 milj.
euroa) sekä muita rahoituseriä nettomääräisesti 0,06 milj. euroa (0,06 milj.
euroa).

Tammi-maaliskuussa tulos ennen veroja oli -0,4 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
Verojen jälkeinen tulos oli -0,4 milj. euroa    (-0,2 milj. euroa) tammi
-maaliskuussa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli -0,06 euroa (-0,01 euroa) tammi
-maaliskuussa.

AVAINLUVUT

+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|                |I     |I     |I-IV    |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|1000 euroa           |2016    |2015    |2015    |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Liikevaihto          |15 490   |19 174   |68 820   |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Liikevaihdon muutos, %     |-19,2 %  |-3,0 %   |-7,3 %   |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Tulos ennen poistoja (EBITDA) |-194    |381    |2 019   |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Tulos ennen poistoja, %     |-1,3 %   |2,0 %   |2,9 %   |
|liikevaihdosta         |      |      |      |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Liiketulos           |-312    |185    |505    |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Liiketulos, % liikevaihdosta  |-2,0 %   |1,0 %   |0,7 %   |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Tulos ennen veroja       |-365    |180    |354    |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Tulos ennen veroja, %      |-2,4 %   |0,9 %   |0,5 %   |
|liikevaihdosta         |      |      |      |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Tilikauden tulos (emoyhtiön   |-362    |-90    |-195    |
|omistajille kuuluva)      |      |      |      |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Tilikauden tulos, %       |-2,3 %   |-0,5 %   |-0,3 %   |
|liikevaihdosta         |      |      |      |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Tulos/osake, EUR (laimennettu =|-0,06   |-0,01   |-0,03   |
|  laimentamaton)        |      |      |      |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Oman pääoman tuotto (ROE), %  |-2,8 %   |-1,5 %   |-1,6 %   |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Sijoitetun pääoman tuotto   |-2,0 %   |1,3 %   |2,7 %   |
|(ROI),   %           |      |      |      |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Omavaraisuusaste kauden    |49,0 %   |43,8 %   |46,4 %   |
|lopussa,   %          |      |      |      |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Nettovelkaantumisaste kauden   |25,1 %   |48,5 %   |23,8 %   |
|lopussa            |      |      |      |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Oma pääoma/osake, EUR *    |1,79    |1,94    |1,84    |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Liiketoiminnan rahavirta    |-193    |-1 323   |1 693   |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Bruttoinvestoinnit aineettomiin|14     |37     |161    |
|  ja aineellisiin hyödykkeisiin|      |      |      |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Bruttoinvestoinnit, %      |0,0 %   |0,2 %   |0,2 %   |
|liikevaihdosta         |      |      |      |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Omat osakkeet kauden lopussa  |79 000   |79 000   |79 000   |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Omat osakkeet, % osakepääomasta|1,2 %   |1,2 %   |1,2 %   |
|  ja äänimäärästä       |      |      |      |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Osakemäärä kauden lopussa   |6 607   628|6 607   628|6 607   628|
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Henkilöstö keskimäärin     |222    |251    |233    |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+
|Henkilöstö kauden lopussa   |218    |261    |226    |
+-------------------------------+-----------+-----------+-----------+

* Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma / Osakemäärä ilman
lunastettuja omia osakkeita.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Toimistotarvikkeiden kysyntään vaikuttaa merkittävästi yleinen talouden kehitys.
Laskusuhdanteen aikana organisaatioissa tehdyt henkilöstövähennykset ja
kustannussäästötoimenpiteet vaikuttavat yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen.
Epävarmuuden pitkittyessä kustannussäästötoimenpiteiden vaikutus
yritysasiakkaiden tilauskäyttäytymiseen jatkuu. Työ- ja elinkeinoministeriön
myöntämien kansainvälistymistukien supistuminen ja jakoperusteiden muuttuminen
vaikuttavat myös yritysten mahdollisuuksiin osallistua kansainvälisille
messuille. Wulff-konsernin liikevaihdosta noin puolet tulee muista kuin
euromaista. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat konsernin nettotulokseen,
mutta niiden vaikutuksen arvioidaan olevan maltillinen.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Wulff-Yhtiöt Oyj:n konsernijohtaja Topi Ruuska ja Wulff-Yhtiöt Oyj:n hallitus
ovat sopineet Ruuskan tehtävien päättyvän 30.9.2016. Wulff-Yhtiöt Oyj on
aloittanut uuden toimitusjohtajan haun. Katsauskauden päättymisen jälkeen ei ole
ollut muita merkittäviä tapahtumia.

MARKKINATILANNE JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Wulff on alansa merkittävin pohjoismainen toimija. Sen tehtävä on auttaa
yritysasiakkaitaan menestymään omassa liiketoiminnassaan tarjoamalla heille
innovatiivisia tuotteita ja palveluja asiakkaille sopivimmalla tavalla.
Markkinoilla on tapahtunut konsolidoitumista viime vuosina ja pohjoismaisten
markkinoiden odotetaan jatkavan konsolidoitumista jatkossakin. Wulff-konsernilla
on jatkuva valmius tehdä strategian mukaisia uusia yritysostoja ja listattuna
yhtiönä Wulffilla on hyvät mahdollisuudet olla kilpailijoitaan aktiivisempi
toimija.

Wulff ei usko toimistotarvikkeiden kysynnän nopeaan kasvuun. Epävarmuuden
vallitessa on kuitenkin tärkeää edelleen jatkaa kulurakenteen läpikäyntiä ja
toiminnan tehostamista. Wulffin tavoitteena on parantaa liiketoimintojen
kannattavuutta edelleen. Wulff arvioi vuoden 2016 liiketuloksen olevan
positiivinen. Toimialalle on tyypillistä, että tulos ja kassavirta kertyvät
viimeisen vuosineljänneksen aikana.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Wulff julkistaa seuraavat taloudelliset katsaukset vuonna 2016:

Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2016               to 4.8.2016

Osavuosikatsaus, tammi-syyskuu 2016                to 3.11.2016

Helsingissä 6.5.2016

WULFF-YHTIÖT OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

hallituksen puheenjohtaja Heikki Vienola

puh. (09) 5259 0050  tai gsm 050 65 110

sähköposti: heikki.vienola@wulff.fi

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.wulff.fi

Attachments

05063928.pdf