MTG har erhållit betalning för aktier i CTC Media

SWEDEN


MTG meddelar idag att bolaget slutfört försäljningen av sitt aktieinnehav i CTC
Media, motsvarande 38% av bolaget. Den kontanta betalningen uppgår till totalt
123,0 miljoner amerikanska dollar, vilket motsvarar 1.023 miljoner kronor. MTG
har därmed inte längre några intressen kvar i CTC Media eller dess verksamheter.

Transaktionen ger upphov till en total negativ icke kassapåverkande kostnad om
1.002 miljoner kronor och kommer att redovisas under ”resultat för verksamheter
under avveckling” i koncernens resultaträkning för andra kvartalet. Detta avser
främst ackumulerade omräkningsdifferenser, vilket tidigare bokats i koncernens
egna kapital, liksom en justering till verkligt värde av innehavet jämfört med
balansräkningen per den 31 mars.

Som tidigare meddelats kommer likviden att användas till att minska MTGs
nettoskuld samt till att finansiera den pågående utvecklingen av koncernens
digitala underhållningsverksamhet.

Frågor?
www.mtg.com
Facebook: facebook.com/MTGAB
Twitter: @mtgab
press@mtg.com (eller Jessica Sjöberg +46 76 494 09 13)
investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell
underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA”
och ”MTGB”). Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23
maj 2016 klockan 17.45 CET.

Attachments

05235526.pdf