Årsstämma 2016

SWEDEN


Den internationella underhållningskoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.)
(’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att dagens årsstämma i Stockholm
röstade för att stödja samtliga förslag som styrelsen och valberedningen
presenterade vid årsstämman.
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning, samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2015.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande
direktören för 2015.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna David Chance, Simon Duffy, Joakim
Andersson och Bart Swanson samt valde Donata Hopfen och John Lagerling till nya
styrelseledamöter. Vidare omvalde årsstämman David Chance som
styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att en ordinarie utdelning om 11,50 kronor per aktie ska
betalas ut till aktieägarna och att torsdagen den 26 maj 2016 ska vara
avstämningsdag. Utdelningen beräknas att betalas ut tisdagen den 31 maj 2016.

Årsstämman godkände förslaget om ersättning till styrelsen och revisorn och
förslaget om ordningen för valberedning samt de föreslagna riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade anta ett långsiktigt, prestationsbaserat och aktierelaterat
incitamentsprogram (’Planen’) som omfattar cirka 85 ledande befattningshavare
och andra nyckelpersoner. Deltagarna kommer att tilldelas rätter att erhålla B
-aktier i MTG, förutsatt att Planens villkor har uppnåtts. Tilldelning av aktier
kommer ske efter offentliggörandet av MTGs delårsrapport avseende första
kvartalet 2019. Maximalt antal MTG B-aktier som kan överlåtas till deltagarna
enligt Planen ska vara begränsat till 450.000 stycken, vilket motsvarar cirka
0,7 procent av samtliga aktier och 0,4 procent av samtliga röster.

Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa
sammanlagt så många A- och/eller B-aktier, att bolagets innehav vid var tid inte
överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett revisionsutskott
och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till ordförande i
revisionsutskottet och Joakim Andersson, Donata Hopfen och John Lagerling utsågs
till ledamöter i revisionsutskottet. Bart Swanson utsågs till ordförande för
ersättningsutskottet och David Chance och Joakim Andersson utsågs till ledamöter
i ersättningsutskottet.

****

Frågor?
www.mtg.com
Facebook: facebook.com/MTGAB
Twitter: @mtgab
press@mtg.com (eller Jessica Sjöberg +46 76 494 09 13)
investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell
underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA”
och ”MTGB”). Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24
maj 2016 klockan 18.30 CET.

Attachments

05246876.pdf