Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2016

SWEDEN


Andra kvartalet*

 · Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 3% och uppgick till
1 018,5 (988,3) Mkr
 · EBITDA för kvarvarande verksamhet uppgick till 2,3 (-6,7) Mkr
 · Rörelseresultatet (EBIT) för kvarvarande verksamhet uppgick till -11,8 (
-15,4) Mkr
 · Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -11,5 (-10,8)
Mkr
 · Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,08 (-0,07)
kronor
 · Resultat efter skatt, inklusive avvecklad verksamhet, uppgick till -120,2 (
-10,8) Mkr
 · Kassaflödet från rörelsen för den kvarvarande verksamheten, exklusive Qliro
Financial Services utlåning till allmänheten, uppgick till 67,2 (55,5) Mkr

Första halvåret*

 · Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 1% och uppgick till
2 028,0 (2 012,7) Mkr
 · EBITDA för kvarvarande verksamhet, exklusive poster av engångskaraktär,
uppgick till -17,2 (-15,7) Mkr
 · Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamhet, exklusive poster av
engångskaraktär, uppgick till -44,9 (-32,7) Mkr
 · Resultatet efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till -50,6 (-40,9)
Mkr
 · Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,34 (-0,27)
kronor
 · Resultat efter skatt, inklusive avvecklad verksamhet, uppgick till -160,7 (
-40,2) Mkr
 · Kassaflödet från rörelsen för den kvarvarande verksamheten, exklusive Qliro
Financial Services utlåning till allmänheten, uppgick till -188,6 (-169,6) Mkr

* Under andra kvartalet ingick Qliro Group ett avtal om att sälja dotterbolaget
Tretti AB. Kvarvarande verksamhet exkulderar således Tretti som redovisas under
Avvecklad verksamhet i koncernens rapporter över resultaträkning, finansiell
ställning och kassaflöde. Historiska jämförelsesiffror i resultaträkningar och
kassaflödesrapporter har justerats på motsvarande vis.

VD-ord
Paul Fischbein, VD och koncernchef kommenterar: ”Andra kvartalet var
händelserikt och präglat av positiva nyheter. Vi ser vi att de insatser som har
gjorts för att förbättra lönsamheten visar resultat, inte minst inom Nelly och
Gymgrossisten. Nellys fokus på effektivitet och lönsamhet har resulterat i en
betydande resultatförbättring och EBITDA förbättrades med mer än 10 Mkr jämfört
med andra kvartalet föregående år. Gymgrossisten uppvisade också förbättrade
marginaler och EBITDA-marginalen i det andra kvartalet ökade till cirka 7 %.
Både Nelly och Gymgrossisten har nu stabila grunder på plats som vi kan
fortsätta att utveckla.

Ännu ett glädjeämne är att Lekmer, justerat för valutakurseffekter, uppvisar
tillväxt i det andra kvartalet. Kvaliteten på verksamheten vid bolagets lager i
Arlandastad är god och kunderna har förtroende för Lekmer. Vi har efter
kvartalets utgång även nått fram till en ny överenskommelse med
tredjepartsleverantören för lagertjänsterna som förväntas leda till successivt
minskade varuhanteringskostnader för Lekmer.

Inom CDON Marketplace växte omsättningen som genereras till externa
återförsäljare med omkring 35% under det andra kvartalet. Som ett steg i
transformationen av bolaget lanserades även samarbetet med Adlibris i slutet av
kvartalet. CDON Marketplace fortsätter därmed att utvecklas väl.

Den enskilt största nyheten under kvartalet var att vi sålde Tretti för en
kontant köpeskilling om 250 Mkr. Affären, som förväntas vara slutförd under det
tredje kvartalet, är viktig ur flera perspektiv. Dels frigörs kapital för
fortsatta investeringar och utökat fokus på utvecklingen av de övriga bolagen
inom Qliro Group, dels får vi WhiteAway – inklusive Tretti – som kund och
samarbetspartner till både Qliro Financial Services och CDON Marketplace.

Qliro Financial Services fortsätter att utvecklas i enlighet med våra
förväntningar. De totala rörelseintäkterna ökade med 111% i kvartalet och
bolaget förbättrade sitt resultat. Vi ser således fortsatt positiv utveckling
och framsteg inom Qliro Financial Services och ser fram emot lanseringen i Norge
samt introduktionen av nya finansiella tjänster när bolaget erhåller tillståndet
från Finansinspektionen att bli kreditmarknadsbolag. Vår bedömning är att
tillståndet kommer att erhållas under det andra halvåret 2016. Vidare har vi
ingått samarbetsavtal med nya externa kunder samt nyligen introducerat en ny
spännande produkt på marknaden – Qliro One, en komplett checkout-lösning för
digital handel.

Det här är min sista delårsrapport som VD för Qliro Group och jag konstaterar
att de åtgärder som vi vidtagit ger effekt. Bolagens resultatförbättringar, och
tillförseln av likviden från försäljningen av Tretti, gör att vi har en stark
finansiell grund och position på plats inför framtiden. Jag vill tacka alla
kunder, aktieägare, medarbetare och samarbetspartners för förtroendet och lämnar
den 1 augusti över VD-rollen till Marcus Lindqvist.”

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:

Paul Fischbein, koncernchef och verkställande direktör
Tfn: +46 (0) 10 703 20 00

Nicolas Adlercreutz, CFO
Tfn: +46 (0) 70 587 44 88

Frågor från press, investerare och analytiker:
Erik Löfgren, kommunikationschef
Tfn: +46 (0) 700 80 75 06
E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com

Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har
gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e
-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer,
Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com), Gymgrossisten
(Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com) och Tretti. I
koncernen ingår även betaltjänsten Qliro. Under 2015 genererade koncernen 5,2
miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq
Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”.

Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2016 kl. 08:00 CET.

Attachments

07136591.pdf