Kv2 2016 Delårsrapport januari - juni

SWEDEN


Höjdpunkter andra kvartalet 2016

 · Försäljning om 4.328 (4.155) Mkr med ett rörelseresultat om 472 (452) Mkr
 · Resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till 328 (360) Mkr med ett
resultat per aktie om 4,33 (4,98) kr
 · Totalt resultat uppgick till -674 (-58) Mkr med ett resultat per aktie om
-10,70 (-1,30) kr, inklusive resultat från avvecklade verksamheter om -1.002 (
-418) Mk
 · Kassaflödet från kvarvarande verksamheter uppgick till 310 (373) Mkr
 · Nettoskuld om 1.796 (913) Mkr, motsvarande 1,2x senaste 12 månaders EBITDA
(justerat för jämförelsestörande poster)

Finansiellt sammandrag

+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|(Mkr)         |  Kv2| Kv2| Första|Första halvåret 2015|Helår 2015|
|            | 2016| 2015|halvåret|          |     |
|            |   |   |  2016|          |     |
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|Kvarvarande      |   |   |    |          |     |
|verksamheter      |   |   |    |          |     |
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|Nettoomsättning    | 4.328|4.155|  8.154|        7.855|  16.218|
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|Förändring i      | 4,2%| 1,1%|  3,8%|        1,9%|   3,0%|
|rapporterad försäljning|   |   |    |          |     |
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|   Organisk förändring | 2,1%|-0,2%|  2,7%|        0,3%|   0,7%|
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|             | 3,5%| 0,4%|  2,7%|        0,3%|   1,9%|
|Förvärvade/avvecklade |   |   |    |          |     |
|enheter        |   |   |    |          |     |
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|   Valutakurseffekter | -1,5%| 0,9%|  -1,6%|        1,3%|   0,4%|
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|            |   |   |    |          |     |
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|Rörelseresultat före  |  472| 452|   632|         594|   1.268|
|jämförelsestörande   |   |   |    |          |     |
|poster         |   |   |    |          |     |
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|Marginal före     | 10,9%|10,9%|  7,7%|        7,6%|   7,8%|
|jämförelsestörande   |   |   |    |          |     |
|poster         |   |   |    |          |     |
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|Jämförelsestörande   |   -|  -|    -|         77|   -512|
|poster         |   |   |    |          |     |
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|Rörelseresultat    |  472| 452|   632|         672|    756|
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|            |   |   |    |          |     |
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|Periodens resultat   |  328| 360|   448|         524|    533|
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|Resultat per aktie före| 4,33| 4,98|  5,92|        7,59|   7,45|
|utspädning (kr)    |   |   |    |          |     |
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|Kassaflöde från den  |  310| 373|   385|         484|   1.051|
|löpande verksamheten  |   |   |    |          |     |
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|            |   |   |    |          |     |
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|Avvecklade verksamheter|   |   |    |          |     |
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|Periodens resultat [1] |-1.002| -418| -1.072|        -264|   -282|
|            |   |   |    |          |     |
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|            |   |   |    |          |     |
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|Totalt verksamheter  |   |   |    |          |     |
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|Periodens resultat   | -674| -58|  -624|         260|    251|
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|Resultat per aktie före|-10,70|-1,30| -10,16|        3,63|   3,22|
|utspädning (kr)    |   |   |    |          |     |
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+
|Nettoskuld       | 1.796| 913|  1.796|         913|   2.124|
+-----------------------+------+-----+--------+--------------------+----------+

[1] Omfattar MTGs intresse i CTC Media, Inc., som har avyttrats och gav upphov
till en negativ icke kassapåverkande kostnad till följd av omklassificering av
ackumulerade omräkningsdifferenser.

Alternativa resultatmått
Med verkan från kvartalet har MTG infört de nya europeiska riktlinjerna avseende
rapportering av alternativa resultatmått. Syftet med alternativa resultatmått är
att underlätta analysen av affärsresultat och branschtrender som inte direkt kan
härledas från de finansiella rapporterna. MTG använder följande alternativa
resultatmått: Rörelseresultat och marginal före jämförelsestörande poster;
Förändring av nettoomsättning- organisk förändring, förvärvade /avyttrade
verksamheter samt valutakurseffekter; Nettoskuld och Nettoskuld / EBITDA;
Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital (ROCE); och Avkastning
på eget kapital (ROE). Avstämningen av dessa resultatmått till de finansiella
rapporterna, med tillhörande förklaringar, finns i tabellerna på sidorna 23-26 i
denna rapport.


Koncernchefen har ordet

Omvandling enligt plan
Våra produkter är nu mer tillgängliga än någonsin och fortsätter att utvecklas
positivt, vilket resulterat i högre försäljning och ökat resultat för såväl
Nordic som International Entertainment, likväl som för koncernen som helhet. MTG
Studios levererade en stark resultatförbättring i kvartalet. Konsumtionen av
video fortsätter att öka och flyttas över alltmer online, till mobilen och on
demand och vår sammanlagda digitala försäljning ökade 2,5x jämfört med
föregående år. Vi är nu inte bara den ledande aktören inom digital underhållning
på de flesta av våra marknader, utan har också globalt ledande positioner inom
strategiskt viktiga vertikaler såsom esport och MCNs.

Både Nordic och International Entertainment levererade organisk
försäljningstillväxt där Bulgarien återigen var den lysande stjärnan med en
total tillväxt på över 20% och en digital tillväxt på mer än 60%. Vi har även
ökat vår vinst delvis till följd av de kostnadsbesparingar som genomförts trots
negativa valutaeffekter och ökade innehållskostnader. Den positiva utvecklingen
inom våra traditionella verksamheter ger oss möjlighet att investera i
tillväxten av våra digitala produkter och tjänster som har visat sig vara
väldigt populära bland konsumenterna.

Vi har lagt till ännu mer innehåll och därmed justerat priserna för såväl Viasat
som Viaplay, där den senare levererade ännu ett kvartal med hög tillväxt. Vi
utvecklar fler och fler originalproduktioner för Viaplay; vi är på väg att
lansera Viafree i Skandinavien vilket är en digital plattform som erbjuder
annonsfinansierat videoinnehåll; vi kommer i Sverige att exklusivt visa OS i Rio
nästa månad på alla våra plattformar, samt för första gången både i VR och Ultra
-HD; vi lanserar en ny premiumsportkanal i Sverige med hjälp av de nya
rättigheter som vi har förvärvat; och vi har lanserat världens första dygnet
runt sända TV-kanal dedikerad till esport som vi kommer att göra tillgänglig så
brett som möjligt för världens 250 miljoner esportfans och mer än 2 miljarder
gamers. De fleråriga avtal som vi har undertecknat med ledande distributörer
såsom Telenor i Norden visar hur relevanta och prisvärda våra produkter är för
våra konsumenter och betydelsen av de investeringar som vi gör i den långsiktiga
utvecklingen av våra erbjudanden.

Vi slutförde försäljningen av vårt innehav i CTC Media under kvartalet och vi
har nu inga intressen kvar i OSS-regionen när det gäller traditionell TV. Som en
del i den pågående översynen av vår bolagsportfölj har vi också tecknat avtal om
att sälja våra fri-TV- och produktionsbolag i Ghana och Tanzania som nu är
föremål för godkännande av lokala myndigheter. Vi fokuserar istället på att
investera ytterligare i expansionen av våra digitala verksamheter, samtidigt som
vi under kvartalet har betalat ut den högsta kontantutdelningen någonsin.

Framtidsutsikter
Vår ambition att accelerera vår försäljningstillväxt och att öka
rörelseresultatet för helåret kvarstår. Försäljningen i tredje kvartalet
förväntas återigen öka jämfört med föregående år men vinsten kommer att minska
som en följd av såväl de nya som förlängda sporträttigheterna, framförallt i
Norden, och de fortsatt negativa valutaeffekterna.

Jørgen Madsen Lindemann
VD & koncernchef

"Vi exekverar enligt vår strategi att skapa lönsam tillväxt och avkastning för
våra aktieägare genom omvandlingen av MTG till en ledande aktör inom digital
underhållning. Video-tittandet ökar och våra produkter är mer relevanta, mer
tillgängliga och mer innovativa än någonsin tidigare."

Telefonkonferens
Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid
Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande
nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:                 +46 (0) 8 5033 6538
Storbritannien:       +44 (0) 20 3427 1905
USA:                     +1 646 254 3367

Pinkoden för konferensen är: 264200. För att lyssna på konferenssamtalet online
och för mer information besök: www.mtg.com.

Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB
(publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och/eller lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2016 kl 07.30 CET. Våra
aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).


Frågor?
mtg.com
facebook.com/MTGAB
@mtgab
press@mtg.com (eller Tobias Gyhlenius +46 73 699 27 09)
investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)


Modern Times Group MTG AB
Skeppsbron 18
P.O. Box 2094
SE-103 13 Stockholm, Sweden
Organisationsnummer: 556309-9158

Attachments

07198690.pdf