Veiktie labojumi: SIA VIA SMS Group starpperiodu pārskats par 2016 gada 6 mēnešiem

LATVIA


Veiktie labojumi: Atkārtoti tiek publicēti 2016. gada starpperiodu pārskati par sešiem mēnešiem latviešu un angļu valodā, jo iepriekš publicētajos starpperiodu pārskatos par sešiem mēnešiem kļūdaini tika pievienoti pielikumi - latviešu valodas pārskatam tika pievienoti pielikumi angļu valodā, bet pārskatam angļu valodā pielikumi tika pievienoti latviešu valodā.

Pārskata periodā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 30.jūnijam Grupa ir strādājusi veiksmīgi, neto apgrozījums sasniedza EUR 7 842 382, kas ir par 23.8% vairāk, salīdzinot ar tādu pašu periodu 2015.gadā, savukārt peļņa pēc nodokļiem uz 2016.gada 30.jūniju sasniedza EUR 657 064.

Neto kredītportfelis 2016.gada 30.jūnijā ir sasniedzis EUR 11 915 811 un pārskata periodā ir pieaudzis par 13%, salīdzinot ar 2015.gada 31.decembri.

 

Peļņas vai Zaudējumu aprēķins

  2016.gada 6 mēnešos
EUR
2015.gada 6 mēnešos
EUR
Neto apgrozījums 7 842 382 6 332 484
Pamatdarbības izmaksas (1 877 197) (1 584 093)
Uzkrājumi vērtības samazinājumam (2 712 584) (1 661 982)
Bruto peļņa/ (zaudējumi) 3 252 601 3 086 409
Pārdošanas izmaksas (mārketings) (857 460) (769 025)
Pamatdarbības peļņa/ (zaudējumi) 2 395 141 2 317 384
Administratīvās izmaksas (952 166) (775 632)
Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (441 415) (215 478)
Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 100 102 800
Peļņa/ (zaudējumi) pirms nodokļiem 1 001 660 1 429 074
Nodokļi (344 596) (310 653)
Pārskata perioda neto peļņa/ (zaudējumi) 657 064 1 118 421

 

Bilance

  2016.gada
30.jūnijā
EUR
2015.gada 31.decembrī
EUR
 
Ilgtermiņa ieguldījumi
 
1 886 251
 
676 947
Pamatlīdzekļi 67 450 66 072
Nemateriālie ieguldījumi 356 770 413 009
Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos 45 229 52 765
Vērtspapīri 1 251 000  -
Aizdevumi un debitoru parādi 97 529 76 828
Atliktais nodoklis 68 273 68 273
Apgrozāmie līdzekļi 14 341 940 12 909 889
Aizdevumi un debitoru parādi 11 915 811 10 568 256
Pārējie debitori 1 120 320 1 005 000
Nākamo periodu izmaksas 64 430 41 065
Nauda un tās ekvivalenti 1 241 379 542 868
Kopā aktīvs 16 228 191 13 586 836
     
Pašu Kapitāls 2 223 388 1 583 322
Pamatkapitāls 803 000 803 000
Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezerve 27 052 44 050
Pārvērtēšanas rezerve 289 261 344 261
Nesadalītā peļņa 1 104 075 392 011
Īstermiņa saistības  
11 232 142
 
11 432 932
Obligācijas 4 647 968 6 390 720
Aizņēmumi 3 857 672 2 211 866
Parādi piegādātajiem 1 906 996 1 793 194
Pārējie kreditori 194 762 184 402
UIN saistības 171 934 245 448
Uzkrātās saistības 181 227 277 583
Nākamo periodu ieņēmumi 271 583 329 708
Bankas kredītlīnija   11
Ilgtermiņa saistības 2 772 661 570 582
Obligācijas 1 827 000  
Aizņēmumi 945 661 570 582
Kopā saistības 14 004 803 12 003 514
Kopā pasīvs 16 228 191 13 586 836

 

SIA VIA SMS Group

SIA VIA SMS Group izsniedz nenodrošinātos aizdevumus privātpersonām kopš 2009.gada. Uzņēmums darbojas izmantojot zīmolus VIA SMS, SAVA Card, VIA CREDIT, VIA CONTO un piedāvā aizdevumus ar atmaksas termiņu līdz 12 mēnešiem Latvijā, Čehijā, Polijā, Zviedrijā un Spanijā. VIA SMS Group ir vairāk kā 750 000 reģistrētu klientu, un kopējais izsniegto aizdevumu apjoms gada laikā ir sasniedzis EUR 55 milj.

VIA SMS Group uzņēmumu grupā ietilpstošais uzņēmums ViaSpar (Zviedrija) ir saņēmis atļauju piesaistīt depozītus Zviedrijā līdz SEK 50K apmērā.

Jānis Urtāns

Finanšu direktors

SIA VIA SMS group

Tālrunis: +371 67212412

E-pasta adrese: janis.urtans@viasmsgroup.com


Attachments

VIA_SMS_Group_Konsolidets_30062016_LV.pdf