Kv3 2016 Delårsrapport januari−september

SWEDEN


Rekordhög försäljning för Kv3
Högsta organiska tillväxten på 5 år
Fortsatt digital innovation
Bibehållen prognos för helåret
Höjdpunkter tredje kvartalet 2016

 · Rekordhög Kv3 försäljning om 4.126 (3.819) Mkr med en organisk tillväxt om
7%
 · Rörelseresultat före jämförelsestörande poster om 162 (240) Mkr, vilket
reflekterar investeringar i rättigheter, expansionen av MTGx, negativa
valutaeffekter samt avyttringar av lönsamma bolag
 · Rörelseresultat om 162 (-412) Mkr inklusive jämförelsestörande poster om 0 (
-652) Mkr
 · Bibehållen prognos att accelerera försäljningstillväxten och öka
rörelseresultatet för helåret
 · Periodens resultat uppgick till 93 (-384) Mkr med ett resultat per aktie om
1,30 (-5,71) kr, inklusive resultat från avvecklade verksamheter om 0 (-18) Mkr
 · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 172 (278) Mkr
 · Nettoskuld om 2.100 (2.134) Mkr, motsvarande 1,4x senaste 12 månaders EBITDA
(före jämförelsestörande poster)

Finansiellt sammandrag

+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|(Mkr)         | Kv3| Kv3|  Nio|Nio månader 2015|Helår 2015|
|            | 2016| 2015|månader|        |     |
|            |   |   |  2016|        |     |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Kvarvarande      |   |   |    |        |     |
|verksamheter      |   |   |    |        |     |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Nettoomsättning    |4.126|3.819| 12.280|     11.674|  16.218|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Förändring i      | 8,0%| 4,1%|  5,2%|      2,6%|   3,0%|
|rapporterad försäljning|   |   |    |        |     |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|   Organisk förändring | 7,4%| 2,6%|  4,3%|      1,0%|   0,7%|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|             | 0,5%| 2,4%|  2,0%|      1,0%|   1,9%|
|Förvärvade/avvecklade |   |   |    |        |     |
|enheter        |   |   |    |        |     |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|   Valutakurseffekter | 0,1%|-0,9%| -1,1%|      0,6%|   0,4%|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|            |   |   |    |        |     |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Rörelseresultat före  | 162| 240|  793|       835|   1.268|
|jämförelsestörande   |   |   |    |        |     |
|poster         |   |   |    |        |     |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Marginal före     | 3,9%| 6,3%|  6,5%|      7,2%|   7,8%|
|jämförelsestörande   |   |   |    |        |     |
|poster         |   |   |    |        |     |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Jämförelsestörande   |  -| -652|   -|      -575|   -512|
|poster         |   |   |    |        |     |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Rörelseresultat    | 162| -412|  793|       260|    756|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|            |   |   |    |        |     |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Periodens resultat   |  93| -365|  541|       158|    533|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Resultat per aktie före| 1,30|-5,44|  7,22|      2,15|   7,45|
|utspädning (kr)    |   |   |    |        |     |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Kassaflöde från den  | 172| 278|  556|       762|   1.051|
|löpande verksamheten  |   |   |    |        |     |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|            |   |   |    |        |     |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Avvecklade verksamheter|   |   |    |        |     |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Periodens resultat (1) |  -| -18| -1.072|      -282|   -282|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|            |   |   |    |        |     |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Totalt verksamheter  |   |   |    |        |     |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Periodens resultat   |  93| -384|  -531|      -124|    251|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Resultat per aktie före| 1,30|-5,71| -8,86|      -2,08|   3,22|
|utspädning (kr)    |   |   |    |        |     |
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+
|Nettoskuld       |2.100|2.134| 2.100|      2.134|   2.124|
+-----------------------+-----+-----+-------+----------------+----------+

(1) Omfattar MTGs intresse i CTC Media, Inc., som har avyttrats och gav upphov
till en negativ icke kassapåverkande kostnad till följd av omklassificering av
ackumulerade omräkningsdifferenser.

Förklaring och avstämning av alternativa resultatmått i denna rapport återfinns
på sidorna 23-26.

Koncernchefen har ordet
Rekordhög försäljning för ett tredje kvartal och en organisk tillväxt på 7%, den
högsta sedan Kv2 2011, visar på de fördelar och möjligheter som investeringarna
vi har gjort under det senaste året ger. Våra produkter är idag mer relevanta,
mer tillgängliga, mer populära och mer uppskattade än någonsin tidigare.

Den starkaste rättighetsportföljen i bolagets historia bidrog till ökat
tittande, högre reklammarknadsandelar, fler abonnenter och högre priser vilket
lett till accelererade intäkter. Vi har även ett antal nya originalserier som
premiärvisas på Viaplay och en pipeline av nya spännande projekt, där flera
produceras av våra egna studios.

Nordic Entertainments intäkter ökade med 11%, den högsta tillväxten sedan Kv4
2010. Våra investeringar i innehåll, inklusive OS-sändningarna i Sverige, i
kombination med negativa valutaeffekter, påverkade som förväntat lönsamheten
under kvartalet, men utgör också grunden för en lönsam tillväxt framöver.

International Entertainments starka underliggande utveckling fortsatte.
Försäljningen ökade med 8% på organisk basis med en marginal på 6%. Både
Tjeckien och Bulgarien levererade en tvåsiffrig tillväxt och ett förbättrat
resultat.

MTG Studios vinst ökade med 68% med en marginal på 8% och vi har fortsatt att
investera i expansionen av MTGx och då framförallt i våra esportbolag.

Som ett resultat av detta upprepar vi vår prognos att accelerera vår
försäljningstillväxt och öka rörelseresultatet för helåret, vilket innebär att
vi förväntar oss ett starkt fjärde kvartal.

I förra veckan tillkännagav vi förvärvet av 35% av InnoGames, ett väletablerat
spelbolag, vilket sluter cirkeln för oss och skapar en tredje digital vertikal
som passar perfekt ihop med våra andra digitala företag och communities genom
vilka gaming går som en röd tråd. Detta är ytterligare ett viktigt steg i vår
strategiska omvandling från ett traditionellt TV-bolag till ett ledande digitalt
underhållningsföretag. Vi leder denna utveckling genom att aktivt lansera
tjänster som möter ett förändrat konsumtionsbeteende. Det traditionella TV
-tittandet har fortsatt att minska medan streamingtjänster som Viaplay och
Viafree, liksom esport och innehåll från Zoomin och Splay, lockar alltfler
tittare och kunder.

Företag som InnoGames, ESL, Splay, Nice och Zoomin är alla bolag som utvecklar
och äger innehåll som vi kan kapitalisera på, både på våra egna plattformar och
genom partnerskap med distributörer runt om i världen.

Tittandet sker i allt högre utsträckning online, on-demand och på mobila
plattformar och vi har en tydlig och fokuserad strategi för att kapitalisera på
denna globala trend. Vi fortsätter därför aktivt att utvärdera vår portfölj för
att säkerställa att vi koncentrerar våra resurser till de produkter och
verksamheter som erbjuder den största långsiktiga potentialen. Finansiellt är vi
i god form med en avsevärd operationell hävstång till följd av de
kostnadsbesparingar som vi har genomfört.

Jørgen Madsen Lindemann
VD & koncernchef

"Vår strategiska omvandling fortsätter planenligt och vi leder utvecklingen med
avseende på att kapitalisera på förändrade konsumtions-beteenden. Vi investerar
i de produkter och verksamheter som kommer att driva vår framtida tillväxt och
vinstutveckling."

Finansiell kalender
MTGs finansiella resultat för det fjärde kvartalet och helåret 2016
offentliggörs den 2 februari 2017.

Telefonkonferens
Företaget bjuder in till en telefonkonferens idag klockan 9.00 lokal tid
Stockholm, 08.00 lokal tid London och 03.00 lokal tid New York. Använd följande
nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:                 +46 (0) 8 5664 2793
Storbritannien:       +44 (0) 20 3043 2025
USA:                    +1 719 325 4746

Pinkoden för konferensen är: 3363971. För att lyssna på konferenssamtalet online
och för mer information besök: www.mtg.com.

Frågor?
mtg.com
facebook.com/MTGAB
@mtgab
press@mtg.com (eller Tobias Gyhlenius +46 73 699 27 09)
investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital
underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att föra
samman konsumenter med det innehåll som de älskar, på så många sätt som möjligt.
Våra populära varumärken inom underhållning omfattar innehållsproduktion, TV,
Radio och esport, och når konsumenter över hela världen. Vi har vårt ursprung i
Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Den
här informationen har offentliggjorts enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och/eller lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, den 20 oktober 2016 kl 07.30 CET.

Stockholm, 20 Oktober 2016

Jørgen Madsen Lindemann, VD & koncernchef

Modern Times Group MTG AB
Skeppsbron 18
P.O. Box 2094
SE-103 13 Stockholm, Sweden
Organisationsnummer: 556309-9158

Attachments

10196103.pdf