Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2016

SWEDEN


Tredje kvartalet (1)

 ·  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet minskade med 1 % och uppgick
till 917,1 (930,3) mkr
 ·  Bruttomarginalen för kvarvarande verksamhet, exklusive jämförelsestörande
poster, steg med 3,0 procentenheter till 17,8 % (14,8 %)
 ·  Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebitda) för kvarvarande verksamhet,
exklusive jämförelsestörande poster, förbättrades till -12,7 (-18,5) mkr
 ·  Rörelseresultatet (Ebit) för kvarvarande verksamhet, exklusive
jämförelsestörande poster, uppgick till -31,8 (-28,3) mkr
 ·  Jämförelsestörande poster påverkade rörelseresultatet (Ebit) med -20,0 (
-13,0) mkr
 ·  Resultat efter skatt uppgick till -45,8 (-32,0) mkr
 ·  Resultat per aktie exklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,30 (
-0,21) kronor före och efter utspädning
 ·  Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet, före och efter
utspädning, uppgick till -0,31 (-0,21) kronor
 ·  Kassaflödet från rörelsen för den kvarvarande verksamheten uppgick till
-109,1 (-111,3) mkr

Första nio månaderna (1)

 ·  Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet uppgick till 2 945,1 (2 943,0)
mkr
 ·  Bruttomarginalen för kvarvarande verksamhet, exklusive jämförelsestörande
poster, steg med 1,3 procentenheter till 17,0 % (15,7 %)
 ·  Rörelseresultatet före avskrivningar (Ebitda) för kvarvarande verksamhet,
exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till -30,0 (-34,2) mkr
 ·  Rörelseresultat (Ebit) för kvarvarande verksamhet, exklusive
jämförelsestörande poster, uppgick till -76,8 (-60,9 ) mkr
 ·  Jämförelsestörande poster påverkade rörelseresultatet (Ebit) med -35,4 (
-30,9) mkr
 ·  Resultat efter skatt uppgick till -206,4 (-72,2) mkr
 ·  Resultat per aktie exklusive avvecklad verksamhet uppgick till -0,64 (
-0,49) kronor före och efter utspädning
 ·  Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet, före och efter
utspädning, uppgick till -1,38 (-0,48) kronor
 ·  Kassaflödet från rörelsen för den kvarvarande verksamheten uppgick till
-338,3 (-376,1) mkr

(1) Under det tredje kvartalet slutförde Qliro Group försäljningen av
dotterbolaget Tretti AB. Kvarvarande verksamhet exkluderar således Tretti som
redovisas under Avvecklad verksamhet i koncernens resultaträkning. Historiska
jämförelsesiffror i resultaträkningar och kassaflödesrapporter har justerats på
motsvarande vis. Även tabellen nedan visar kvarvarande verksamhet.

Dubblerade rörelseintäkter inom Qliro FS och betydande lönsamhetsförbättring i
Nelly

Under mina första två månader på Qliro Group har jag fokuserat på att lära känna
organisationen närmare och att, tillsammans med vår nye finanschef, granska våra
verksamheter i mer detalj. Överlag är jag imponerad av tillväxten och
möjligheterna inom Qliro Financial Services, standarden på verksamheten inom
Gymgrossisten såväl som de betydande resultatförbättringarna inom Nelly. CDON
fortsätter att växa försäljningen som genereras av externa återförsäljare på
CDON Marketplace, men vi kommer att behöva fokusera på balansen mellan denna
tillväxt och lönsamhet. Lekmer har fortsatt tydliga utmaningar kopplade till sin
lagerverksamhet, något som påverkar både tillväxt och resultat, vilka vi
adresserar. Sammantaget utgör koncernen en mycket stark plattform som vi kan
bygga vidare på, men med utmaningar och möjligheter kopplade till operationell
effektivitet.

Vår översyn har även lett till beslutet att sänka rörelserisken i koncernen
genom att införa en mer återhållen syn på flera aspekter kring
redovisningsprinciper, bl.a. aktivering av utvecklingskostnader och
lagerhantering. Detta medförde en negativ resultatpåverkan om 20 miljoner kronor
i kvartalet. Vi är övertygade om att dessa nya förutsättningar kommer att ge en
tydligare bild av vår underliggande intjäning framöver, och medföra en mer
effektiv styrning, lägre kapitalbindning och förbättrade kassaflöden.

Parallellt har vi påbörjat en strategiöversyn som förväntas vara klar innan
årsskiftet. Vi granskar varje segment och deras respektive utmaningar och
möjligheter, medan vi även ser över verksamhetsstrukturen med syftet att
utvärdera synergier, optimera skalbarhet och tydliggöra potentialen i Qliro
Financial Services.

Operationell effektivitet
Qliro Groups omsättning sjönk med en procent under det tredje kvartalet medan
bruttomarginalen ökade med tre procentenheter till 17,8 procent.
Bruttomarginalökningen drevs av Qliro Financial Services fortsatta
resultatökning samt Nellys framgångsrika arbete med att förbättra
sortimentsstrategin och fortsatta fokus på egna varumärken. På en övergripande
nivå växer försäljningen i våra e-handelsverksamheter dock inte i takt med
marknaden. Detta är delvis ett resultat av ett medvetet beslut att fokusera på
lönsamhet snarare än tillväxt.

En grund for framtida tillväxt kommer att läggas genom effektivare verksamheter,
drivet av ett strukturerat arbete med fokus på ständiga förbättringar.

För närvarande är Lekmer inte lönsamt. Lekmer har ett starkt erbjudande i ett
attraktivt segment med hög tillväxtpotential och bolaget har även återupprättat
en god kundnöjdhet. Sammantaget gör detta att den underliggande affärsmodellen
är attraktiv. För att kunna realisera denna potential, kommer vi fortsätta att
investera tid och resurser i Lekmer. Vi har inlett med att stärka bolagets
ledningsgrupp och inititierat projekt som fokuserar på att höja kundupplevelsen,
IT-innovation och lagereffektivitet.

Stor potential inom finansiella tjänster
Qliro Financial Services fortsatte att växa starkt, och totala rörelseintäkter
ökade med 113 % i kvartalet. Resultatet har kontinuerligt ökat och bolaget nådde
ett nollresultat före skatt i kvartalet. Bolaget behåller sitt fokus på
produktutveckling i syfte att bredda och stärka erbjudandet till både
konsumenter och handlare. I frågan om ansökan om tillstånd att verka som
kreditmarknadsbolag, förväntar vi oss ett beslut från Finansinspektionen före
årsskiftet.

Sammantaget är mina första iakttagelser att Qliro Group har väl etablerade
varumärken, en stark produkt­portfölj samt mycket kompetenta och dedikerade
medarbetare. I en snabbt föränderlig omgivning är det nödvändigt att förstå och
anpassa sig till kundens behov och därmed utveckla en företagskultur som främjar
tydlighet, snabbhet och innovation. Vi har fortfarande vissa utmaningar att
hantera inom våra verksamheter, men jag ser med tillförsikt fram emot att
tillsammans med samtliga medarbetare skapa aktieägarvärde genom att utveckla en
mer konkurrenskraftig och starkare koncern.

Stockholm i oktober 2016

Marcus Lindqvist, VD och koncernchef

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
Tfn: 010-703 20 00

Mathias Pedersen, CFO
Tfn: 010-703 20 00

Frågor från press, investerare och analytiker:
Erik Löfgren, kommunikationschef
Tfn: 0700-80 75 06
E-post: press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com

Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande e-handelskoncern i Norden. Sedan starten 1999 har
gruppen utökat och breddat sin produktportfölj till att idag vara en ledande e
-handelsaktör inom konsumentvaror och livsstilsprodukter genom CDON.com, Lekmer,
Nelly (Nelly.com, NLYman.com, Members.com) och Gymgrossisten
(Gymgrossisten.com/Gymsector.com, Bodystore.com, Milebreaker.com och Fitness
Market Nordic). I koncernen ingår även betal- och
konsumentfinansieringslösningen Qliro. Under 2015 genererade gruppen över 4,4
miljarder kronor i intäkter. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq
Stockholms Mid-caplista under kortnamnet ”QLRO”.

Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober
2016 kl. 08:00 CET.

Attachments

10206116.pdf