Nokia ilmoittaa aikomuksestaan ostaa Comptel edistääkseen ohjelmistostrategiaansa; tekee Comptelin hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen kaikista yhtiön osakkeista ja optio-oikeuksista

FINLAND


Comptel Oyj

Pörssitiedote

9.2.2017 klo 9.00

 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN.

Nokia ilmoittaa aikomuksestaan ostaa Comptel edistääkseen ohjelmistostrategiaansa; tekee Comptelin hallituksen suositteleman käteisostotarjouksen kaikista yhtiön osakkeista ja optio-oikeuksista

Nokia Oyj (”Nokia”) ja Comptel Oyj (”Comptel”) ovat 8.2.2017 allekirjoittaneet transaktiosopimuksen (”Transaktiosopimus”), jonka mukaan Nokia sitoutuu tekemään epäsuorasti kokonaan omistaman tytäryhtiönsä Nokia Solutions and Networks Oy:n (”Tarjouksentekijä”) kautta vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Comptelin liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Comptelin tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”). Tarjoushinta jokaisesta osakkeesta, jonka osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 3,04 euroa käteisenä. Ostotarjouksen mukainen Comptelin arvo on noin 347 miljoonaa euroa täysi laimennusvaikutus huomioiden.

YHTEENVETO OSTOTARJOUKSESTA

·       Tarjoushinta on 3,04 euroa käteisenä jokaisesta Comptelin osakkeesta ("Osakkeen Tarjoushinta")

 

·       Osakkeen Tarjoushinta edustaa preemiota, joka on:

 

­   28,8 prosenttia verrattuna osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ("Nasdaq Helsinki") 8.2.2017 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista; ja

­   51,2 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Comptelin osakkeiden keskikurssiin Nasdaq Helsingissä Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän 12 kuukauden ajanjaksolla;

 

·       Tarjottava hinta Comptelin vuosien 2014 ja 2015 optio-ohjelmien mukaisesti annetuista optio-oikeuksista, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 2,56 euroa käteisenä jokaisesta 2014A-optio-oikeudesta, 2,16 euroa käteisenä jokaisesta 2014B-optio-oikeudesta, 1,53 euroa käteisenä jokaisesta 2014C-optio-oikeudesta, 2,15 euroa käteisenä jokaisesta 2015A-optio-oikeudesta ja 2,15 euroa käteisenä jokaisesta 2015B-optio-oikeudesta;

 

·       Comptelin hallitus on päättänyt yksimielisesti suositella Ostotarjouksen hyväksymistä osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille;

 

·       Seuraavat Comptelin suuret osakkeenomistajat ovat eräin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään Ostotarjouksen: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Elisa Oyj, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ja Comptelin hallituksen jäsenet sekä Comptelin toimitusjohtaja. Kyseiset osakkeenomistajat edustavat yhteensä noin 48,3 prosenttia Comptelin kaikista osakkeista ja äänistä;

 

·       Ostotarjous on ehdollinen muun muassa asianomaisten viranomaisten, kuten kilpailuviranomaisten, hyväksynnöille ja sille, että Tarjouksentekijä saa haltuunsa yli 90 prosenttia Comptelin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen;

 

·       Tarjouksentekijä julkistaa tarjousasiakirjan Ostotarjousta koskevin yksityiskohtaisin tiedoin arviolta 24.2.2017;

 

·       Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 27.2.2017 ja jatkuvan noin neljä (4) viikkoa. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa tarjousaikaa ajoittain Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

 

·       Mikä tahansa Comptelin suorittama osingonjako tai muu varojenjako Transaktiosopimuksen allekirjoittamispäivän jälkeen vähentää Osakkeen Tarjoushintaa tällaisen osingon tai varojenjaon osakekohtaisella määrällä. Tällaisella varojenjaolla ei ole vaikutusta Comptelin optio-oikeuksista tarjottavaan hintaan.

 

·       Nokia on ilmoittanut Comptelille, että Nokian näkökulmasta Osakkeen Tarjoushinta sisältää houkuttelevan preemion suhteessa Comptelin osakkeen nykyiseen ja historiallisiin hintoihin. Nokia on Osakkeen Tarjoushintaa määrittäessään ottanut huomioon myös mahdolliset osingot, jotka Comptel olisi saattanut jakaa tilikaudelta 2016 ja uskoo, että ne on oikeudenmukaisesti huomioitu tarjotussa hinnassa.

"Nokia on sitoutunut rakentamaan ohjelmistoliiketoimintaansa ja tukee sitoutumistaan strategisilla investoinneilla. Comptelin oston ajoitus on tärkeää, koska asiakkaamme ovat muuttamassa tapaansa, jolla he rakentavat ja hallinnoivat verkkojaan. He tarvitsevat ohjelmistoja tarjotakseen enemmän tietoa, automatisoidakseen operaatioitaan enemmän ja realisoidakseen tehokkuushyötyjä, joita virtualisointi lupaa. Haluamme auttaa heitä tarjoamalla yhden toimialan laajimmista ja kehittyneimmistä tuotevalikoimista. Comptel auttaa meitä toteuttamaan tämän", Nokian Applications & Analytics
-liiketoimintaryhmän johtaja Bhaskar Gorti sanoo.

"Arvioituaan huolellisesti Ostotarjousta Comptelin hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Ostotarjouksen hyväksymistä osakkeenomistajille. Tarjoushinta tarjoaa osakkeenomistajalle mahdollisuuden myydä osakkeet riskittömästi hintaan, joka heijastaa yhtiön mahdollista strategista arvoa tulevaisuudessa. Comptelin hallitus uskoo, että Nokian globaali ulottuvuus, brändin vahvuus ja ristiinmyyntimahdollisuudet hyödyttäisivät Comptelin toimintaa. Comptelin liiketoiminnan yhdistäminen Nokian kanssa tarjoaisi sekä Comptelin että Nokian asiakkaille laajemman ja innovatiivisemman ohjelmistotuotevalikoiman, joka parantaisi yhdistetyn liiketoimintayksikön kilpailukykyä erityisesti suurempien asiakkaiden silmissä", Comptelin hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi sanoo.

“Tulisimme luomaan yhdessä Nokian kanssa ketterän ja innovatiivisen toimijan, joka voisi tasaväkisesti haastaa nykyiset toimialajohtajat. Olemme viimeisen viiden vuoden aikana tehneet paljon töitä terävöittääksemme mielipidejohtajuuttamme ja kilpailukykyämme uudelleenrakentamalla brändiämme, tuotevalikoimaamme ja arvolähtöistä kulttuuria. Luotan täysin siihen, että me olemme nyt kykeneviä, valmiita ja innokkaita ottamaan seuraavan askeleen liiketoimintamme skaalaamisessa ja laajentamisessa uusilla resursseilla, joita Nokia meille tarjoaisi“, Comptelin toimitusjohtaja Juhani Hintikka sanoo.

Nokia on ilmoittanut Comptelille, että suunnitellulla yrityskaupalla ei odoteta olevan olennaista vaikutusta Comptelin toimintoihin, liikepaikkoihin tai työpaikkojen määrään.

Comptelin hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille Ostotarjouksen hyväksymistä. Hallitus julkistaa arvopaperimarkkinalain mukaisen täyden lausuntonsa Ostotarjouksesta ennen Tarjousajan alkamista. Ostotarjouksen arvioinnin tueksi Comptelin hallitus on saanut Comptelin taloudelliselta neuvonantajalta Sisu Partners Oy:ltä fairness opinion -lausunnon, jonka mukaan osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille tarjottava vastike on taloudellisessa mielessä kohtuullinen.

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollinen seuraavien toteuttamisedellytyksien täyttymiselle tai sille, että Tarjouksentekijä on luopunut vaatimasta niiden täyttymistä:

(a)                              tarjous on pätevästi hyväksytty sellaisten osakkeiden osalta, jotka vastaavat yhdessä Tarjouksentekijän tai Nokian muuten hankkimien osakkeiden kanssa yli yhdeksänkymmentä prosenttia (90%) Comptelin liikkeeseen laskemista osakkeista ja äänistä täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen ja osakeyhtiölain 18 luvun 1 pykälän mukaisesti laskettuna;

(b)                             kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen, lupien ja suostumusten, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksyntöjen saaminen niin, että tällaisissa luvissa, suostumuksissa ja hyväksynnöissä mahdollisesti asetetut ehdot, mukaan lukien mahdolliset vaatimukset Tarjouksentekijän, Nokian, tai Comptelin omaisuuseristä luopumiselle tai Tarjouksentekijän, Nokian tai Comptelin liiketoiminnan uudelleenjärjestelyille ovat Tarjouksentekijälle hyväksyttäviä siten, että ne eivät ole olennaisen haitallisia Tarjouksentekijälle, Nokialle tai Comptelille Ostotarjouksen taikka transaktiolla tavoiteltujen hyötyjen näkökulmasta;

(c)                              Comptelissa ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöissä ei ole tapahtunut kokonaisuutena arvioiden olennaista haitallista muutosta 8.2.2017 jälkeen;

(d)                             Tarjouksentekijä tai Nokia ei ole 8.2.2017 jälkeen saanut sellaista tietoa, jota niille ei ole aikaisemmin annettu, joka muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen Comptelissa ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöissä kokonaisuutena arvioiden ja joka on tapahtunut ennen 8.2.2017;

(e)                              Comptelin julkistama tai Nokialle tai Tarjouksentekijälle antama tieto ei ole olennaisesti virheellistä, keskeneräistä tai harhaanjohtavaa eikä Comptel ole jättänyt julkistamatta tietoa, joka sen olisi pitänyt soveltuvien lakien, mukaan lukien Nasdaq Helsingin säännöt, nojalla julkistaa edellyttäen, että kussakin tapauksessa julkistettu, muuten ilmaistu tai ilmaisematta jätetty tieto taikka tiedon ilmaisemisen laiminlyönti muodostaa olennaisen haitallisen muutoksen Comptelissa ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöissä kokonaisuutena arvioiden;

(f)                               mikään toimivaltainen tuomioistuin tai viranomainen ei ole antanut sellaista määräystä tai ryhtynyt sellaiseen viranomaistoimeen, joka estäisi Ostotarjouksen toteuttamisen tai olennaisesti riitauttaisi Ostotarjouksen loppuunsaattamisen;

(g)                              Comptelin hallitus on antanut suosituksensa Ostotarjoukselle ja suositus on edelleen voimassa eikä sitä ei ole muokattu tai muutettu Tarjouksentekijälle tai Nokialle haitallisella tavalla;

(h)                             Transaktiosopimusta ei ole irtisanottu ja se on edelleen voimassa; ja

(i)                               Comptelin kunkin suuren osakkeenomistajan antama sitoumus hyväksyä Ostotarjous on edelleen voimassa ehtojensa mukaisesti.

Tarjouksentekijä pidättää oikeuden peruuttaa Ostotarjous siinä tapauksessa, että jokin yllä mainituista ehdoista ei täyty.

Tarjouksentekijä tekee tarvittavat hakemukset saadakseen hyväksynnät asianomaisiltakilpailuviranomaisilta mahdollisimman pian Ostotarjouksen julkistamisen jälkeen. Tarjouksentekijä odottaa alustavasti saavansa kyseiset hyväksynnät oletetun tarjousajan kuluessa.

Ostotarjous tullaan rahoittamaan Nokia-konsernin sisäisillä rahoitusjärjestelyillä eikä Tarjouksentekijä tarvitse Ostotarjouksen toteuttamiseksi ulkopuolista rahoitusta. Ostotarjous ei siten ole ehdollinen ulkopuolisen rahoituksen saamiselle.

Ostotarjouksen yksityiskohtaiset ehdot ja ohjeet Ostotarjouksen hyväksymisestä tulevat sisältymään tarjousasiakirjaan, jonka Tarjouksentekijä odottaa julkaisevansa arviolta 24.2.2017.

Transaktiosopimuksen mukaan Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki Comptelin liikkeeseen laskemat ja ulkona olevat osakkeet ja optio-oikeudet. Tämän pörssitiedotteen päivämääränä Comptelilla on 109 271 496 liikkeeseen laskettua osaketta. Nokia tai Tarjouksentekijä eivät omista yhtään Comptelin osaketta tai optio-oikeutta.

Tarjouksentekijä, Nokia ja Comptel ovat sitoutuneet noudattamaan arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettua Arvopaperimarkkinayhdistyksen antamaa ostotarjouskoodia.

Nokian tiedote Ostotarjouksesta on tämän tiedotteen liitteenä. Tiedote sisältää tietoja muun muassa Ostotarjouksen syistä ja taustoista.

TRANSAKTIOSOPIMUS

Nokian ja Comptelin välisessä Transaktiosopimuksessa on sovittu pääasialliset ehdot, joiden mukaan Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen.

Transaktiosopimuksessa Comptelin hallitus on mahdollisen kilpailevan tarjouksen tai ehdotuksen tilanteessa sitoutunut siihen, että se ei muokkaa, peruuta, muuta tai jätä antamatta Ostotarjousta koskevaa suositustaan, ellei hallitus vilpittömin mielin ja konsultoituaan hyvämaineista ulkopuolista oikeudellista neuvonantajaansa sekä taloudellista neuvonantajaansa tule siihen tulokseen, että kilpaileva tarjous tai ehdotus on taloudellisesta näkökulmasta kokonaisuutena arvioiden Tarjouksentekijän Ostotarjoukseen verrattuna parempi, minkä johdosta (i) Ostotarjouksen hyväksyminen ei enää olisi Comptelin osakkeenomistajien ja optio-oikeuksien haltijoiden edun mukaista ja (ii) tällainen suosituksen antamatta jättäminen, muokkaaminen, peruuttaminen tai muuttaminen on tarpeellista, jotta hallitus voisi täyttää lojaliteetti- ja huolellisuusvelvoitteensa Comptelin osakkeenomistajia ja optio-oikeuksien haltijoita kohtaan. Hallitus voi muokata, peruuttaa tai muuttaa Ostotarjousta koskevaa suositustaan tai jättää sen antamatta yllä mainitun mukaisesti ainoastaan, jos hallitus on ennen tällaista muokkaamista, peruuttamista, muutosta tai antamatta jättämistä noudattanut tiettyjä sovittuja menettelyjä, jotka antavat Tarjouksentekijälle ja Nokialle mahdollisuuden arvioida kilpailevaa ostotarjousta ja parantaa Ostotarjousta. Mikäli Tarjouksentekijä korottaa Ostotarjousta siten, että se on Comptelin osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille taloudellisesta näkökulmasta vähintään yhtä edullinen kuin kilpaileva tarjous tai ehdotus, hallitus on sitoutunut vahvistamaan ja pitämään voimassa suosituksensa korotetulle Ostotarjoukselle.

Comptel on sitoutunut myös olemaan tavoittelematta tai rohkaisematta kilpailevia tarjouksia tai tiedusteluita tai ehdotuksia tällaisiksi tarjouksiksi tai muiksi transaktioiksi, jotka kilpailevat Ostotarjouksen kanssa, sekä olemaan myötävaikuttamatta tällaisiin ehdotuksiin tai edistämättä niitä, elleivät tällaiset toimet ole tarpeellisia, jotta hallitus täyttäisi lojaliteetti- ja huolellisuusvelvoitteensa Comptelin osakkeenomistajia ja optio-oikeuksien haltijoita kohtaan. Comptel on sitoutunut ilmoittamaan Nokialle ja Tarjouksentekijälle mahdollisista kilpailevista ehdotuksista ja antamaan Nokialle ja Tarjouksentekijälle mahdollisuuden neuvotella Comptelin hallituksen kanssa mahdollisesta kilpailevasta ehdotuksesta johtuvista asioista.

Transaktiosopimus sisältää lisäksi molempien osapuolten osalta tiettyjä vakuutuksia ja sitoumuksia, kuten Comptelin sitoumus jatkaa toimintaansa normaalien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti ennen Ostotarjouksen toteuttamista sekä osapuolten sitoumus toimia yhteistyössä tarvittavien viranomaisilmoitusten tekemiseksi.

Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki Comptelin osakkeet ja optio-oikeudet ja hakea Comptelin osakkeiden poistamista Nasdaq Helsingin pörssilistalta niin nopeasti kuin se on mahdollista ja hyväksyttävää soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

NEUVONANTAJAT

Nordea Corporate & Investment Banking toimii Nokian ja Tarjouksentekijän taloudellisena neuvonantajana ja Roschier Asianajotoimisto Oy toimii Nokian ja Tarjouksentekijän oikeudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä. Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike toimii Ostotarjouksen järjestäjänä.

Sisu Partners Oy toimii Comptelin taloudellisena neuvonantajana ja Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy toimii Comptelin oikeudellisena neuvonantajana Ostotarjouksen yhteydessä.

SIJOITTAJAPUHELU / LEHDISTÖTILAISUUS

Nokia ja Comptel järjestävät medialle ja sijoittajille avoimen tilaisuuden koskien tätä tiedotetta ja Ostotarjousta tänään Helsingissä hotelli Klaus K:n Rake-salissa (Erottajankatu 4 C) kello 12:00 (Suomen aikaa). Tilaisuutta voi kuunnella myös numerossa +358 9 817 10495 pyytämällä Nokian ja Comptelin puhelua.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia

Viestintä

Puh. 010 448 4900

Sähköposti: press.services@nokia.com

 

Comptel

Jukka Jänönen

Viestintäpäällikkö

Puh. +358 9 700 1131

Sähköposti: jukka.janonen@comptel.com

 

Lisätietoja sijoittajille:

Nokia
Sijoittajasuhteet
Puh. +358 4080 3 4080
Sähköposti:
investor.relations@nokia.com

Comptel

Tom Jansson

Talousjohtaja

+358 40 700 1849

tom.jansson@comptel.com

 

Liite: Nokian pörssitiedote


Nokia
Nokia on globaali johtaja niiden teknologioiden innovoinnissa, joiden avulla sekä ihmiset että esineet ovat yhteydessä toisiinsa. Nämä teknologiat ovat yhä merkityksellisempiä verkottuneessa elämässämme, ja Nokia Bell Labsin ja Nokia Technologiesin innovointikyky tuo Nokian eturintamaan niiden kehittämisessä ja lisensoinnissa.

Nokia toimittaa kaikkiin verkkoihin huippuluokan ohjelmistoja, laitteita ja palveluita, joiden avulla se on avainasemassa tukemassa viestintäpalvelujen tarjoajia, viranomaisia ja suuryrityksiä 5G-tekniikan, pilvipalveluiden sekä esineiden internetin lupaustensa lunastamisessa. www.nokia.com

Tietoa Comptelista

Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan, jolla pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset hetket liiketoiminnaksi.

Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä, jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta olisi yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö- ja datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja tilausten hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään datan jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi.

Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli kahdelle miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat yli 20 prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90 maassa luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä, ja muuttavan ne liiketoiminnaksi. Lisätietoja www.comptel.com

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT

Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat historiallisten tosiseikkojen sijaan tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien termien käytöstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa", "voida" tai "pitäisi" tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen tulevaisuutta koskeville lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.


Attachments

Nokian pörssitiedote 9.2.2017 (7342546_1).PDF