Comptel Oyj:n hallituksen lausunto Nokian Comptel Oyj:n osakkeista tekemästä vapaaehtoisesta julkisesta ostotarjouksesta

FINLAND


Comptel Oyj Pörssitiedote 21.2.2017 klo 15.00

 

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. 

Comptel Oyj:n hallituksen lausunto Nokian Comptel Oyj:n osakkeista tekemästä vapaaehtoisesta julkisesta ostotarjouksesta 

Nokia Oyj (”Nokia”) ja Comptel Oyj (”Comptel” tai ”Yhtiö”) ovat tiedottaneet 9.2.2017 päivätyillä tiedotteilla, että Nokia välillisesti kokonaan omistaman tytäryhtiönsä Nokia Solutions and Networks Oy:n (”Tarjouksentekijä”) kautta tekee vapaaehtoisen ostotarjouksen kaikista Comptelin liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, jotka eivät ole Comptelin tai minkään sen tytäryhtiön hallussa (”Ostotarjous”). 

Comptelin hallitus on 21.2.2017 päättänyt antaa alla olevan lausunnon Ostotarjouksesta arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) edellyttämällä tavalla.

 

OSTOTARJOUS LYHYESTI 

Nokia ja Comptel ovat 8.2.2017 allekirjoittaneet transaktiosopimuksen (”Transaktiosopimus”), joka sisältää muun muassa ehdot, joiden mukaisesti Nokia Tarjouksentekijän kautta tekee Ostotarjouksen. 

Ostotarjouksessa noudatettavat ehdot sisältyvät tarjousasiakirjaan (”Tarjousasiakirja”), jonka Tarjouksentekijän odotetaan julkaisevan arviolta 24.2.2017. 

Tarjoushinta on 3,04 euroa käteisenä jokaisesta Comptelin osakkeesta. Osakkeen tarjoushinta edustaa preemiota, joka on: 28,8 prosenttia verrattuna osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä (”Nasdaq Helsinki”) 8.2.2017 eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen Ostotarjouksen julkistamista; ja 51,2 prosenttia verrattuna kaupankäyntimäärillä painotettuun Comptelin osakkeiden keskikurssiin Nasdaq Helsingissä Ostotarjouksen julkistamispäivää edeltävän 12 kuukauden ajanjaksolla. Tarjottava hinta Comptelin vuosien 2014 ja 2015 optio-ohjelmien mukaisesti annetuista optio-oikeuksista, joiden osalta Ostotarjous on pätevästi hyväksytty, on 2,56 euroa käteisenä jokaisesta 2014A-optio-oikeudesta, 2,16 euroa käteisenä jokaisesta 2014B-optio-oikeudesta, 1,53 euroa käteisenä jokaisesta 2014C-optio-oikeudesta, 2,15 euroa käteisenä jokaisesta 2015A-optio-oikeudesta ja 2,15 euroa käteisenä jokaisesta 2015B-optio-oikeudesta. 

Mikä tahansa Comptelin suorittama osingonjako tai muu varojenjako Transaktiosopimuksen allekirjoittamispäivän jälkeen vähentää osakkeen tarjoushintaa tällaisen osingon tai varojenjaon osakekohtaisella määrällä. Tällaisella varojenjaolla ei ole vaikutusta Comptelin optio-oikeuksista tarjottavaan hintaan. 

Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 27.2.2017 ja jatkuvan noin neljä (4) viikkoa. Tarjouksentekijä pidättää itsellään oikeuden jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti. 

Transaktiosopimuksen mukaan Tarjouksentekijän tarkoituksena on hankkia kaikki Comptelin liikkeeseen laskemat ja ulkona olevat osakkeet ja optio-oikeudet. 

Ostotarjous tullaan rahoittamaan Nokia-konsernin sisäisillä rahoitusjärjestelyillä eikä Tarjouksentekijä tarvitse Ostotarjouksen toteuttamiseksi ulkopuolista rahoitusta. Ostotarjous ei siten ole ehdollinen rahoituksen saamiselle. 

Seuraavat Comptelin suuret osakkeenomistajat ovat eräin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet peruuttamattomasti hyväksymään Ostotarjouksen: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö, Elisa Oyj, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ja Comptelin hallituksen jäsenet sekä Comptelin toimitusjohtaja henkilökohtaisesti ja määräysvaltayhteisönsä kautta. Kyseiset osakkeenomistajat edustavat yhteensä noin 48,3 prosenttia Comptelin kaikista osakkeista ja äänistä. 

Ostotarjous on ehdollinen muun muassa asianomaisten viranomaisten, kuten kilpailuviranomaisten, hyväksynnöille ja sille, että Tarjouksentekijä saa haltuunsa yli 90 prosenttia Comptelin liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista täysi laimennusvaikutus huomioon ottaen.

 

HALLITUKSEN LAUSUNTO 

1. Lausunnon tausta 

Arvopaperimarkkinalain mukaisesti Comptelin hallituksen tulee julkistaa lausunto Ostotarjouksesta. 

Lausunnossa tulee esittää perusteltu arvio Ostotarjouksesta Comptelin ja sen osakkeenomistajien kannalta sekä Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjassa esittämistä strategisista suunnitelmista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista Comptelin toimintaan ja työllisyyteen Comptelissa. 

Tämän lausunnon antamista varten Tarjouksentekijä on toimittanut Comptelin hallitukselle Tarjousasiakirjan suomenkielisen luonnoksen siinä muodossa, jossa Tarjouksentekijä on jättänyt sen Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi 16.2.2017. 

Valmistellessaan lausuntoaan Comptelin hallitus on käyttänyt tietoja, jotka Tarjouksentekijä on esittänyt Ostotarjousta koskevassa 9.2.2017 julkaistussa tiedotteessa sekä Tarjousasiakirjan luonnoksessa eikä Comptelin hallitus ole itsenäisesti tarkistanut näitä tietoja. Tästä syystä Comptelin hallituksen arvioon Ostotarjouksen vaikutuksesta Comptelin liiketoimintaan tai työntekijöihin on suhtauduttava harkiten.

 

2. Arvio Tarjouksentekijän esittämistä strategisista suunnitelmista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista Comptelin toimintaan ja työllisyyteen Comptelissa 

Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjassa antamat tiedot 

Comptelin hallitus on arvioinut Tarjouksentekijän strategisia suunnitelmia Tarjouksentekijän Ostotarjousta koskevassa 9.2.2017 julkaistussa tiedotteessa ja Tarjousasiakirjan luonnoksessa esitettyjen tietojen perusteella. 

Nokian ilmoittamien tietojen perusteella Nokian ja Tarjouksentekijän aikomuksena on, että Comptel jatkaa toimintaansa erillisenä yksikkönä, mutta sen liiketoiminnot tullaan mahdollisesti lopulta harmonisoimaan ja/tai yhdistämään Nokia-konsernin Applications & Analyticsliiketoimintaryhmän operoimaan itsenäiseen ohjelmistoliiketoimintaan perustuen integraatiosuunnitelmaan, jonka Nokian johto tulee kehittämään. Nokia on lisäksi kertonut, että eräät Comptelin työntekijät ja ylimmän johdon jäsenet ovat tärkeässä asemassa Nokian organisaatiossa Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. Rohkaistakseen näitä Comptelin avainhenkilöitä pysymään Yhtiön palveluksessa Nokia on kertonut, että Tarjouksentekijä aikoo tarjota heille tiettyjä sitouttamisjärjestelyitä Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin Nokian ilmoittamien tietojen mukaan muuttaa Comptelin hallituksen kokoonpanon Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. 

Nokian mukaan suunniteltu yrityskauppa on osa Nokian strategiaa rakentaa mittava itsenäinen ohjelmistoliiketoiminta laajentamalla ja vahvistamalla ohjelmistoportfoliotaan ja go-to-market -valmiuksiaan lisätyllä myyntikapasiteetilla ja strategisten partnereiden verkostolla. Comptel vahvistaisi Nokian ohjelmistotuotevalikoimaa lisäämällä äärimmäisen tärkeitä ratkaisuja katalogilähtöiseen palveluorkestrointiin ja palvelujen elinkaaren hallintaan, älykkääseen tietojenkäsittelyyn, asiakkaiden sitouttamiseen sekä ketterään palveluiden kaupallistamiseen. Yhdistämällä Nokian palvelujen ylläpitoon liittyvät ratkaisut Comptelin palveluorkestrointi-tuotevalikoimaan voitaisiin tarjota kokonaisratkaisu, joka mahdollistaisi dynaamisen ja automaattisen prosessin palvelujen ylläpidon ja elinkaaren hallinnan välille. Tämä yksinkertaistaisi monimuotoisten verkkojen hallintaa. Yhdistettynä Nokian Cloudband(TM) ja Nuage(TM) -portfolioihin, Nokia pystyisi tarjoamaan valmiin kokonaisratkaisun virtualisoitujen verkkotoimintojen (Network Function Virtualization (NFV)) ja ohjelmistoohjattujen verkkojen (Software Defined Networking (SDN)) ylläpitoon ja hallintaan. 

Nokia julkisti marraskuussa 2016 pitkän tähtäimen strategiansa, Rebalancing for Growth. Osana strategiaa Nokia vahvistaa ohjelmisto-osaamistaan avainalueilla: tuoteportfolio, palvelut sekä go-to-market -valmiudet. Comptelin suunniteltu hankinta vahvistaisi go-to-market -toimia yksinomaan ohjelmistoihin keskittyneen myyntihenkilöstön ja vahvan kumppaniverkoston myötä. Hankinta tukisi myös Nokian pyrkimystä rakentaa portfolio, jonka avulla asiakkaat voivat automatisoida mahdollisimman suuren osan verkkojen hallinnasta ja liiketoimintojen tukiprosesseista, mukaan lukien asiakaspalvelu, itseoptimointi, ylläpito ja orkestrointi. Comptel tukisi tätä pyrkimystä lisäämällä katalogipohjaisten palveluiden digitaalisen elinkaaren hallinnan, monitahoisen tapahtumien prosessoinnin, asiakkaiden sitouttamiseen tähtäävät sovellukset ja palveluiden kaupallistamisen sekä orastavat teknologiat kontekstipohjaisiin palveluihin sekä esineiden internetin käyttäytymiskaavojen tunnistamiseen. 

Ostotarjouksella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta Comptelin liiketoimintaan, toimipaikkoihin tai työpaikkojen määrään.

 

Hallituksen arvio 

Comptelin hallitus uskoo, että Nokian globaali ulottuvuus, brändin vahvuus ja ristiinmyyntimahdollisuudet hyödyttäisivät Comptelin toimintaa. Comptel pääsee myös uusille markkinoille, joilla Nokia on entuudestaan vahva toimija, erityisesti Yhdysvaltoihin. Nokian suurempi koko ja vahva taloudellinen asema voivat myös vahvistaa Comptelin asemaa nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden näkökulmasta. Comptelin liiketoiminnan yhdistäminen Nokian kanssa tarjoaisi sekä Comptelin että Nokian asiakkaille laajemman ja innovatiivisemman ohjelmistovalikoiman, mikä voi parantaa yhdistyneen liiketoimintayksikön kilpailukykyä erityisesti suurten asiakkaiden silmissä. Comptelin hallitus uskoo, että yhdistyminen syventää myös yhdistyneen yksikön verkko-osaamista. 

Comptelin hallitus uskoo, että yhdistynyt yksikkö pystyy toimimaan tukiohjelmistomarkkinoilla ketterästi ja että yhdistyminen luo perustan kannattavalle kasvulle ja innovoinnille. Nokia on Comptelin pitkäaikainen kumppani. Yhdistyminen suuren ja tunnetun toimijan kanssa myös vähentää Comptelin nykyiseen liiketoimintaan liittyviä riskejä, jotka johtuvat muun muassa markkinatoimijoiden konsolidaatiokehityksestä Comptelin toimialalla ja epäonnistumisen mahdollisuudesta uusien tuotealueiden kehittämisessä tai markkinoille tuomisessa. Comptelin ja sen asiakkaille syntyvien etujen lisäksi yhdistyminen Nokian kanssa avaa Comptelin työntekijöille uusia henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksen mahdollisuuksia. 

Comptelin hallitus katsoo, että 9.2.2017 julkaistussa Ostotarjousta koskevassa tiedotteessa ja Tarjousasiakirjan luonnoksessa esitetyt tiedot Tarjouksentekijän Comptelia koskevista strategisista suunnitelmista ovat yleisluontoiset. Comptelille ja sen hallitukselle esitettyjen tietojen perusteella hallitus kuitenkin arvioi, ettei Ostotarjouksella odoteta olevan olennaista vaikutusta Comptelin liiketoimintaan, toimipaikkoihin tai työpaikkojen määrään. 

Comptelin hallitus ei ole tämän lausunnon päivämääränä saanut yhtiön työntekijöiltä muodollista lausuntoa Ostotarjouksen vaikutuksista työllisyyteen.

 

3. Hallituksen arvio Comptelin ja sen osakkeenomistajien ja optio-oikeuksien haltijoiden näkökulmasta 

Johdanto 

Hallituksen arvioidessa Ostotarjousta, analysoidessa Comptelin vaihtoehtoisia mahdollisuuksia ja päättäessä lausunnostaan hallitus on ottanut harkinnassaan huomioon useita tekijöitä, kuten Comptelin viimeaikaisen taloudellisen suorituskyvyn, nykyisen aseman ja tulevaisuuden näkymät, sekä Comptelin osakkeen kaupankäyntihinnan historiallisen kehityksen.

Hallituksen arviointi Comptelin liiketoiminnan jatkamismahdollisuuksista itsenäisenä yhtiönä on perustunut kohtuullisiin tulevaisuuteen suuntautuneisiin arvioihin, jotka sisältävät epävarmuustekijöitä, kun taas tarjoushinta ja sen sisältämä preemio eivät ole ehdollisia muille epävarmuustekijöille kuin Ostotarjouksen toteuttamisehtojen täyttymiselle. 

Ostotarjousta koskevan arviointinsa tueksi Comptelin hallitus on saanut Comptelin taloudelliselta neuvonantajalta Sisu Partnersilta 8.2.2017 päivätyn asiantuntijalausunnon Ostotarjouksen kohtuullisuudesta (jäljempänä Fairness Opinion). Fairness Opinionissa, ehdollisena siinä esitetyille oletuksille ja varaumille, todetaan tarjoushinnan olevan taloudellisesta näkökulmasta kohtuullinen. Fairness Opinion on tämän lausunnon liitteenä 1.

 

 Hallituksen arvio 

Comptelin hallitus arvioi hallituksen Ostotarjouksen arvioinnin kannalta olennaisina pitämien seikkojen ja osatekijöiden perusteella, että Tarjouksentekijän osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille tarjottava vastike on kohtuullinen. Näitä perusteita ovat muiden seikkojen lisäksi:

 • tarjottu preemio
 • Comptelin osakkeen kaupankäyntihinnan historiallinen kehitys ottaen huomioon sen, että Comptelin hallituksen käsityksen mukaan nykyinen kaupankäyntihinta vastaa pitkälti Comptelin tulevaisuuden arvonluontipotentiaalia
 • tiedot ja olettamukset Comptelin liiketoiminnoista ja taloudellisesta tilanteesta tämän lausunnon ajankohtana ja niiden oletettu kehitys tulevaisuudessa, mukaan luettuina
  • markkinatoimijoiden konsolidaatiokehitys Comptelin toimialalla ja pienempien toimijoiden riskit jäädä toimitussopimusten ulkopuolelle
  • Comptelin uudet tuotealueet, analytiikka ja asiakkaiden toimitusprosessien automatisointi, jotka edellyttävät merkittäviä investointeja tulevaisuudessa pysyäkseen kilpailukykyisinä
  • uusien tuotealueiden kehittämiseen ja lanseeraamiseen liittyvät epävarmuustekijät
 • Comptelin osakkeiden arvonmäärityskertoimet ennen Ostotarjouksen julkistamista
 • hallituksen tekemät ja tilaamat valuaatiot ja analyysit sekä ulkopuolisten taloudellisten neuvonantajien kanssa käydyt keskustelut
 • merkittävien Comptelin osakkeenomistajien Ostotarjoukselle ilmaisema tuki
 • Sisu Partnersin Fairness Opinion. 

Hallituksen näkemyksen mukaan yhtiöllä on relevantti mahdollisuus kehittää liiketoimintaa myös itsenäisenä yhtiönä yhtiön ja sen osakkeenomistajien ja optio-oikeuksien haltijoiden edun mukaisesti. Ottaen kuitenkin huomioon tähän itsenäiseen toimintamalliin sisältyvät riskit ja epävarmuustekijät sekä Tarjousasiakirjan luonnoksen ehdot, hallitus on päätynyt siihen, että Ostotarjous on edullisempi vaihtoehto osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille. 

Comptel on Transaktiosopimuksessa hyväksynyt tavanomaisen sopimusehdon, jonka mukaan Comptel on sitoutunut olemaan houkuttelematta kilpailevia ehdotuksia (non-solicitation) sekä, mikäli Comptelin hallituksen lojaliteetti- ja huolellisuusvelvollisuus eivät muuta edellytä, olemaan edistämättä sellaisia ehdotuksia. Ostotarjouksen huolellisen tarkastelun jälkeen Comptelin hallitus on todennut, että Transaktiosopimuksen allekirjoittaminen, edellä mainittu non-solicitation -sopimusehto mukaan luettuna, on Comptelin osakkeenomistajien ja optio-oikeuksien haltijoiden edun mukainen.

 

4. Hallituksen suositus 

Hallitus on huolellisesti arvioinut Ostotarjousta ja sen ehtoja Tarjousasiakirjan luonnoksen, Fairness Opinion -lausunnon ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella. 

Edellä esitetyn perusteella Comptelin hallitus katsoo, että Ostotarjous ja osakkeista ja optio-oikeuksista tarjotun Tarjousvastikkeen määrä ovat vallitsevissa olosuhteissa Comptelin osakkeenomistajille ja optio-oikeuksien haltijoille kohtuullisia. 

Yllä mainittuun perustuen hallitus suosittelee yksimielisesti, että Comptelin osakkeenomistajat ja optio-oikeuksien haltijat hyväksyvät Ostotarjouksen. 

Hallitus perustaa tämän lausuntonsa arviointiin seikoista ja tosiasioista, joita hallitus on pitänyt olennaisena Ostotarjouksen arvioinnissa, mukaan luettuna muun muassa tiedot ja olettamukset Comptelin liiketoiminnoista ja taloudellisesta tilanteesta tämän lausunnon ajankohtana ja niiden oletettu kehitys tulevaisuudessa. 

Kaikki hallituksen jäsenet ovat osallistuneet päätöksentekoon lausunnosta. Hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi käy ilmi Comptelin internetsivuilta.

 

5. Muut asiat 

Comptelin hallitus toteaa, että Comptelin ja Nokian liiketoimintojen yhdistäminen saattaa synergiaetujen ohella aiheuttaa haasteita molemmille osapuolille, ja yhdistymiseen saattaa myös liittyä ennalta arvaamattomia riskejä, mikä on yleistä tämänkaltaisissa prosesseissa. 

Comptelin hallitus toteaa, että Comptelin osakkeenomistajien ja optio-oikeuksien haltijoiden tulisi myös ottaa huomioon Ostotarjouksen hyväksymättä jättämiseen liittyvät riskit. Mikäli Tarjouksentekijä luopuisi edellyttämästä osakkeiden ja äänten 90 prosentin osuutta koskevaa toteuttamisehtoa, Ostotarjouksen toteuttaminen vähentäisi Comptelin osakkeenomistajien sekä niiden osakkeiden, jotka muutoin olisivat julkisen kaupankäynnin kohteena, lukumäärää. Ostotarjouksessa pätevästi tarjottujen osakkeiden lukumäärästä riippuen tällä voisi olla haitallinen vaikutus likviditeettiin ja osakkeiden arvoon. 

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun mukaisesti osakkeenomistaja, jolla on enemmän kuin 90 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, on oikeutettu, sekä muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta velvollinen, lunastamaan muiden osakkeenomistajien omistamat osakkeet. Niiltä Comptelin osakkeenomistajilta, jotka eivät hyväksy Ostotarjousta, voidaan lunastaa osakkeet osakeyhtiölain mukaisessa vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyssä osakeyhtiölain mukaisin edellytyksin. 

Comptel on sitoutunut noudattamaan julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista annettua arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua ostotarjouskoodia. 

Tämä hallituksen lausunto ei ole luonteeltaan sijoitus- tai veroneuvontaa. Hallituksen ei voida edellyttää erityisesti arvioivan yleistä kurssikehitystä tai sijoittamiseen liittyviä riskejä. Osakkeenomistajien ja optio-oikeuksien haltijoiden tulee päättää Ostotarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä itsenäisesti, ja osakkeenomistajien ja optio-oikeuksien haltijoiden tulisi ottaa huomioon kaikki heidän käytettävissään olevat asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien Tarjousasiakirjassa ja tässä lausunnossa esitetyt tiedot ja muut osakkeen arvoon vaikuttavat seikat. 

Comptelin taloudellisena neuvonantajana on toiminut Sisu Partners ja oikeudellisena neuvonantajana Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy.

 

COMPTELIN HALLITUS

 

Lisätietoja:

Comptel

Tom Jansson

Chief Financial Officer

tel. +358 40 700 1849

tom.jansson@comptel.com

    

LIITE: Sisu Partnersin Fairness Opinion -lausunto (vain englanniksi)

    

Tietoa Comptelista 

Elämä koostuu digitaalisista hetkistä. Comptel muuttaa tavan, jolla pilvipalvelusukupolven tarpeisiin voidaan vastata ja kääntää digitaaliset hetket liiketoiminnaksi. 

Comptel yhdistää digitaalisen kysynnän ja tarjonnan ja lisäämme älykkyyttä, jotta asiakkaidemme kasvava digitalisoituva liiketoiminta olisi yksinkertaisempaa ja sujuvampaa. Ratkaisumme mahdollistavat sisältö- ja datapalvelujen luomisen nopeammin ja helpommin, palvelujen ja tilausten hallinnoinnin ja toimittamisen sujuvammin sekä nopean ja älykkään datan jalostamisen päätöksenteon ja toimenpiteiden automatisoinnin tueksi. 

Comptel mahdollistaa digitaalisten viestintäpalveluiden tarjoamisen yli kahdelle miljardille ihmiselle. Joka päivä Comptelin ohjelmistot huolehtivat yli 20 prosentista maailman mobiilikäyttötiedosta. Lähes 300 operaattoria 90 maassa luottaa meidän tekevän kuluttajien digitaalisista hetkistä täydellisiä, ja muuttavan ne liiketoiminnaksi. Lisätietoja www.comptel.com 

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

 

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT 

Tietyt tässä tiedotteessa käsitellyt lausumat ovat historiallisten tosiseikkojen sijaan tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa suunnitelmia, oletuksia, ennusteita, päämääriä, tavoitteita, pyrkimyksiä, strategioita, tulevaisuuden tapahtumia, tulevaisuuden liikevaihtoa tai tulosta, investointeja, rahoitustarvetta, yritysostoja koskevia suunnitelmia tai aikeita, kilpailuvahvuuksia ja -heikkouksia, taloudelliseen asemaan, tulevaan liiketoimintaan ja kehitykseen liittyviä suunnitelmia tai tavoitteita, liiketoimintastrategiaa sekä toimialaa, poliittista ja lainsäädännöllistä ympäristöä koskevia oletettuja suuntauksia sekä muita ei-historiallisia tietoja. Tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan joissakin tapauksissa tunnistaa tulevaisuutta koskevien termien käytöstä, kuten "uskoa", "aikoa", "saattaa", "voida" tai "pitäisi" tai niiden kielteisistä tai muunnelluista vastaavista ilmaisuista. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan sekä yleisiä että yksilöitäviä riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Lisäksi on olemassa riski siitä, ettei arvioita, ennusteita, suunnitelmia ja muita tulevaisuutta koskevia lausumia tulla saavuttamaan. Riskeistä, epävarmuustekijöistä ja oletuksista johtuen tulevaisuutta koskeville lausumille ei tule antaa merkittävää painoarvoa. Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa.

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ YHDYSVALLOISTA, KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA.

 


Attachments

Sisu Partners' Fairness Opinion.pdf