Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” 2017.gada 19.septembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI


1. Padomes vēlēšanas.

1) Ņemot vērā Giovanni Fagioli paziņojumu par padomes locekļa amata atstāšanu, atsaukt no akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” padomes locekļa amata Vladimir Egger, Andrea Clare Schlaepfer, Varvaru Maximovu, Olgu Kurenkovu, Nafisetu Negouch, Dzmitry Yudzin, Aleksej Tarasov, Kristo Oidermaa un Artūru Neimani.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2) Ievēlēt akciju sabiedrības “ LATVIJAS KUĢNIECĪBA” padomi uz pieciem gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2017.gada 19.septembrī:

  1. Vladimir Egger, 
  2. Aleksej Tarasov,
  3. Andrea Clare Schlaepfer, 
  4. Varvara Maximova, 
  5. Olga Kurenkova,
  6. Dzmitry Yudzin,
  7. Nafiset Negouch,
  8. Christopher James Kernon. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

 

3) Uzdot Christopher James Kernon sasaukt akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

4) Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” padomes locekļu pienākumu pildīšanu 0.00 EUR (nulle euro) apmērā gadā. 

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2. Par pamatkapitāla palielināšanu. 

1) Konceptuāli atbalstīt pamatkapitāla palielināšanu emitējot jaunas akcijas slēgtajā (ne publiskajā) akciju emisijā ar mērķi refinansēt kuģošanas biznesa parādsaistības.

2) Uzdot valdei sadarbībā ar padomi sagatavot un iesniegt akcionāru sapulcei izskatīšanai un apstiprināšanai pamatkapitāla palielināšanas priekšlikumus, ņemot vērā investīciju nepieciešamību sabiedrībai, kā arī sagatavot attiecīgos dokumentus, kas nepieciešami pamatkapitāla palielināšanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” valde

 

Par AS “Latvijas kuģniecība”

AS “Latvijas kuģniecība” Koncernam (Nasdaq Riga: LSC1R) pieder 16 kuģi vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos, nodrošinot darbu vairāk nekā 1300 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK meitas uzņēmums LSC “Shipmanagement” papildus tehniski pārvalda vēl 9 kuģus, kopumā vadot 25 kuģu lielu floti. LK Koncerna flotes vidējais vecums ir 9 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

         Artis Ozoliņš, komunikācijas konsultants
         AS “Latvijas kuģniecība”
         Tālrunis: +371-26179051
         E-pasts: AOzolins@golin.com
         www.lk.lv