Paziņojums par akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu


Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” (vienotais reģistrācijas numurs: 40003021108, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2017.gada 26.oktobrī, plkst. 11.00, viesnīcā „Monika Centrum Hotels”, Elizabetes ielā 21, Rīgā.

Darba kārtība:

  1. Pamatkapitāla palielināšana.
  2. Statūtu grozījumi.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2017.gada 26.oktobrī – no plkst. 10.30 līdz plkst. 11.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2017.gada 18.oktobris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” ārkārtas akcionāru sapulcē 2017.gada 26.oktobrī.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

  • akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;
  • akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” mājas lapā www.lk.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” akcionāriem ir jāinformē akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” valde par akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem, kuri piedalīsies akcionāru sapulcē, iesniedzot pilnvaru vai pilnvarojumu apliecinošu dokumentu kopijas, vismaz 5 (piecas) dienas pirms akcionāru sapulces dienas. Iepriekšminētā informācija un dokumentu kopijas akcionāriem jāiesniedz akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” telpās, Elizabetes ielā 1, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni  + 371 67020100.

Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otrajā daļā un 276.panta trešajā daļā, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.2 panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot septiņu dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt, tiesības saskaņā ar Komerclikuma 276.panta ceturtajā daļā un 283.panta pirmajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā. Detalizēta informācija par iepriekšminētajām akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” interneta mājas lapā www.lk.lv.

Ar akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” akcionāri var iepazīties no 2017.gada 12.oktobra līdz 2017.gada 25.oktobrim, darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst. 16.00 akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” telpās, Elizabetes ielā 1, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni + 371 67020100, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā, kā arī tie ir pieejami akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” interneta mājas lapā www.lk.lv. Par nepieciešamību pie reģistrācijas saņemt lēmuma projektu papīra formas atsevišķu eksemplāru akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” akcionāriem ir jāinformē akciju sabiedrība „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” vismaz 5 (piecas) dienas pirms akcionāru sapulces dienas pa tālruni + 371 67020100.

Informācija par akcionāru sapulci pieejama akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” interneta mājas lapā www.lk.lv. 

Akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 200 000 000.

Pielikumā pievienoti statūtu grozījumi uz 3 lpp.

 

Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” valde
 

Par AS “Latvijas kuģniecība”

AS “Latvijas kuģniecība” Koncernam (Nasdaq Riga: LSC1R) pieder 16 kuģi vidēja izmēra un handy tankkuģu segmentos, nodrošinot darbu vairāk nekā 1300 profesionāliem un augsti kvalificētiem jūrniekiem no Latvijas. LK meitas uzņēmums LSC “Shipmanagement” papildus tehniski pārvalda vēl 9 kuģus, kopumā vadot 25 kuģu lielu floti. LK Koncerna flotes vidējais vecums ir 9 gadi. Visi kuģi saņēmuši ISM (International Safety Management) sertifikātus.

         Artis Ozoliņš, komunikācijas konsultants
         AS "LATVIJAS KUĢNIECĪBA"
         Tālrunis: +371-26179051
         E-pasts: AOzolins@golin.com
         Mājas lapa: www.lk.lv/lv/


Attachments

LSC_Amendments to AoA_LV_ENG_draft.pdf LK_pilnvarojuma_veidlapa_LV.pdf LK_akcionaru_tiesibas_LV.pdf