Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” 2017.gada 26.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti


1. Pamatkapitāla palielināšana. 

1) Palielināt akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” (“Sabiedrība”) pamatkapitālu par EUR 120 000 000 (viens simts divdesmit miljoniem euro), emitējot 400 000 000 (četri simti miljoni) jaunas B kategorijas vārda akcijas papīra formā, ar katras akcijas nominālvērtību 0,30 EUR (trīsdesmit centi). Pēc Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas Sabiedrības pamatkapitāla apmērs būs EUR 180,000,000 (simt astoņdesmit miljoni euro) un to veidos līdzšinējās 200,000,000 (divi simti miljoni) A kategorijas dematerializētas uzrādītāja akcijas, ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 0,30 (trīsdesmit centi), un jaunās emisijas 400,000,000 (četrsimt miljoni) B kategorijas vārda akcijas papīra formā, ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 0,30 (trīsdesmit centi).

2) Apstiprināt akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus (pielikumā uz 10 lpp).

3) Pilnvarot akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” valdi izstrādāt un apstiprināt emisijas prospektu akciju emisijai, kā arī citus nepieciešamos dokumentus.

 

2. Statūtu grozījumi. 

Izteikt Sabiedrības statūtu 2. nodaļu “Pamatkapitāls un akciju veidi” šādā redakcijā:

“ 2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 180 000 000 (viens simts astoņdesmit miljoni euro).

2.2. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 600 000 000 (seši simti miljoni) akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību 0,30 EUR (trīsdesmit centi), no kurām:

2.2.1. 200 000 000 (divi simti miljoni) akcijas ir A kategorijas dematerializētas uzrādītāja akcijas;

2.2.2. 400 000 000 (četri simti miljoni) akcijas ir B kategorijas vārda akcijas papīra formā.

2.3. Katra A kategorijas akcija:

2.3.1. dod tiesības uz 1 (vienu) balsi Sabiedrības akcionāru sapulcē;

2.3.2. dod tiesības uz palielinātu dividendes apmēru saskaņā ar šajā punktā turpmāk noteikto aprēķina kārtību. Lai noteiktu par katru A kategorijas akciju izmaksājamās dividendes apmēru, no dividendēs izmaksājamās Sabiedrības peļņas kopējās summas tiek atņemta saskaņā ar statūtu 2.4.2. punktu aprēķinātā Sabiedrības B kategorijas akciju dividenžu kopsumma un iegūtais rezultāts tiek dalīts ar Sabiedrības A kategorijas akciju kopējo skaitu.

2.3.3. dod tādas pašas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu kā katra Sabiedrības B kategorijas akcija.

2.4. Katra B kategorijas akcija:

2.4.1.  dod tiesības uz 1 (vienu) balsi Sabiedrības akcionāru sapulcē;

2.4.2. dod tiesības uz samazinātu dividendes apmēru saskaņā ar šajā punktā turpmāk noteikto aprēķina kārtību. Lai noteiktu par katru B kategorijas akciju izmaksājamās dividendes apmēru, dividendēs izmaksājamās Sabiedrības peļņas kopējā summa tiek dalīta ar Sabiedrības A kategorijas un B kategorijas akciju kopējo skaitu un iegūtā dalījuma rezultāts tiek reizināts ar koeficientu 0,9;

2.4.3. dod tādas pašas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu kā katra Sabiedrības A kategorijas akcija.

2.5. Dematerializēto uzrādītāja akciju iegrāmatošanu un uzskaiti veic centrālais vērtspapīru depozitārijs “Nasdaq CSD SE”.

2.6. Vārda akciju papīra formā uzskaitei valde nodrošina akcionāru reģistra vešanu.”

Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” valde


Attachments

LSC_Share Capital Increase Terms_Latvian_English_26102017.pdf