Paziņojums par akcionāru pirmtiesībām uz jaunās emisijas akcijām


Akciju sabiedrība “LATVIJAS KUĢNIECĪBA”, kas reģistrēta Latvijas Republikas komercreģistrā ar reģistrācijas numuru: 40003021108, juridisko adresi: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010, Latvija (turpmāk – “Sabiedrība”) informē, ka Sabiedrība plāno palielināt pamatkapitālu no EUR 60 000 000 (sešdesmit miljoni euro) uz EUR 180 000 000 (viens simts astoņdesmit miljoni euro), emitējot 400 000 000 (četri simti miljoni) jaunas B kategorijas vārda akcijas papīra formā ar vienas akcijas nominālvērtību EUR 0,30 (trīsdesmit centi), kas dod tiesības uz 1 (vienu) balsi Sabiedrības akcionāru sapulcē, kā arī dod tiesības uz likvidācijas kvotu un samazinātu dividendes apmēru. Lai noteiktu par katru Sabiedrības B kategorijas akciju izmaksājamās dividendes apmēru, dividendēs izmaksājamās Sabiedrības peļņas kopējā summa tiek dalīta ar Sabiedrības A kategorijas akciju un B kategorijas akciju kopējo skaitu un iegūtā dalījuma rezultāts tiek reizināts ar koeficientu 0,9 (nulle, komats, deviņi).

Katras jaunās B kategorijas vārda akcijas papīra formā pārdošanas cena ir EUR 0,71 (septiņdesmit viens cents), kas ietver nominālvērtību EUR 0,30 (trīsdesmit centi) un akciju emisijas uzcenojumu EUR 0,41 (četrdesmit viens cents), un kas pilnā apmērā apmaksājama naudā pie parakstīšanās.

Akcionāri var izmantot pirmtiesības uz jaunās emisijas akcijām 15 (piecpadsmit) dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, t.i., no 2017.gada 16.novembra līdz 2017.gada 30.novembrim (ieskaitot).

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi un emisijas prospekts pieejams akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” interneta tīmekļa vietnē www.lk.lv, kā arī Sabiedrības juridiskajā adresē: Elizabetes ielā 1, Rīgā, LV-1010, Latvijā.

Akciju sabiedrības "LATVIJAS KUĢNIECĪBA" valde

Papildu informācija:

Elīna Dobulāne,

komunikācijas konsultante

AS "LATVIJAS KUĢNIECĪBA"

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: EDobulane@golin.com

Mājas lapa: www.lk.lv/lv/