Paziņojums par akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu


Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” (vienotais reģistrācijas numurs: 40003021108, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010) valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2017.gada 20.decembrī, plkst. 15.00, akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA”  telpās, Elizabetes ielā 1, Rīgā. 

Darba kārtība:

1.     Padomes vēlēšanas.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2017.gada 20.decembrī – no plkst. 14.30 līdz plkst. 15.00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2017.gada 12.decembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” ārkārtas akcionāru sapulcē 2017.gada 20.decembrī.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

·       akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

·       akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” mājas lapā www.lk.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” akcionāriem ir jāinformē akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” valde par akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem, kuri piedalīsies akcionāru sapulcē, iesniedzot pilnvaru vai pilnvarojumu apliecinošu dokumentu kopijas, vismaz 5 (piecas) dienas pirms akcionāru sapulces dienas. Iepriekšminētā informācija un dokumentu kopijas akcionāriem jāiesniedz akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” telpās, Elizabetes ielā 1, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni  + 371 67020100.

Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otrajā daļā un 276.panta trešajā daļā, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.2 panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot septiņu dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt, tiesības saskaņā ar Komerclikuma 276.panta ceturtajā daļā un 283.panta pirmajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā. Detalizēta informācija par iepriekšminētajām akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” interneta mājas lapā www.lk.lv.

Ar akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” akcionāri var iepazīties no 2017.gada 6.decembra līdz 2017.gada 19.decembrim, darba dienās no plkst.10.00 līdz plkst. 16.00 akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” telpās, Elizabetes ielā 1, Rīgā, iepriekšējā dienā piesakoties pa tālruni + 371 67020100, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā, kā arī tie ir pieejami akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” interneta mājas lapā www.lk.lv. Par nepieciešamību pie reģistrācijas saņemt lēmuma projektu papīra formas atsevišķu eksemplāru akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” akcionāriem ir jāinformē akciju sabiedrība „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” vismaz 5 (piecas) dienas pirms akcionāru sapulces dienas pa tālruni + 371 67020100.

Informācija par akcionāru sapulci pieejama akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” interneta mājas lapā www.lk.lv.

Akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 200 000 000.

Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” valde

Papildus informācija:

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "LATVIJAS KUĢNIECĪBA"

Tālrunis: +371-25959447

E-pasts: EDobulane@golin.com

Mājas lapa: www.lk.lv/lv 


Attachments

LK_pilnvarojuma_veidlapa_LV.pdf