Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” 2017.gada 20.decembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI


1.  Election of the Supervisory Council.

1)    Atsaukt no akciju sabiedrības „LATVIJAS KUĢNIECĪBA” padomes locekļa amata Vladimir Egger, Andrea Clare Schlaepfer, Varvaru Maximovu, Olgu Kurenkovu, Nafisetu Negouch, Dzmitry Yudzin, Aleksej Tarasov, Christopher James Kernon. 

2)    Ievēlēt akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” padomi uz pieciem gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2017.gada 20.decembri:

 1. __________________________,
 2. __________________________,
 3. __________________________,
 4. __________________________,
 5. __________________________,
 6. __________________________,
 7. __________________________,
 8. __________________________,
 9. __________________________,
 10. __________________________,
 11. __________________________, 

3)    Uzdot ______________ /vārds, uzvārds/ sasaukt akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu. 

4)    Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” padomes locekļu pienākumu pildīšanu 0.00 EUR (nulle euro) apmērā gadā. 

Akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” valde 

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante

AS "LATVIJAS KUĢNIECĪBA"

Tālrunis: +371- 25959447

E-pasts: EDobulane@golin.com

Mājas lapa: www.lk.lv/lv/