Informācija akciju sabiedrības “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” akcionāriem par galīgo akciju atpirkšanu


1. Mērķa sabiedrība

Akciju sabiedrība “LATVIJAS KUĢNIECĪBA”, ierakstīta Latvijas Republikas Komercreģistrā 2004.gada 17.novembrī ar reģistrācijas numuru 40003021108, juridiskā adrese: Elizabetes iela 1, Rīga, LV-1010, Latvija, tālruņa numurs: +371 67 020 111, faksa numurs: +371 67 828 106, e-pasta adrese: lsc@lscgroup.lv, tīmekļa vietnes adrese: www.lk.lv (turpmāk – “Mērķa sabiedrība”).

2. Galīgās akciju atpirkšanas veicējs

Vitol Netherlands B.V., sabiedrība, kas dibināta saskaņā ar Nīderlandes likumiem un 1999.gada 1.oktobrī ierakstīta Nīderlandes Uzņēmumu reģistrā, reģistrācijas numurs: 24296371, juridiskā adrese: K.P. van der Mandelelaan 130, 3062MB Roterdama, Nīderlande (turpmāk – “Piedāvātājs”).

Galīgās akciju atpirkšanas prospekta (tālāk tekstā – “Prospekts”) parakstīšanas datumā 2017.gada 21.decembrī Piedāvātājam kopumā piederēja 182 367 467 (viens simts astoņdesmit divi miljoni trīs simti sešdesmit septiņi tūkstoši četri simti sešdesmit septiņas). Mērķa sabiedrības dematerializētas uzrādītāja akcijas ar balsstiesībām un katras akcijas nominālvērtību 0,30 EUR (trīsdesmit centi) (turpmāk – “A kategorijas akcijas”), kā arī 399 999 830 (trīs simti deviņdesmit deviņi miljoni deviņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit) vārda akcijas papīra formā ar balsstiesībām un katras akcijas nominālvērtību 0,30 EUR (trīsdesmit centi) (turpmāk – “B kategorijas akcijas”), kas kopumā veido 97,06% (deviņdesmit septiņi, komats, nulle seši procenti) no Mērķa sabiedrības pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju (turpmāk – “Akcijas”) kopskaita.

3. Vienas akcijas atpirkšanas cena

Mērķa sabiedrības vienas gan A kategorijas, gan B kategorijas akcijas atpirkšanas cena ir 0,71 EUR (septiņdesmit viens cents).

Mērķa sabiedrības vienas Akcijas atpirkšanas cena ir noteikta saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 81.panta piektās daļas un 74.panta pirmās daļas prasībām un atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma 74.panta pirmās daļas 3.punktam – Akcijas vērtībai, ko aprēķina, dalot Mērķa sabiedrības tīros aktīvus ar emitēto Akciju skaitu.

4. Ieraksta datums un maksājuma datums

Saskaņā ar Prospektā norādīto informāciju, Ieraksta datums galīgajai Akciju atpirkšanai ir 10. (desmitā) darba diena, skaitot no dienas, kad Piedāvātājs ir publicējis oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” informāciju par galīgo Akciju atpirkšanu saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 82.panta septīto daļu (turpmāk – “Ieraksta datums”). Ņemot vērā, ka informācija oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicēta 2018.gada 29.janvārī, Ieraksta datums ir 2018.gada 9.februāris.

Maksājuma datums ir nākamā darba diena pēc Ieraksta datuma, t.i., 2018.gada 12.februāris.

5. Cita būtiska informācija

Ar Prospektu var iepazīties un to saņemt var Mērķa sabiedrības adresē Elizabetes ielā 1, Rīgā, LV-1010, Latvijā, līdz Ieraksta datumam, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Tāpat Prospekts tiks ievietots AS “Nasdaq Riga” mājaslapā: www.nasdaqbaltic.com Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā un termiņā. 

 

Papildu informācija:

Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS "LATVIJAS KUĢNIECĪBA"
Tālrunis: +371-25959447
E-pasts: EDobulane@golin.com
Mājas lapa: www.lk.lv/lv/


Attachments

1.1_Prospectus_Squeeze-out_LAT_ENG_Final - signed.pdf