TEKNOLOGIBOLAGET NORDIC ID GROUP OY UTREDER MÖJLIGHETERNA FÖR BÖRSNOTERING PÅ NASDAQ HELSINKI OY:S FIRST NORTH -MARKNADSPLATS.

SALO, FINLAND


Nordic ID Group Oy
                       
Pressmeddelande 14.8.2018 kl. 8.00

PRESSMEDDELANDET FÅR INTE PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS I USA, KANADA, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN, HONG KONG, SYDAFRIKA, SINGAPORE ELLER JAPAN, ELLER I NÅGON ANNAN STAT DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING ÄR LAGSTRIDIG.

Nordic ID Group Oy ("Nordic ID" eller "Bolaget") överväger börsnotering på Nasdaq Helsinki Oy:s First North Finland -marknadsplats (”Börsnotering”) samt potentiell börsintroduktion (“Börsintroduktion”) under 2018.  

Nordic ID är ett finskt RFID-teknologibolag som erbjuder sina kunder PaaS (Platform as a Service) – molntjänster för digitalisering av varuflöden och produkter samt spårning och analys av dessa. Bolaget har sedan grundadet 1986 genomgått en transformation från tillverkning av streckkodsläsare till en global leverantör av RFID -baserade (radiofrekvensidentifiering) tillämpningar. Nordic ID:s förmåga att i IoT-miljö utnyttja RFID-teknologi på nya sätt gör det möjligt att ge varje enskild produkt en digital identitet som gör den spårningbar i realtid, när och var som helst.  

Nordic ID verkar på den snabbt växande RFID-marknaden, vars tillväxt centralt drivs av spillet och miljöbelastningen som den global överproduktionen orsakar. Betydande RFID tillämpningsområden är detaljhandeln, bilindustrin och industrins stödtjänster. Den globala RFID-marknaden uppgick år 2018 till ca 11,5 mrd USD. Den globala RFID-marknaden förutspås växa till t.o.m. 14,1 mrd USD senast år 2022 (ca 28% tillväxt sedan år 2011) och till över 40 mrd USD år 2028 (tillväxt nästan 300% sedan 2011). (IDTechEx, 2018; Future Market Insights, 2018).

Bolagets omsättning räkenskapsåret 1.4.2017-31.3.2018 var 8,9 miljoner euro, varav 83 % utgjordes av försäljning utanför Finland. Bolagets verksamhet var vinstbringande, EBITDA uppgick till 7% av omsättningen.  Nordic ID sysselsätter ca 50 personer i Finland och vid sina enheter utomlands.

Nordic ID:s strategi

Bolagets centrala tillväxtkomponent är att som producent av helhetslösningar inta en ny, mer omfattande roll i värdekedjan. Nordic IDs starka innovativa kultur, teknologikunnande, gedigna branschkännedom samt den modulära Radea-plattform utgör grunden för bolagets RFID-tillämpningar.

Bolagets VD Juha Reima kommenterar:

”Inom allt fler branscher skapas en växande andel av affärsverksamhetens värde av programvara och digitala tjänster i anslutning till dem. Företagen vill effektivera sina tjänste- och produktionsprocesser genom att automatisera och erbjuda självbetjäning, vilket även minskar märkbart på mängden rutinarbete. Efterfrågan på molnbaserade IoT-tjänster växer starkt. Våra tillväxtmål stöds av att marknaden för spårning av varuflöden och produkter i realtid växer kraftigt, PaaS -modellerna blir vanligare och efterfrågan på helhetsservicelösningar ökar.

Förändringen i affärsmodell och implementeringen av den nya strategin har redan återkastat positivt på omsättningen detta räkenskapsår, som inleddes i april.

Vår konkurrensfördel uppstår nu och i framtiden av förmågan och modet att utveckla lösningar som stöder kundens affärsverksamhet, t.ex. baserade på AI och maskinlärande. Vi har utmärkta möjligheter att expandera betydligt på en växande marknad, vilket stöds av investeringarna i utvecklandet av vår modulära programvaruplattform Radea samt vårt utbud av servicelösningar. Den planerade Börsnoteringen och Börsintroduktionen ger oss möjlighet att förvärva tilläggsfinansiering för att accelerera tillväxten.

Vi arbetar för en viktig sak; en av de största globala miljöutmaningarna är överproduktion, som i sin tur korrelerar med okontrollerbara avfallsmängder. Överproduktion är slöseri med naturresurser och orsakar att de nyttjas ineffektivt. Företagens affärsbeslut baserar sig på fakta, men fakta baserar sig ofta på felaktig information. Vår mission är att förbättra våra kunders förutsättningar att ta rätt beslut; såväl gällande affärerna, konsumenterna som miljön.“

Information om den planerade börsintroduktionen

Nordic ID överväger börsnotering på Nasdaq Helsinki Oy:s First North-marknadsplats. En möjlig börsintroduktionen uppskattas uppgå till högst 5,0 MEUR. Börslistningen skulle möjliggöra den tillväxtstrategi som ligger till grund för bolagets mål att överskrida en omsättning på 40 miljoner år 2023.

Finansieringen är ämnad för att accelerera tillväxten, och speciellt vidareutvecklingen av bolagets egen Radea- programvaruplattform, förvärva nytt kunnande inom programvaruutveckling genom rekrytering eller företagsköp samt utvidga verksamheten i USA och på valda marknader i Asien.

Bolaget besluter i ett senare skede om en möjlig Börsnotering och Börsintroduktion samt tidtabellen för dessa. Ifall dessa förverkligas kommer Aalto Capital Partners Oy att fungera som bolagets enligt Nasdaq First North Rulebooks regler godkända rådgivare.

Presskonferens

Nordic ID håller presskonferens idag 14.8.2018 kl. 9.00 i Helsingfors Börsens utrymmen på Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors samt kl. 12.00 på Salo IoT Campus på Joensuunkatu 7, 24100 Salo.

För mer information:
Juha Reima, VD
tel. 050 555 3224
juha.reima@nordicid.com

Nordic ID Group Oy:

Nordic ID Group Oy är ett finskt RFID-teknologibolag, som erbjuder sina kunder molnbaserade PaaS (Platform as a Service) -tillämpningar för spårning och kontroll av varuflöden och -produkter i realtid. Bolagets omsättning räkenskapsåret 1.4.2017-31.3.2018 var 8,9 miljoner euro och EBITDA uppgick till 7% av omsättningen. 83 % av omsättningen utgjordes av försäljning utanför Finland; bolagets mål är att ytterligare stärka sin position i Europa samt öka sina marknadsandelar i Nordamerika och Asien.
www.nordicid.fi

Observera / Huomautus

Tämä lehdistötiedote ei ole tarjous merkitä tai ostaa arvopapereita eikä tätä tiedotetta tai mitään siinä esitettyä tietoa tule pitää sopimuksena tai minkään muun tarjouksen, sitoumuksen tai lupauksen perustana. Mikäli yhtiö milloin tahansa tarjoaa arvopapereitaan tai hakee niitä kaupankäynnin kohteeksi, mahdollinen päätös sijoittaa yhtiön arvopapereihin merkitsemällä tai hankkimalla niitä on perustettava kokonaisuudessaan yhtiön tällaisen tarjouksen tai kaupankäynnin kohteeksi hakemisen yhteydessä julkistamaan esitteeseen eikä tämän tiedotteen sisältöön. Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, henkilöille, jotka oleskelevat tai asuvat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muutoin näissä maissa, tai missään muussa sellaisessa maassa, jossa sen julkaiseminen tai levittäminen olisi soveltuvan sääntelyn vastaista tai edellyttäisi muita toimenpiteitä Suomen lainsäädännön mukaisten vaatimusten lisäksi.

Bilaga


Attachments

NordicID_ITF-tiedote2018 8 14_SE_2