Pöyry Oyj: Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset


Pöyry Oyj          Pörssitiedote 7.3.2019 klo 18:00

Pöyry Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Pöyry Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.3.2019 ja kokouksessa ja sen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa tehtiin seuraavat päätökset:

Hallitus
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu neljä (4) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Jonas Gustavsson, Stefan Johansson, Jacob Landén ja Martin à Porta.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi hallituksen jäsenelle 45 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 55 000 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 65 000 euroa, sekä hallituksen valiokuntien jäsenten vuosipalkkioksi 15 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti 15 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta hallituksen ulkomailla asuville jäsenille sekä 5 000 euron vuotuisen lisäpalkkion maksamisesta valiokuntien ulkomailla asuville jäsenille. Matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjeen mukaisesti. Sellaisille hallituksen jäsenille, jotka ovat työ- tai toimisuhteessa ÅF Pöyry AB:hen tai sen tytäryhtiöihin, ei kuitenkaan makseta palkkioita.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Jonas Gustavssonin. Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessa, ettei hallituksen valiokuntia perusteta. Johtuen siitä, että ÅF Pöyry AB (publ) omistaa yli 90 prosenttia yhtiön osakkeista ja lunastusmenettely koskien yhtiön jäljellä olevia vähemmistöosakkeita on aloitettu ja että yhtiön osakkeet tullaan poistamaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta, yhtiö ei jatkossa kaikilta osin noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015.  

Tilintarkastaja
Pöyry Oyj:n tilintarkastajana jatkaa varsinaisen yhtiökokouksen 8.3.2012 päätöksen perusteella PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on nimennyt KHT Christian Savtschenkon päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Tilinpäätös ja osinko
Yhtiökokous vahvisti Pöyry Oyj:n tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingon jakamisesta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon kokonaismäärä on yhteensä enintään 0,35 euroa osakkeelta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti. Hallitus on päättänyt, ettei se käytä valtuutusta, koska ÅF AB:n (publ) Pöyry Oyj:n osakkeista tekemä julkinen ostotarjous on toteutettu. Näin ollen tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa.

Omien osakkeiden hankintavaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 6 100 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeet voidaan hankkia julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeita hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa, tai julkisella ostotarjouksella niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty omien osakkeiden hankintavaltuutus päättyi samalla.

Osakeantivaltuutus
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin ja maksullisen osakeannin osalta hallituksen määräämään hintaan. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 6 100 000 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 6 100 000 kappaletta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäoikeudesta. Lisäksi valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 1/10 yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeanteihin ja osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä. Edellisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa hallitukselle myönnetty osakeantia koskeva valtuutus päättyi samalla.

PÖYRY OYJ

Lisätietoja:
Jutta Karlsson, lakiasiainjohtaja
puh. 010 33 49696