Enzymatica AB:Kallelse till årsstämma 2019 i Enzymatica AB (publ)

Lund, SWEDEN


Pressmeddelande
Lund den 5 april, 2019
                                                                                         
Kallelse till årsstämma 2019 i Enzymatica AB (publ)

Aktieägarna i Enzymatica AB (publ) org.nr 556719-9244 (”Bolaget”) kallas till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 14.30 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, 223 63 Lund. Registreringen till stämman börjar kl. 14.00.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som dels är införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget tisdagen den 30 april 2019,
dels anmält sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 30 april 2019, gärna före klockan 16.00.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till Bolaget senast nämnda tidpunkt. Ombud behöver inte anmäla antalet biträden i förväg. Anmälan kan göras skriftligen till Enzymatica AB (publ), att: stämma, Ideon Science Park, 223 70 Lund eller per e-post till louise.forssell@enzymatica.com. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 30 april 2019. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum. Sådan omregistrering kan vara tillfällig.

Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på Bolagets hemsida, www.enzymatica.se. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. 

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
 11. Val av
  1. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
  2. Styrelsens ordförande
  3. Revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 13. Beslut om principer för valberedning
 14. Beslut om ny bolagsordning
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
 16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att advokat Martin Morén Jönsson, Moll Wendén Advokatbyrå, ska väljas till ordförande vid stämman.

Beslut om resultatdisposition (punkt 8b)
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel om 91 628 911 kronor, inklusive årets förlust om ‑43 360 778 kronor, ska balanseras i ny räkning och att således ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018.

Styrelse och revisorsval samt arvoden (punkterna 9-11)
Enligt beslut av årsstämman 2016 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande samt en representant för envar av de fyra till röstetalet största aktieägarna vid oktober månads utgång 2018. Valberedningen utgörs därmed av styrelsens ordförande Bengt Baron, Björn Algkvist representerande Mats Andersson genom Danica Pension m. fl. bolag, Guðmundur Pálmason representerande Protenus Holding Ltd, Ágústa Guðmundsdóttir representerande Gadice ehf och Håkan Roos representerande Roosgruppen AB.

Förslag enligt punkt 9: Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Förslag enligt punkt 10: Valberedningen föreslår att styrelsearvode, exklusive utskottsarvode, ska utgå med totalt 1 275 000 kronor, varav 400 000 kronor till styrelsens ordförande och 175 000 kronor till varje övrig styrelseledamot som inte är anställd i Bolaget. Därutöver föreslås att arvode för arbete i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden och ingen ersättning till övriga ledamöter. För arbete i ersättningsutskottet föreslås ingen ersättning utgå.
Valberedningen föreslår att Bolagets revisor erhåller arvode enligt godkänd räkning.

Förslag enligt punkt 11: Valberedningen föreslår omval av Bengt Baron, Mats K Andersson, Guðmundur Pálmason, Marianne Dicander Alexandersson, Sigurgeir Guðlaugsson och Louise Nicolin som ordinarie styrelseledamöter. Vidare föreslås att Bengt Baron omväljs som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB. Deloitte AB har härvid meddelat att om stämman beslutar att anta förslaget kommer Per-Arne Pettersson att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)
Styrelsen föreslår att riktlinjer för bestämmande av lön och andra villkor för VD och andra ledande befattningshavare i bolaget antas med i huvudsak följande innehåll.

Med ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med VD utgör bolagets verkställande ledning. Enzymaticas utgångspunkt är att bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens, erfarenhet och expertis att nå uppställda verksamhetsmål. Ersättningen ska vara marknadsmässig. Ledande befattningshavares fasta lön ska vara marknadsmässig och baseras på den individuella befattningshavarens arbetsuppgifter, ansvar, erfarenhet, kompetens och prestation.

Enzymatica erbjuder andra sedvanliga förmåner till ledande befattningshavare, såsom företagsbil och företagshälsovård, som ska motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden och nyttan för bolaget. I den mån styrelseledamot utför arbete för bolagets räkning vid sidan av styrelsearbetet ska marknadsmässigt konsultarvode kunna utgå. Utöver fast lön kan rörliga ersättningar erbjudas som belönar målrelaterade prestationer. Rörlig ersättning ska inte överstiga 30 procent av fast årslön. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda tjänstepensionsförsäkringar som ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande ledande befattningshavare på marknaden. Uppsägningstid och eventuellt avgångsvederlag ska inte överstiga lön och förmåner under 18 månader. Styrelsen ska ha rätt att frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det, som exempelvis ytterligare rörlig ersättning vid exceptionella prestationer. Om sådan avvikelse sker ska styrelsen redovisa skälen till avvikelsen vid närmast följande årsstämma.

Förslag till beslut om principer för valberedningen (punkt 13)
Styrelsen föreslår att en valberedning utses inför kommande val och att arvodering samt en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i huvudsak följande innehåll.

a) Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 september varje år, jämte styrelsens ordförande som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

b) Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, om inte valberedningen enhälligt beslutar om annat. Om tidigare än tre månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tio till röstetalet största aktieägarna, så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största aktieägarna, från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.

c) Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, arvode för Bolagets revisor. Dessa principer ska gälla tills vidare.

d) Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av Bolaget.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 14)
Styrelsen föreslår att stämman, med anledning av styrelses förslag till bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier, punkten 15, beslutar om ändring av § 4 och § 5 i bolagsordningen i enlighet med nedan.

Nuvarande lydelseFöreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.
§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 5 700 000 kronor och högst 22 800 000 kronor.


§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 37 500 000 och högst 150 000 000.


§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 142 500 000 och högst 570 000 000.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier (punkt 15)
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission om högst aktier motsvarande tio procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
Beslut gällande ökat aktiekapital får inte medföra att det totala aktiekapitalet överstiger Bolagets högsta möjliga aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska ha rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för Bolaget att anskaffa rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi. Betalning för de nyemitterade aktierna ska kunna ske genom kvittning, apport eller med andra villkor som avses i 13 kap 5 § p. 6 aktiebolagslagen (2005:551). I den mån nyemission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska nyemission ske på marknadsmässiga villkor.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkten     14 och     15 ovan är giltigt endast om det biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de angivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkt     14 kommer att finnas tillgängliga på Bolaget och på Bolagets hemsida, www.enzymatica.se, senast från och med den 16 april 2019 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. I övrigt framgår styrelsens fullständiga förslag till beslut av kallelsen.

Upplysningar på stämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören vid stämman i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Antalet aktier och röster
Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 142 823 696. Bolaget äger inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter
För information om behandling av personuppgifter, se under fliken Årsstämma 2019 på Bolagets hemsida, www.enzymatica.se.

Lund i april 2019
Enzymatica AB (publ)
Styrelsen

För mer information, kontakta:
Fredrik Lindberg, VD Enzymatica AB
Tel: 0708-86 53 70 | E-post: fredrik.lindberg@enzymatica.com   

Therese Filmersson, CFO, Enzymatica AB
Tel: 0708-40 72 24 | E-post: therese.filmersson@enzymatica.com

Om Enzymatica AB
Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. Produkterna är baserade på en barriärteknologi, som inkluderar marina enzymer. Bolagets första produkt är ColdZyme® Munspray som kan förhindra förkylning, och kan förkorta sjukdomsperioden. Produkten har lanserats på ett tiotal marknader. Strategin är att fortsätta växa genom att stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North. För mer information, besök: www.enzymatica.se

Enzymaticas Certified Adviser är Erik Penser Bank.
Telefon:  08-463 83 00
Email: certifiedadviser@penser.se


Bilaga


Attachments

Enzymatica AB Kallelse årstämma 2019