Report from the Annual General Meeting of AroCell AB (publ) 2019


(Available inSwedish only)

AroCell AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 16 maj 2019 i Uppsala sin årsstämma för verksamhetsåret 2018, varvid följande beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.arocell.com

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen för 2018 och balansräkningen per den 31 december 2018.

Resultatdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att disponera vinstmedlen så att ansamlad förlust om 87 340 770 kronor samt överkursfond om 130 431 828 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Beslutet omfattade även tidigare under året verksamma verkställande direktörer Jan Stålemark och Johan von Heijne avseende deras respektive förvaltning.

Arvode till styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att arvodet till styrelseordförande ska uppgå till 250 000 kronor och 150 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter. Årsstämman omvalde Staffan Eriksson, Agneta Franksson, Claes Post samt Gunnar Steineck samt nyval av Karin Eriksson-Vidblom. Stämman omvalde Claes Post till ordförande.

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till Bolagets revisor, med Leonard Daun som huvudansvarig revisor.

Valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att Bolaget ska ha en valberedning enligt principer som är oförändrade från föregående år. De tre största aktieägarna äger rätt att utse varsin valberedningsledamot. Därutöver skall styrelsens ordförande ingå i valberedningen.

Ändring av bolagsordning
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ändra paragraferna 4 och 5 i bolagsordningen så att de lyder:
§ 4 Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor
§ 5 Antalet aktier ska uppgå till lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.

Emission av teckningsoptioner till anställda
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om emission av högst 900 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska tillkomma anställda i Bolaget.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 16 maj 2020 till och med den 16 maj 2021. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 90 000 kronor.

Emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter
I enlighet med aktieägare Jon Eikens förslag beslutade årsstämman om emission av högst 500 000 teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska tillkomma styrelseledamöter i Bolaget.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 16 maj 2020 till och med den 16 maj 2021. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med 50 000 kronor.

Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, apport eller kvittning eller i övrigt på marknadsmässiga villkor som styrelsen bestämmer. Antalet aktier, konvertibler eller teckningsoptioner som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigande ska vara begränsat på så sätt att antalet aktier efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än 10% av vid tidpunkten för kallelsen utestående aktier.

För ytterligare information:
Michael Brobjer, VD
Telefon: +46(0)18 50 30 20
E-post: michael.brobjer@arocell.com

 

Informationen ovan lämnades, genom Michael Brobjers försorg, för offentliggörande den 16 maj, 2019 kl. 14:30.

 

Kort om AroCell

AroCell AB är ett svenskt företag som utvecklar standardiserade moderna blodtest för att stödja behandling, prognos och uppföljning av cancerpatienter. AroCells teknik är baserad på patenterade metoder för att mäta proteinet Tymidinkinas 1 (TK1) i blodprov. TK 210 ELISA ger värdefull information som hjälper kliniker att optimera behandlingsstrategier och prognostisera risken för återkommande tumörsjukdom vid monitorering och uppföljning av patienten. AroCell (AROC) är listat på Nasdaq First North med Redeye AB som Certified Adviser. Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.För mer information, se www.arocell.com


Attachment