Kallelse till extra bolagsstämma i Westpay AB och förslag till emissionsbemyndigande

Upplands Väsby, SWEDEN


WESTPAY: Kallelse till extra bolagsstämma i Westpay AB och förslag till emissionsbemyndigande

Styrelsen för Westpay AB har beslutat kalla till extra bolagsstämma onsdagen den 19 juni 2019. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

Motivet till styrelsens förslag till emissionsbemyndigande är att styrelsen planerar att, under tredje kvartalet 2019, fatta beslut om en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Avsikten är att bolaget, vid fullteckning, ska tillföras en emissionslikvid om 25 – 30 miljoner kronor.

Westpay fortsätter att etablera nya starka och långvariga kundrelationer inom fintech-området. Syftet med emissionslikviden är att accelerera utvecklingen av ytterligare innovativa produkter inom betalområdet för att på så sätt tillgodose existerande och nya behov hos bolagets kunder.

För ytterligare information, kontakta:

Sten Karlsson, CEO Westpay AB
Mobil: +46 70-555 6065
Epost: sten.karlsson@westpay.se

______________


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I WESTPAY AB


Westpay AB håller extra bolagsstämma onsdagen den 19 juni 2019 klockan 10.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27, i Stockholm. Registreringen börjar klockan 09.30. Kaffe serveras i anslutning till stämman.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET
Den som önskar delta i stämman ska

dels                vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni 2019,

dels                anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 13 juni 2019.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till bolaget, i första hand per e-post till lars.levin@westpay.se och i andra hand per post till Westpay AB, Kanalvägen 14, 2 tr, 194 61 Upplands Väsby, Sverige. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan. Se nedan för information om behandling av personuppgifter.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.westpay.se. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Öppnande av stämman
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av en eller två justerare
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Beslut om emissionsbemyndigande
  8. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om emissionsbemyndigande (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emissionsbemyndigande för styrelsen enligt i huvudsak följande.

Styrelsen ska vara bemyndigad att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning.

SÄRSKILT MAJORITETSKRAV
För giltigt beslut enligt punkten 7 (emissionsbemyndigande) ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR
Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats www.westpay.se senast från och med den 5 juni 2019 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Förslaget kommer dessutom att finnas tillgängligt på stämman.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

____________

Upplands Väsby i juni 2019

Westpay AB

StyrelsenBolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, tel: +46 8-463 80 00, epost: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Westpay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019 kl. 08:40 CET.

Attachment


Attachments

Pressmeddelande 20190603_Kallelse Extra Bolagsstämma 2019