SOLIDIUM STÖDER SAMGÅENDET MELLAN TIETO OCH EVRY


Solidium stöder det avtal som Tieto och EVRY idag har publicerat om att gå samman genom en gränsöverskridande fusion. Fusionsfördelarna bygger på väl kompletterande verksamheter i Norge, Finland och Sverige. Med en kombinerad omsättning på närmare 3 miljarder euro och med 24 000 anställda blir det nya företaget väl positionerat för att öka den digitala innovationstakten för nordiska bolag och samhället i stort. Samgåendet innebär flera fördelar ur ett geografiskt, erbjudande- och kundperspektiv. TietoEVRYs huvudkontor kommer att placeras i Esbo, Finland.

Solidiums ägarandel i Tieto är 10,0 %. I enlighet med transaktionsvillkoren kommer Solidiums ägarandel att minska till 6,3 % vid slutförandet av fusionen, i och med att EVRYs aktieägare kommer att erhålla 37,5 % av TietoEVRY. Transaktionen är föremål för sedvanliga villkor inklusive godkännande av båda företagens extra bolagsstämmor.

Solidium, Cevian Capital Partners och Apax Partners LLP har oåterkalleligt förbundit sig att rösta för fusionen, med undantag för sedvanliga villkor. Dessa parter har även uttryckt sin avsikt att som aktieägare i det fusionerade bolaget genom sina representanter i TietoEVRYs valberedning ömsesidigt stöda val av styrelsemedlemmar nominerade av varandra.


Tilläggsuppgifter: verkställande direktör Antti Mäkinen, tfn. +358 (0)10 830 8905

Solidium är ett aktiebolag som i sin helhet ägs av finska staten och vars uppgift är att förstärka och stabilisera det inhemska ägandet i nationellt sett viktiga företag och öka innehavens ekonomiska värde på lång sikt. Grunden för Solidiums strategi och en central målsättning är en god skötsel av de nuvarande innehaven samt att öka deras värde. Solidium är minoritetsägare i tretton börsnoterade bolag Elisa, Kemira, Konecranes, Metso, Nokia, Nokian Renkaat, Outokumpu, Outotec, Sampo, SSAB, Stora Enso, Tieto och Valmet. Solidiums placeringsförmögenhet är cirka 7,9 miljarder euro. Tilläggsinformation: www.solidium.fi