„Aprangos“ grupės 2019 m. šešių mėnesių tarpinė informacija

Vilnius, LITHUANIA


„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas 2019 m. antro ketvirčio pelnas prieš apmokestinimą sudarė 4,5 mln. eurų, kai 2018 m. antrą ketvirtį pelnas siekė 3,9 mln. eurų, t.y. išaugo 15,2%. Grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2019 m. šešis mėnesius sudarė 3,7 mln. eurų, kai 2018 m. atitinkamu laikotarpiu „Aprangos“ grupė uždirbo 2,7 mln. eurų konsoliduoto pelno prieš apmokestinimą (išaugo 38,2%).

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas 16-asis Tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Nuoma“. Dėl šio standarto taikymo 2019 metais sumažėjo Grupės ir Įmonės nuomos sąnaudos, bet padidėjo nusidėvėjimo ir amortizacijos bei palūkanų sąnaudos. Atitinkamai, tai padarė įtaką ir rodiklių skaičiavimams. TFAS 16 „Nuoma“ neigiama įtaka Grupės 2019 m. I-o pusmečio pelnui prieš apmokestinimą sudarė 285 tūkst. eurų.

„Aprangos“ grupės 2019 m. antro ketvirčio EBITDA sudarė 9,4 mln. eurų, t.y. išaugo 69,4%, lyginant su 2018 m. antruoju ketvirčiu. Grupės EBITDA per 2019 m. šešis mėnesius sudarė 13,2 mln. eurų ir, lyginant su atitinkamu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 123,7%. TFAS 16 „Nuoma“ teigiama įtaka Grupės 2019 m. I-o pusmečio EBITDA rodikliui sudarė 6,4 mln. eurų.

Su „Aprangos“ grupės 2019 m. šešių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpine finansine atskaitomybe, konsoliduotu tarpiniu pranešimu bei vadovų patvirtinimu galima susipažinti prisegtoje byloje. Tarpinė informacija taip pat paskelbta: http://aprangagroup.lt/lt/investuotojams.

Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius

(8-5) 2390 801

Priedai


Attachments

FA2019Q2 LT Vadovu patvirtinimas 2019Q2 LT