Puun luovutusmäärä jäi tavoitteesta, mikä näkyi myös liikevaihdossa

Imatra, FINLAND


  

Tornator Oyj - Puolivuosikatsaus - Pörssitiedote 29.8.2019 klo 08.00

YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.6.2019 (1.1.–30.6.2018)                        
  

  • Liikevaihtoa kertyi 38,9 milj. euroa (52,1), josta puun luovutuksen* osuus oli 37,1 milj. euroa (49,9). Puuta luovutettiin yhteensä 1,2 milj. kuutiometriä (1,7).
  • Raportoitu IFRS liikevoitto oli 31,1 milj. euroa (28,7). Operatiivinen liikevoitto heikkeni 38 prosenttia, 23,8 milj. euroon (38,2).
  • Vertailukelpoinen nettotulos ilman käyvän arvon muutoksia oli +10,7 milj. euroa (+21,7) ja -20,8 milj. euroa (+13,4) käyvän arvon muutokset huomioiden. Pääsyinä eroihin olivat muutokset sekä metsien käyvissä arvoissa +7,3 milj. euroa (-9,5) että korkoinstrumenttien käyvissä arvoissa -46,8 milj. euroa (-0,9).
  • Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 3,2 prosenttia (6,7) ja sijoitetun pääoman tuotto 3,7 prosenttia (6,1). Omavaraisuusaste oli 40,0 prosenttia (42,2).
  • Biologisten hyödykkeiden (=puusto) käypä arvo oli 1.473,7 milj. euroa (31.12.2018: 1.451,0).
  • Yhtiö jatkoi metsätilojen ostoa Suomessa ja Virossa. Uusia metsiä hankittiin yli 5000 hehtaaria ja niihin investoitiin yhteensä yli 18 milj. euroa.
  • Yhtiö neuvotteli uuden sitovan 250 milj. euron pankkirahoituksen (bridge loan), jolla maksetaan takaisin joulukuussa 2019 erääntyvä vakuudellinen joukkovelkakirjalaina
  • Varatoimitusjohtaja Henrik Nieminen nimitettiin yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi


Tunnuslukuja (konserni)

  H1/2019 H1/2018 Muutos, %
Liikevaihto, milj. euroa 38,9 52,1 -25 %
Operatiivinen liikevoitto,
milj. euroa
23,8 38,2 -38 %
Operatiivinen
liikevoittoprosentti, %
61,1 73,3 -17 %
Liikevoitto (IFRS),
milj. euroa
31,1 28,7 8 %
Vertailukelpoinen nettotulos, milj. euroa 10,7 21,7 -51 %
Tilikauden tulos (IFRS),
milj. euroa
-20,8 13,4 -256 %
Vertailukelpoinen oman
pääoman tuotto, %
3,2 6,7 -53 %
Oman pääoman tuotto, % -6,2 4,1 -250 %
Vertailukelpoinen sijoitetun
pääoman tuotto, %
3,7 6,1 -40 %
Sijoitetun pääoman
tuotto, %
4,8 4,6 5 %
Omavaraisuusaste, % 40,0 42,2 -5 %
Henkilöstö keskimäärin 175  183 -3 %
IFRS = International Financial Reporting Standards  

* Puun luovutus = Asiakas hakkaa ostamansa leimikot ja puun omistusoikeus siirtyy ostajalle

Vertailukelpoiset tunnusluvut
Virallisten, IFRS:n mukaisesti laskettujen tunnuslukujen lisäksi Tornator –konsernissa käytetään tunnuslukuja, jotka ovat vertailukelpoisia eri vuosien välillä ja kuvaavat siten paremmin operatiivisen toiminnan onnistumista. Vertailukelpoiset tunnusluvut on laskettu ilman käyvän arvon muutoksia seuraavalla kaavalla:

Liikevoitto, IFRS   31,1
- Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos   -7,3  
= Operatiivinen liikevoitto   23,8
     
Tilikauden tulos, IFRS   -20,8
- Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutos -7,3  
- Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos +46,8  
- Verojen osuus yllä mainituista eristä   -8,0
= Vertailukelpoinen nettotulos 10,7  
     

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen:
”Tornatorin alkuvuosi oli haasteellinen. Pääliiketoiminnassa, eli puun luovutuksessa, jäimme selvästi tasaisen vauhdin tavoitteesta. Maailmantalouden kasvanut epävarmuus on alkanut näkyä myös metsäteollisuudessa varovaisuutena, ja näin ollen Tornatorinkin on vaikea ennustaa puun luovutuksen liikevaihdon kehitystä loppuvuonna. Puukaupan ennakkomaksujen ansiosta yhtiö tuottaa kuitenkin normaaliin tapaan vahvaa kassavirtaa, joten esimerkiksi lainavelvoitteiden hoidon osalta tilanne ja ennuste on täysin normaali. Isossa kuvassa puun kysyntä ja hinnat ovat kaikissa toimintamaissa edelleen hyvällä tasolla, eikä mitään romahdusta viime vuoden voimakkaan nousun jälkeen ole tapahtunut. Itämeren ympärillä 2018-19 tehdyt useat merkittävät metsätilakaupat ja niiden toteutunut hintataso ovat selkeä viesti siitä, että puun kysyntä on pitkällä aikavälillä edelleen kasvamassa. Useat megatrendit tukevat uusiutuvien raaka-aineiden, kuten puun, käytön lisäämistä. Ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta tärkein asia on fossiilisten raaka-aineiden ja tuotteiden korvaaminen uusiutuvilla, ja tässä työssä Tornatorilla on merkittävä rooli vastuullisesti tuotetun kaksoissertifioidun puuraaka-aineen lähteenä.

Jatkoimme alkuvuonna kasvuinvestointeja Suomessa ja Virossa. Uutta metsämaata hankittiin yhteensä yli viisi tuhatta hehtaaria. Yhtiön hyvä maine luotettavana ja vastuullisena ostajana on lisännyt suoria kontakteja yksityisiltä metsänomistajilta. Ihmiset arvostavat kaupanteon helppoutta Tornatorin kokeneen henkilöstön kanssa. Luonnollisesti myös läpinäkyvä, kilpailukykyinen hinnoittelu ilman välityspalkkiota on iso tekijä onnistuneessa kaupanteossa. Uutena liiketoimintana Tornator tarjoaa nyt metsänomistajille myös mahdollisuuden vuokrata metsänsä Tornatorille pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Tämä on uusi tapa toisaalta säilyttää kontakti perittyyn omaisuuteensa ilman huolta metsien hoidosta ja toisaalta mahdollisuus saada tasaista vuokratuloa helposti ja luotettavasti.

Tornatorin vastuullisuusohjelman mukaisesti ennallistimme soita, teimme kulotuksia ja perustimme uusia luonnonsuojelualueita yhteensä yli 200 hehtaarilla yhtiön mailla.   

Tornator solmi keväällä sitovan sopimuksen, jolla varmistetaan joulukuussa 2019 erääntyvän 250 miljoonan euron vakuudellisen joukkovelkakirjalainan takaisinmaksu eräpäivänä. Lisäksi Tornatorilla on mahdollisuus hyödyntää halutessaan samanaikaisesti sekä 100 miljoonan euron lainafasiliteettia (revolving credit facility) että 200 miljoonan euron yritystodistusohjelmaa. Muutokset antoivat Tornatorille lisäkapasiteettia kasvustrategian toteuttamiseen.

Tornatorin uuden strategiakauden 2019-21 painopisteet ovat: kannattavasti kasvava, kilpailukykyisesti kehittyvä ja vastuullisesti vaikuttava. Näiden strategisten tavoitteiden ympärillä olemme tunnistaneet kolme muutosteemaa, joihin tulemme erityisesti panostamaan: digitalisaatio, palvelut ja brändi. Organisaatiota on vahvistettu ja koulutusta järjestetty juuri näiden teemojen paremman ymmärtämisen ja kehittämisen mahdollistamiseksi. Uuden strategian tehtävänä on viedä yhtiötä kohti visiotamme: ”Tornator - metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä”. 


Olennaiset tapahtumat katsauskaudelta

Puun luovutus jäi merkittävästi edellisvuoden ennätysmäärästä ollen noin 1,2 milj. kuutiometriä (1,7) eli 37,1 milj. euroa (49,9). Metsänhoitotöitä joudutaan tekemään jonkin verran normaalia enemmän vuoden 2018 lumituhojen aiheuttamien ylimääräisisten hakkuiden johdosta. Kaikki työt toteutettiin kuitenkin keväällä suunnitelman mukaisesti.   

Kiinteistömyynneistä kirjattiin konsernissa liikevaihtoa 1,0 miljoonaa euroa (1,3). Metsäpalveluliiketoiminnan liikevaihtoa kertyi 0,8 miljoonaa euroa (0,9).

Markkinakorkojen voimakas lasku painoi yhtiön korkoinstrumenttien käypiä arvoja. Tulosvaikutus oli -46,8 milj. euroa (-0,9) vuoden alusta. Kesäkuun lopussa korkojohdannaisten käypä arvo oli yhteensä -134,9 milj. euroa (31.12.2018: -90,9). Markkinakorot ovat jatkaneet laskuaan myös katsauskauden jälkeen. Metsien käypä arvo oli kesäkuun lopussa 1.473,7 milj. euroa (31.12.2018: 1.451,0).


Toimintaympäristö

Suomessa puukauppa kävi vilkkaana tammi-maaliskuussa, mutta tasaantui kevään aikana. Teollisuuspuuta hakattiin tammi-kesäkuussa noin 33,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 1,0 miljoonaa kuutiometriä (-3 %) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana.

Puumarkkinan tasoittuminen on osittain näkynyt myös puun hinnoissa. Tukkipuun hinnat ovat tammi-kesäkuussa olleet keskimäärin hieman alhaisemmat ja kuitupuun hinnat keskimäärin hieman korkeammat kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Vapaa-ajan tonttien kysyntä oli vaatimatonta. Metsärahastojen ja muiden metsäsijoittajien kysyntä metsätiloista jatkui kovana ja tarjonta oli edelleen merkittävästi kysyntää pienempi.

Virossa puun kysyntä oli normaalia ja puun markkinahinnat laskivat hieman edellisvuoden huipputasoista. Metsätilamarkkinalla oli ylikuumentumisen merkkejä, kysyntä ylitti tarjonnan merkittävästi.  

Romaniassa puun kysyntä oli normaalia ja myös siellä hintataso laski hieman edellisvuoden ennätystasoista. Metsätilamarkkina oli hiljainen. 


Rahoitus

Konsernin rahoitustilanne säilyi hyvänä ja liiketoiminnan rahavirta oli 10,0 milj. euroa (32,8). Suurin yksittäinen erä rahavirran muutoksessa on tuloverot, jotka katsauskaudella olivat -3,4 milj. euroa ja vertailukaudella +7,4 milj. euroa vuonna 2017 maksettujen ennakkoverojen palautusten takia. Konsernin nettorahoituskulut tammi-kesäkuun aikana olivat -57,7 miljoonaa euroa (-12,0). Tornatorin korolliset velat olivat 629,1 miljoonaa euroa (31.12.2018: 611,0), joista pitkäaikaisia velkoja oli 293,0 miljoonaa euroa (31.12.2018: 258,1) ja lyhytaikaisia velkoja 336,1 miljoonaa euroa (31.12.2018: 352,9).

Yhtiö on varautunut markkinakoron muutoksiin korkojohdannaisilla. Lainoihin ja johdannaisiin sisältyvä tulosvaikutteinen käyvän arvon muutos oli 46,8 milj. euroa negatiivinen (0,9 milj. euroa negatiivinen). Tästä johdannaisiin kohdistuva osuus oli -48,7 miljoonaa euroa (-2,8) ja lainoihin kohdistuva arvonmuutos +2,0 miljoonaa euroa (+2,0). Korkokuluihin kirjattu kertyneiden korkojen muutoksen osuus johdannaisten käyvän arvon muutoksesta oli +4,6 (+3,9) miljoonaa euroa.

Katsauskaudella yhtiön investointien nettorahavirtavaikutus oli -19,3 miljoonaa euroa (-19,9). Rahoituksen rahavirta oli +5,0 miljoonaa euroa (-13,5). Likvidit rahoitus- ja rahavarat 30.6.2019 olivat 10,7 miljoonaa euroa (31.12.2018: 15,0). Yhtiöllä on lisäksi yritystodistusohjelma ja valmiusluotto (revolving credit facility), joista on käytettävissä yhteensä 220 miljoonaa euroa sekä 10 miljoonan euron pankkitililimiitti.

Tornator sopi katsauskauden aikana sitovan 250 milj. euron pankkirahoituksen (bridge loan), jolla maksetaan takaisin joulukuussa 2019 erääntyvä vakuudellinen joukkovelkakirjalaina.


Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Toimintaympäristön lisääntyneestä epävarmuudesta johtuen puun kysyntään ja hakkuisiin kohdistuu paineita loppuvuonna. Maailmantalouden odotuksia voimakkaampi heikkeneminen voi aiheuttaa metsäteollisuudessa tuotannon supistuksia ja negatiivisia vaikutuksia puun luovutusmääriin ja yhtiön liikevaihtoon.   

Metsätilamarkkinoilla tilanteen odotetaan jatkuvan samanlaisena kuin alkuvuonna. Tonttikauppa säilynee hiljaisena.

Metsänhoitotöitä jatketaan normaalin toimintavuoden mukaisesti ja lannoitusohjelmaa toteutetaan suunnitellusti.

Yhtiö arvioi velanhoitokykynsä säilyvän vakaana loppuvuonna.

 

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tornator Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.3.2019 päätettiin jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti 7,0 euroa osakkeelta, yhteensä 35 miljoonaa euroa. Yhtiökokous hyväksyi tilikauden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi päätettiin valita tilintarkastajaksi Deloitte Oy. Yhtiökokous valitsi uuteen hallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Varsinainen jäsen Varajäsen
Mikko Koivusalo Markus Aho
Erkko Ryynänen Ari Mäkinen
Jari Suominen Jari Suvanto
Mikko Mursula Ilja Ripatti

Hallituksen järjestäytyminen

Uusi hallitus valitsi 7.3.2019 keskuudestaan puheenjohtajaksi Mikko Koivusalon ja varapuheenjohtajaksi Mikko Mursulan. Hallituksen alaiseen palkitsemiskomiteaan valittiin jäseneksi edellisten lisäksi Erkko Ryynänen. Yhtiön ja osakkaan välisiä sopimuksia valvovan Oversight Committeen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Mursula, jäseniksi Mikko Koivusalo sekä Erkko Ryynänen ja varajäseneksi Jari Suominen.

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa yhtiön verkkosivuilla www.tornator.fi/Sijoittajat.


Muutokset yhtiön johdossa

Tornatorin uudeksi toimitusjohtajaksi (CEO) nimitettiin yhtiön varatoimitusjohtaja KTM, eMBA Henrik Nieminen 17.6.2019 alkaen. Nieminen on toiminut yhtiön talous- ja rahoitusjohtajana yhtiön perustamisesta vuodesta 2002 lähtien. Tornatorin hallitus ja toimitusjohtaja Sixten Sunabacka sopivat yhteisymmärryksessä, että Sunabacka jättää toimitusjohtajan tehtävän ja jatkaa yhtiössä senior adviserina vuoden loppuun asti. Tornatorin talous- ja rahoitusjohtajaksi (CFO) ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin yhtiön rahoituscontroller KTM Antti Siirtola 1.7.2019 alkaen. Siirtola on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 2013 lähtien ja aiemmin mm. KHT-tilintarkastajana EY:lla.

Tornatorin uutena kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä aloitti KTM Heikki Penttinen 14.3.2019. Penttisen vastuualueeseen kuuluvat kehitys ja digitalisaatio. Penttinen on työskennellyt aiemmin mm. CGI:llä virtuaali- ja mobiiliratkaisuja toimittavan yksikön johdossa. Maankäyttöjohtaja Antero Luhtio jäi omasta pyynnöstään pois yhtiön palveluksesta 31.3.2019.


Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Ei olennaisia tapahtumia.


Osakkeenomistajat 30.6.2019

Omistaja %
Stora Enso Oyj 41,00 %
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 23,13 %
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 15,33 %
OP Henkivakuutus Oy 5,21 %
OP-Metsänomistaja -erikoissijoitusrahasto 5,00 %
OP-Eläkesäätiö 4,16 %
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 2,50 %
Finnairin Eläkesäätiö 2,18 %
Riffu Oy 0,75 %
Danilostock Oy 0,75 %
Yhteensä 100,00 %


Liitteet: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019

Puolivuosikatsaus on saatavilla myös yhtiön verkkosivuilta www.tornator.fi


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613
Talous- ja rahoitusjohtaja Antti Siirtola, puh. 040 773 0975

www.tornator.fi

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.


Taulukko-osa – Lyhennetyt tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot


Konsernin lyhennetty tuloslaskelma

1 000 euro 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1-31.12.2018
  (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)
Liikevaihto 38 872 52 096 112 825
Liiketoiminnan muut tuotot 1 895 1 535 6 567
      
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden
varastojen muutos
-773 -576 -998
Materiaalit ja palvelut -7 143 -6 676 -16 975
Henkilöstökulut -4 366 -3 886 -8 447
Poistot ja arvonalentumiset -1 543 -1 673 -3 094
Liiketoiminnan muut kulut -3 171 -2 656 -5 979
Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon
muutos ja hakkuut
7 312 -9 458 32 576
Liikevoitto 31 085 28 706 116 475
      
Rahoitustuotot 112 93 180
Rahoituskulut -11 057 -11 251 -22 726
Rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutos -46 752 -865 -1 613
Rahoituserät (netto) -57 697 -12 023 -24 159
      
Voitto/tappio ennen veroja -26 612 16 683 92 317
      
Tuloverot 7 546 -431 -3 062
Laskennallisten verojen muutos -1 744 -2 887 -10 373
Tilikauden tulos -20 811 13 365 78 881
      
Jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille -20 811 13 365 78 881
      
Konsernin laaja tuloslaskelma     
      
Tilikauden tulos -20 811 13 365 78 881
Kauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen:     
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteiseksi     
Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät
0 0 21
      
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteiseksi
    
Muuntoero -581 -45 -49
Sijoitukset noteeraamattomiin arvopapereihin 1 1
Kauden laaja tulos yhteensä -21 392 13 321 78 853
      
Jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille -21 392 13 321 78 853


Konsernin lyhennetty tase

1 000 euro 30.6.2019 30.6.2018 31.12.2018
  (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tilintarkastettu)
VARAT     
Pitkäaikaiset varat     
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 1 703 1 995 1 944
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 107 100 99 919 103 734
Biologiset hyödykkeet 1 473 665 1 378 068 1 450 960
Johdannaiset 0 8 822 0
Muut sijoitukset 111 111 111
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 582 580 1 488 914 1 556 749
      
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus 98 254 436
Myyntisaamiset ja muut saamiset 26 232 12 792 15 534
Johdannaiset 5 597 0 3 285
Sijoitukset noteeraamattomiin arvopapereihin 1 221 2 608 1 042
Rahavarat 9 434 13 199 13 957
Lyhytaikaiset varat yhteensä 42 581 28 853 34 255
       
VARAT YHTEENSÄ 1 625 161 1 517 768 1 591 004
      
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma     
Osakepääoma 50 000 50 000 50 000
Muu oma pääoma 596 083 586 942 652 475
Oma pääoma yhteensä 646 083 636 942 702 475
      
Pitkäaikaiset velat     
Laskennalliset verovelat 162 931 153 696 161 187
Rahoitusvelat 293 001 517 737 258 130
Johdannaiset 140 530 92 980 93 014
Vuokravastuuvelat 1 733 0 0
Muut pitkäaikaiset velat 229 265 229
Pitkäaikaiset velat yhteensä 598 423 764 678 512 560
      
Lyhytaikaiset velat     
Rahoitusvelat 336 075 94 440 352 862
Johdannaiset 0 0 1 127
Vuokravastuuvelat 247 0 0
Ostovelat ja muut velat 44 333 21 708 21 981
Lyhytaikaiset velat yhteensä 380 655 116 148 375 970
      
Velat yhteensä 979 078 880 826 888 530
      
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 1 625 161 1 517 768 1 591 004


Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

1 000 euro Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto Muunto-ero Käyvän arvon rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 50 000 29 995 -8 597 0 631 076 702 475
             
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         -20 811 -20 811
Muut laajan tuloksen erät
(verojen jälkeen):
           
Muuntoero     -581     -581
Kauden laaja tulos 0 0 -581 0 -20 811 -21 392
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osingonjako         -35 000 -35 000
Liiketoimet omistajien
kanssa yhteensä
0 0 0 0 -35 000 -35 000
Oma pääoma 30.6.2019
(tilintarkastamaton)
50 000 29 995 -9 178 0 575 265 646 083
       
Oma pääoma 1.1.2018 50 000 29 995 -8 547 -157 580 830 652 121
             
Laaja tulos            
Tilikauden tulos         13 365 13 365
Muut laajan tuloksen erät:
(verojen jälkeen)
           
Muuntoero     -45     -45
Sijoitukset noteeraamattomiin arvopapereihin       1   1
Kauden laaja tulos 0 0 -45 1 13 365 13 321
Liiketoimet omistajien kanssa            
Osingonjako         -28 500 -28 500
Liiketoimet omistajien
kanssa yhteensä
0 0 0 0 -28 500 -28 500
Oma pääoma 30.6.2018 50 000 29 995 -8 592 -156 565 695 636 942
       
Oma pääoma 1.1.2018 50 000 29 995 -8 547 -157 580 830 652 121
       
Laaja tulos       
Tilikauden tulos      78 881 78 881
Siirrot erien välillä       156 -156 0
Muut laajan tuloksen erät
(verojen jälkeen):
      
Etuuspohjaisen nettovelan
(tai omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät
     21 21
Muuntoero    -49    -49
Sijoitukset noteeraamattomiin arvopapereihin     1   1
Kauden laaja tulos 0 0 -49 157 78 746 78 853
Liiketoimet omistajien kanssa       
Osingonjako         -28 500 -28 500
Liiketoimet omistajien kanssa
yhteensä
     -28 500 -28 500
Oma pääoma 31.12.2018 50 000 29 995 -8 597 0 631 076 702 475


Konsernin lyhennetty rahavirtalaskelma

1 000 euro 1.1.-30.6.2019 1.1.-30.6.2018 1.1.-31.12.2018
Liiketoiminnan rahavirta     
Myynnistä saadut maksut 38 679 47 232 102 690
Aineellisten hyödykkeiden luovutustulot 980 1 336 3 547
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut 1 931 1 792 6 753
Maksut liiketoiminnan kuluista -16 789 -13 976 -30 646
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
24 801 36 384 82 344
Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista
-11 597 -11 261 -21 903
Saadut korot liiketoiminnasta 112 93 180
Maksetut välittömät verot ja
saadut veronpalautukset
-3 364 7 565 7 470
Liiketoiminnan rahavirta 9 952 32 782 68 092
      
Investointien rahavirta     
Investoinnit biologisiin hyödykkeisiin -16 280 -16 550 -47 882
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin,
metsämaapohja
-2 012 -2 045 -5 918
Investoinnit muihin aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-815 -681 -2 051
Investoinnit osakkuusyhtiöihin ja muihin sijoituksiin 0 -3 -3
Investoinnit myytävissä oleviin rahoitusvaroihin -179 -670 0
Luovutustulot myytävissä olevien rahoitusvarojen myynnistä 0 0 896
Investointien rahavirta -19 286 -19 948 -54 958
      
Rahoituksen rahavirta     
Pitkäaikaisten lainojen nostot 35 000 25 000 25 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -38 -33 -4 575
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -15 000 -10 000 -5 000
Vuokrasopimusvelkojen lyhennys -124 0 0
Maksetut osingot -15 000 -28 500 -28 500
Rahoituksen rahavirta 4 839 -13 533 -13 075
      
Rahavarojen muutos -4 495 -700 58
      
Rahavarat kauden alussa 13 957 13 901 13 901
Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin -29 -2 -2
      
Rahavarat kauden lopussa 9 434 13 199 13 957

 

 

 

 

Liite


Attachments

Tornator Oyj puolivuosikatsaus 30.6.2019

Contact Data