WESTPAY: Offentliggörande av prospekt med anledning av förestående företrädesemission


Styrelsen i Westpay AB har med anledning av den företrädesemission som offentliggjordes den 22 augusti 2019 upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 4 september 2019, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.westpay.se) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Företrädesemissionen i sammandrag

Rätt att teckna nya aktier med företrädesrätt tillkommer Bolagets aktieägare, varvid innehav av två (2) aktier i Bolaget på avstämningsdagen den 2 september 2019 berättigar till teckning av en (1) ny aktie, till en teckningskurs om 3,00 SEK per aktie. Teckning av aktier sker under perioden 5 – 19 september 2019. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 33,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort prospekt.

Presentationstillfällen

12 september, kl 10.00, Erik Penser Bank Bolagsdagen, Apelbergsgatan 27 Stockholm, VD Sten Karlsson
Anmälan: bolagsdag@penser.se

17 september, kl 12.00, Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27 Stockholm, VD Sten Karlsson
Anmälan: seminarium@penser.se

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till Westpay i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Westermark Anjou är legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Sten Karlsson, VD Westpay AB
Mobil: +46 70-555 6065
Epost: sten.karlsson@westpay.se

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, tel: +46 8-463 80 00, epost: certifiedadviser@penser.se

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Westpay AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Westpay har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till kvalificerade investerare.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Attachment


Attachments

Pressmeddelande 20190904_Offentliggörande prospekt företrädesemission