Viking Line: Toimintakatsaus ajalta tammikuu - syyskuu 2019

Mariehamn, FINLAND


Viking Line Abp          TOIMINTAKATSAUS        25.10.2019, klo 09.00

Viking Line: Toimintakatsaus ajalta tammikuu - syyskuu 2019; Parempi tulos kolmannella kvartaalilla

Tammikuu–syyskuu 2019 (tammikuu–syyskuu 2018)

  • Liikevaihto oli 380,8 miljoonaa euroa (378,1 Meur).
  • Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,2 Meur).
  • Liiketulos oli 17,5 miljoonaa euroa (7,7 Meur).
  • Rahoitustuotot ja -kulut olivat -3,6 miljoonaa euroa (-2,1 Meur).
  • Tulos ennen veroja oli 13,9 miljoonaa euroa (5,6 Meur).
  • Tulos verojen jälkeen oli 11,1 miljoonaa euroa (4,8 Meur).
  • Tulosennuste muuttumaton: Vuoden 2019 liiketulos tulee olemaan parempi kuin vuoden 2018 liiketulos.

Kolmas kvartaali 2019 (kolmas kvartaali 2018)

  • Liikevaihto oli 153,8 miljoonaa euroa (152,3 Meur).
  • Liiketulos oli 26,2 miljoonaa euroa (21,3 Meur).

Toimitusjohtaja Jan Hanses kommentoi

–Toimintavuoden kolme ensimmäistä kvartaalia olivat paremmat kuin edellisenä vuonna. Olen erityisen tyytyväinen niin kasvaneeseen matkustajakohtaiseen myyntiin ja parantuneeseen myyntikatteeseen kuin myös alhaisempiin käyttökuluihin. Toisen kvartaalin suotuisa kehityssuunta jatkui korkeasesongin aikana, mikä on taloudellisesti vuoden tärkein jakso. Matkustajakohtaisen myynnin ja myyntikatteen positiivinen kehitys jatkui kolmannella kvartaalilla.

Vuoden aikana meidän vastuullisuustyömme on edelleen ollut suuren fokuksen kohteena. Vastuullisuustyössä huomioidaan niin asiakkaat, henkilöstö kuin ympäristö. IMO:n tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vähintään 50 prosentilla vuodesta 2008 vuoteen 2050. Olemme onnistuneet saavuttamaan yhteensä 20 prosentin polttoainesäästöt viimeisen kymmenen vuoden aikana eri polttoaineen optimointitoimenpiteillä ja uusilla teknisillä innovaatioilla.

Olemme julkaisseet hiilidioksidipäästömme konsernin vastuullisuusraportissa liikennöintialueemme ensimmäisenä varustamona. Uusi rakenteilla oleva aluksemme tulee vielä parantamaan ympäristötehokkuuttamme ja varmistamaan asemaamme vastuullisuustyön edelläkävijänä liikennöintialueellamme.

Liikevaihto ja tulos

Konsernin liikevaihto oli jaksolla 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2019 380,8 miljoonaa euroa (378,1 Meur 1. tammikuuta – 30. syyskuuta 2018). Liiketulos oli 17,5 miljoonaa euroa (7,7 Meur).

Matkustajatoiminnan tuotot olivat 344,7 miljoonaa euroa (343,0 Meur), samalla kun rahtitoiminnan tuotot olivat 34,3 miljoonaa euroa (33,4 Meur). Myyntikate oli 279,6 miljoonaa euroa (275,5 Meur).

Käyttökulut vähenivät 2,5 prosentilla 243,8 miljoonaan euroon (250,0 Meur). Polttoainekulut vähenivät 5,1 prosentilla 35,9 miljoonaan euroon (37,8 Meur). Heikko ruotsin kruunu vaikuttaa konsernin tulokseen negatiivisesti.

Kolmannen kvartaalin aikana 1. heinäkuuta – 30. syyskuuta matkustajamäärä oli samalla tasolla kuin vastaavana jaksona edellisvuonna, mutta paremman matkustajakohtaisen myynnin ansiosta saavutettiin sekä liikevaihdon kasvu että korkeampi myyntikate. Samalla käyttökulut vähenivät kauden aikana ja liiketulos oli täten 26,2 miljoonaa euroa (21,3 Meur).

Liikenne ja markkinat

Konserni harjoittaa matkustaja- ja rahtiliikennettä seitsemällä aluksella pohjoisella Itämerellä. Alukset liikennöivät samoilla linjoilla kuin 2018.

Matkustajamäärä Viking Linen aluksilla oli raportointikauden aikana 4 897 632 matkustajaa (4 967 745). Konsernin kokonaismarkkinaosuus liikennöintialueella oli arviolta 32,2 % (32,6 %).

Viking Linen rahtimäärät olivat 100 026 yksikkökuormaa (95 081). Konsernin rahtimarkkinaosuus oli arviolta 18,3 % (17,6 %). Kuljetettujen henkilöautojen markkinaosuus oli arviolta 32,6 % (32,2 %).

Investoinnit ja rahoitus

Konsernin investoinnit olivat 26,8 miljoonaa euroa (11,6 Meur), mistä 22,1 miljoonaa euroa (2,9 Meur) koskee pääasiassa ennakkomaksuja rakenteilla olevasta aluksesta. Konsernin investoinnit yhteensä olivat 7,0 prosenttia liikevaihdosta (3,1 %).

30. syyskuuta 2019 konsernin pitkäaikaiset korolliset velat olivat 104,3 miljoonaa euroa (107,8 Meur). Omavaraisuusaste oli 50,6 %, kun se oli 48,1 % edellisenä vuonna.

Konsernin rahavarat olivat syyskuun lopussa 57,6 miljoonaa euroa (57,0 Meur). Myönnetyt käyttämättömät luottolimiitit konsernissa olivat 15,1 miljoonaa euroa 30. syyskuuta 2019 (15,1 Meur). Liiketoiminnan nettorahavirta oli 25,0 miljoonaa euroa (19,5 Meur). Investointien nettorahavirta oli -26,3 miljoonaa euroa (-9,2 Meur) ja rahoituksen nettorahavirta oli -2,8 miljoonaa euroa (-21,4 Meur).

Raportointi

Tämä toimintakatsaus ei ole IAS 34 -standardin mukaisesti laadittu osavuosikatsaus.

IFRS 16 Vuokrasopimukset standardia sovelletaan tilikaudesta 2019 alkaen. Konsernin kaikki vuokrasopimukset on aiemmin luokiteltu muiksi kuin rahoitusleasingsopimuksiksi. 1. tammikuuta 2019 alkaen konserni esittää vuokrasopimusvelan, joka on arvostettu jäljellä olevien vuokrasopimuksen sisäisellä korolla tai muuten konsernin lisäluoton korolla diskontattujen vuokrien nykyarvoon standardin ensimmäisestä käyttöönottopäivästä lähtien. Samalla esitetään käyttöoikeusomaisuuserä vuokrasopimuksista, jonka suuruus vastaa vuokrasopimusvelkaa. Vertailulukuja ei ole oikaistu. IFRS 16:n vaikutus vuoden 2019 yhdeksän ensimmäisen kuukauden tulokseen oli -0,04 Meur.

Toimintakatsaus on muuten laadittu samojen tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden, arviointien ja laskelmien mukaan kuin viimeisessä tilinpäätöksessä. Toimintakatsausta ei ole tilintarkastettu.

Pyöristyksistä voi syntyä +/- 0,1 miljoonan euron pyöristyseroja.

Organisaatio ja henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli keskimäärin 2 674 henkilöä (2 712), joista emoyhtiössä 2 025 (2 039). Maissa työskenteli 603 henkilöä (643) ja merellä 2 071 henkilöä (2 069).

Konsernin oman henkilökunnan lisäksi Viking XPRS miehitettiin keskimäärin 244 (241) vuokratyönantajan palveluksessa olevalla henkilöllä.

Näkymät koko toimintavuodelle 2019

Kilpailu Viking Linen liikennöintialueella merkitsee edelleen painetta sekä hintoihin että volyymeihin, millä on negatiivinen vaikutus matkustajakohtaiseen tuottoon. Ruotsin kruunun kurssikehitys vaikuttaa konsernin tulokseen. Kiinteähintaiset sopimukset koskien osaa konsernin polttoainekulutusta vuonna 2019 ehkäisee korkeampien polttoainekustannusten riskiä. Kokonaisuutena arvioidaan, että vuoden 2019 liiketulos tulee olemaan parempi kuin vuoden 2018 liiketulos. 

Konsernin tuloslaskelma     
 20192018201920182018
MEUR1.7.–30.9.1.7.–30.9.1.1.–30.9.1.1.–30.9.1.1.–31.12.
      
LIIKEVAIHTO153,8152,3380,8378,1497,8
      
Liiketoiminnan muut tuotot0,00,10,20,20,3
      
Kulut     
Tavarat ja palvelut40,040,1101,2102,6135,8
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut29,530,188,488,8117,3
Poistot ja arvonalentumiset6,05,718,418,023,8
Liiketoiminnan muut kulut52,155,2155,5161,2211,8
 127,6131,1363,5370,6488,8
      
LIIKETULOS26,221,317,57,79,3
      
Rahoitustuotot0,00,00,42,42,4
Rahoituskulut-1,3-0,4-4,0-4,5-5,2
      
TULOS ENNEN VEROJA24,920,913,95,66,5
      
Tuloverot-5,0-4,2-2,8-0,8-1,0
      
TILIKAUDEN TULOS19,916,611,14,85,5
      
      
Tuloksen jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille19,916,611,14,85,5
      
Osakekohtainen tulos, laimentamaton ja     
laimennusvaikutuksella oikaistu, euroa1,841,541,030,450,51
      
Konsernin laaja tuloslaskelma    
 20192018201920182018
MEUR1.7.–30.9.1.7.–30.9.1.1.–30.9.1.1.–30.9.1.1.–31.12.
      
TILIKAUDEN TULOS19,916,611,14,85,5
      
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi     
Muuntoerot-0,30,2-0,8-0,9-0,8
      
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi     
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavien     
rahoitusvarojen käyvän arvon muutos---0,04,1
      
Muut laajan tuloksen erät yhteensä-0,30,2-0,8-0,93,3
      
TILIKAUDEN LAAJA TULOS19,616,810,33,98,8
      
      
Laajan tuloksen jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille19,616,810,33,98,8
      
Konsernitase     
      
MEUR30.09.201930.09.201831.12.2018  
      
VARAT     
      
Pitkäaikaiset varat     
Aineettomat hyödykkeet3,33,03,2  
Maa-alueet0,60,60,6  
Rakennukset ja rakennelmat7,47,97,7  
Vuokrakiinteistöjen perusparannusmenot2,22,62,5  
Alukset268,7283,9281,2  
Koneet ja kalusto4,25,04,9  
Käyttöoikeusomaisuus5,6--  
Ennakkomaksut48,024,525,9  
Käypään arvoon laajan tuloksen kautta     
kirjattavat rahoitusvarat32,027,932,0  
Pitkäaikaiset varat yhteensä371,9355,2358,0  
      
Lyhytaikaiset varat     
Vaihto-omaisuus16,916,416,3  
Tuloverosaamiset--0,4  
Myyntisaamiset ja muut saamiset39,840,830,7  
Rahavarat57,657,061,8  
Lyhytaikaiset varat yhteensä114,4114,1109,2  
      
VARAT YHTEENSÄ486,3469,4467,2  
      
OMA PÄÄOMA JA VELAT     
      
Oma pääoma     
Osakepääoma1,81,81,8  
Rahastot5,81,75,8  
Muuntoerot-2,9-2,4-2,3  
Kertyneet voittovarat234,1224,7225,3  
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma238,8225,8230,7  
      
Oma pääoma yhteensä238,8225,8230,7  
      
Pitkäaikaiset velat     
Laskennalliset verovelat37,437,037,5  
Korolliset velat104,3107,8103,5  
Vuokrasopimusvelat3,9--  
Pitkäaikaiset velat yhteensä145,6144,8141,0  
      
Lyhytaikaiset velat     
Korolliset velat23,523,523,5  
Vuokrasopimusvelat1,7--  
Tuloverovelat2,20,30,3  
Ostovelat ja muut velat74,375,071,6  
Lyhytaikaiset velat yhteensä101,898,895,5  
      
Velat yhteensä247,4243,6236,5  
      
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ486,3469,4467,2  
      
      
Oma pääoma per osake, euroa22,1220,9121,36  

Konsernin tilinpäätöstiedote toimintavuodelta 2019 julkaistaan 13. helmikuuta 2020.

Maarianhamina 24. lokakuuta 2019

VIKING LINE ABP
Jan Hanses
Toimitusjohtaja


TJ Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com, 018-27000

          

Liite


Attachments

Lehdistotiedote 191025 toimintakatsaus