Viking Line: Verksamhetsöversikt för perioden januari - september 2019

Mariehamn, FINLAND


Viking Line Abp    VERKSAMHETSÖVERSIKT       25.10.2019, kl. 09.00

Verksamhetsöversikt för perioden januari - september 2019; Förbättrat resultat under tredje kvartalet

Januari–september 2019 (jämfört med januari–september 2018)

  • Omsättningen uppgick till 380,8 Meur (378,1 Meur).
  • Övriga rörelseintäkter var 0,2 Meur (0,2 Meur).
  • Rörelseresultatet uppgick till 17,5 Meur (7,7 Meur).
  • Finansnettot blev -3,6 Meur (-2,1 Meur).
  • Resultat före skatter uppgick till 13,9 Meur (5,6 Meur).
  • Resultatet efter skatter var 11,1 Meur (4,8 Meur).
  • Oförändrade framtidsutsikter: Rörelseresultatet för 2019 kommer att vara bättre än rörelseresultatet för 2018.

Tredje kvartalet 2019 (jämfört med tredje kvartalet 2018)

  • Omsättningen uppgick till 153,8 Meur (152,3 Meur).
  • Rörelseresultatet uppgick till 26,2 Meur (21,3 Meur).

VD Jan Hanses kommenterar

–Verksamhetsårets tre första kvartal utföll bättre än föregående år. Jag är särskilt nöjd med såväl ökad försäljning och förbättrat försäljningsbidrag per passagerare liksom även lägre driftkostnader. Den gynnsamma trenden från det andra kvartalet fortsatte under högsäsongen, som är årets ekonomiskt viktigaste period. Den positiva utvecklingen avseende försäljning och försäljningsbidrag per passagerare höll i sig under tredje kvartalet.

Under året har vi haft fortsatt stort fokus på vårt hållbarhetsengagemang. Hållbarhetsarbetet tar sikte på såväl kunder, medarbetare som miljö. IMO:s målsättning är att minska CO2-utsläppen med minst 50 % till år 2050 i jämförelse med 2008. Genom olika bränsleoptimeringsåtgärder samt nya tekniska innovationer har vi under de senaste tio åren lyckats uppnå en sammanlagd bränsleinbesparing på 20 %.

Som första rederi inom vårt trafikområde har vi publicerat våra CO2-siffror i koncernens hållbarhetsrapport. Vårt nya fartyg, som är under byggnad, kommer att ytterligare förbättra vår miljöprestanda och säkerställa vår position som föregångare inom hållbarhetsarbetet på vårt trafikområde.

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning uppgick till 380,8 Meur under perioden 1 januari – 30 september 2019 (378,1 Meur 1 januari – 30 september 2018). Rörelseresultatet uppgick till 17,5 Meur (7,7 Meur).

De passagerarrelaterade intäkterna uppgick till 344,7 Meur (343,0 Meur), medan fraktintäkterna var 34,3 Meur (33,4 Meur). Försäljningsbidraget var 279,6 Meur (275,5 Meur).

Driftskostnaderna minskade med 2,5 % till 243,8 Meur (250,0 Meur). Bunkerkostnaderna minskade med 5,1 % till 35,9 Meur (37,8 Meur). Den svaga svenska kronan inverkar negativt på koncernens resultat.

Under det tredje kvartalet 1 juli–30 september var passagerarvolymerna på samma nivå som motsvarande period föregående år, men tack vare en bättre försäljning per passagerare uppnåddes både en ökad omsättning och ett högre försäljningsbidrag. Samtidigt minskade driftskostnaderna under perioden och därmed landade rörelseresultatet på 26,2 Meur (21,3 Meur).

Trafik och marknad

Koncernen bedriver passagerar- och frakttrafik med sju fartyg på norra Östersjön. Koncernens fartyg trafikerade samma linjer som under 2018.

Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 4 897 632 (4 967 745). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 32,2 % (32,6 %).

Viking Lines fraktvolymer uppgick till 100 026 fraktenheter (95 081). Viking Lines fraktmarknadsandel var uppskattningsvis 18,3 % (17,6 %). Marknadsandelen för personbilar uppgick till uppskattningsvis 32,6 % (32,2 %).

Investeringar och finansiering

Koncernens investeringar uppgick till 26,8 Meur (11,6 Meur), varav 22,1 Meur (2,9 Meur) huvudsakligen avser förskottsbetalning för fartyg under byggnad. Koncernens totala investeringar utgör 7,0 % av omsättningen (3,1 %).

Den 30 september 2019 uppgick koncernens långfristiga räntebärande skulder till 104,3 Meur (107,8 Meur). Soliditeten var 50,6 % jämfört med 48,1 % föregående år.

Koncernens likvida medel uppgick vid utgången av september till 57,6 Meur (57,0 Meur). Beviljade outnyttjade kreditlimiter i koncernen uppgick till 15,1 Meur per 30 september 2019 (15,1 Meur). Affärsverksamhetens nettokassaflöde uppgick till 25,0 Meur (19,5 Meur). Nettokassaflödet från investeringar var -26,3 Meur (-9,2 Meur) och nettokassaflödet från finansiering uppgick till -2,8 Meur (-21,4 Meur).

Rapportering

Denna verksamhetsöversikt är inte en delårsrapport upprättad i enlighet med IAS 34.

IFRS 16 Leasing tillämpas från och med räkenskapsåret 2019. Koncernen har tidigare redovisat samtliga leasingavtal som operationella. Från och med den 1 januari 2019 redovisar koncernen en leasingskuld värderad till nuvärdet av återstående leasingavgifter, diskonterade till leasingavtalets implicita ränta eller koncernens marginella upplåningsränta på den första tillämpningsdagen. Samtidigt redovisas en nyttjanderätt till ett belopp som motsvarar leasingskulden. Jämförelsesiffrorna räknas inte om. Under de första nio månaderna 2019 innebar tillämpningen av IFRS 16 en resultateffekt om -0,04 Meur.

I övrigt är verksamhetsöversikten upprättad enligt samma redovisningsprinciper, uppskattningar och värderingar som i det senaste årsbokslutet. Verksamhetsöversikten är inte reviderad.

Vid avrundningen till miljoner euro kan avrundningsdifferenser på +/- 0,1 MEUR uppstå.

Organisation och personal

Medelantalet anställda i koncernen var 2 674 (2 712), varav i moderbolaget 2 025 (2 039). Landpersonalens antal var 603 (643) och sjöpersonalens 2 071 (2 069).

Utöver koncernens egen personal bemannades Viking XPRS med i medeltal 244 (241) personer anställda av ett bemanningsföretag.

Utsikter för hela verksamhetsåret 2019

Konkurrensen inom Viking Lines trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer, vilket påverkar införtjäningen per passagerare negativt. Den svenska kronans kursutveckling påverkar koncernens resultat. Fastprisavtal för delar av koncernens bunkerkonsumtion för 2019 motverkar risken för ökade bunkerkostnader. Som helhet bedöms att rörelseresultatet för 2019 kommer att vara bättre än rörelseresultatet för 2018. 

Koncernens resultaträkning    
 20192018201920182018
MEUR1.7–30.91.7–30.91.1–30.91.1–30.91.1–31.12
      
OMSÄTTNING153,8152,3380,8378,1497,8
      
Övriga rörelseintäkter0,00,10,20,20,3
      
Kostnader     
Varor och tjänster40,040,1101,2102,6135,8
Kostnader för löner och anställningsförmåner29,530,188,488,8117,3
Avskrivningar och nedskrivningar6,05,718,418,023,8
Övriga rörelsekostnader52,155,2155,5161,2211,8
 127,6131,1363,5370,6488,8
      
RÖRELSERESULTAT26,221,317,57,79,3
      
Finansiella intäkter0,00,00,42,42,4
Finansiella kostnader-1,3-0,4-4,0-4,5-5,2
      
RESULTAT FÖRE SKATTER24,920,913,95,66,5
      
Inkomstskatter-5,0-4,2-2,8-0,8-1,0
      
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT19,916,611,14,85,5
      
      
Resultat hänförligt till:     
Moderbolagets ägare19,916,611,14,85,5
      
Resultat per aktie före och efter utspädning, euro1,841,541,030,450,51
      
Koncernens rapport över totalresultat  
 20192018201920182018
MEUR1.7–30.91.7–30.91.1–30.91.1–30.91.1–31.12
      
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT19,916,611,14,85,5
      
Poster som kan komma att överföras till resultaträkningen     
Omräkningsdifferenser-0,30,2-0,8-0,9-0,8
      
Poster som inte kommer att överföras till resultaträkningen     
Förändring av verkligt värde för finansiella tillgångar      
värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat---0,04,1
      
Övrigt totalresultat-0,30,2-0,8-0,93,3
      
RÄKENSKAPSPERIODENS TOTALRESULTAT19,616,810,33,98,8
      
Totalresultat hänförligt till:     
Moderbolagets ägare19,616,810,33,98,8
      
Koncernens balansräkning    
MEUR30.09.201930.09.201831.12.2018  
      
TILLGÅNGAR     
      
Långfristiga tillgångar     
Immateriella tillgångar3,33,03,2  
Markområden0,60,60,6  
Byggnader och konstruktioner7,47,97,7  
Ombyggnadskostnader för hyrda fastigheter2,22,62,5  
Fartyg268,7283,9281,2  
Maskiner och inventarier4,25,04,9  
Nyttjanderätter5,6--  
Förskottsbetalningar48,024,525,9  
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde     
via övrigt totalresultat32,027,932,0  
Långfristiga tillgångar totalt371,9355,2358,0  
      
Kortfristiga tillgångar     
Varulager16,916,416,3  
Inkomstskattefordringar--0,4  
Kundfordringar och övriga fordringar39,840,830,7  
Likvida medel57,657,061,8  
Kortfristiga tillgångar totalt114,4114,1109,2  
      
TILLGÅNGAR TOTALT486,3469,4467,2  
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
      
Eget kapital     
Aktiekapital1,81,81,8  
Fonder5,81,75,8  
Omräkningsdifferenser-2,9-2,4-2,3  
Balanserade vinstmedel234,1224,7225,3  
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare238,8225,8230,7  
      
Eget kapital totalt238,8225,8230,7  
      
Långfristiga skulder     
Uppskjutna skatteskulder37,437,037,5  
Räntebärande skulder104,3107,8103,5  
Leasingskulder3,9--  
Långfristiga skulder totalt145,6144,8141,0  
      
Kortfristiga skulder     
Räntebärande skulder23,523,523,5  
Leasingskulder1,7--  
Inkomstskatteskulder2,20,30,3  
Leverantörsskulder och övriga skulder74,375,071,6  
Kortfristiga skulder totalt101,898,895,5  
      
Skulder totalt247,4243,6236,5  
      
EGET KAPITAL OCH SKULDER TOTALT486,3469,4467,2  
      
Eget kapital per aktie, euro22,1220,9121,36  

Koncernens bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019 publiceras den 13 februari 2020.

Mariehamn den 24 oktober 2019

VIKING LINE ABPJan Hanses
Verkställande direktör


VD Jan Hanses, jan.hanses@vikingline.com, +358-(0)18-270 00


Bilaga


Attachments

Pressmeddelande 191025 verksamhetsöversikt